Trimera AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:17 CET

(Aktietorget: ROXI)

· Omsättning Tkr 49 429
· Rörelseresultat Tkr 3 891
· Resultat efter finansiella poster Tkr 3 581

VD har ordet
2006 har varit ett mycket givande år för Roxi Stenhus Gruppen AB och jämfört med 2005 har tillväxten varit fortsatt mycket kraftig. Vi har flyttat in i en ny industri- och kontorsfastighet, som vi byggt och anpassat för vår verksamhet.

Vi kommer att under våren 2007 utöka vårt produktsortiment med standardiserade katalogstenhus (People's choice) som komplement till våra kundanpassade stenhus. Vi har också noterat ett behov av riktigt exklusiva och specialritade stenhus. Av denna anledning erbjuder vi även Roxi Premium Line. Villor utöver det vanliga, hus som ingen tidigare har kunnat erbjuda på den svenska marknaden.

Vi har under senare delen av 2006 tagit beslut om en intensifierad satsning på fastighetsförvaltning. Vi ser stora möjligheter till att förädla värden av inköpta råmarker och tomter i kombination med våra stenhus. Inköpet av 24 tomter i Abbekås är ett exempel. I dagsläget är försäljningen av tomter och hus i Abbekås i full gång, och vi förväntar oss att se ett positiv resultat av denna satsning redan under 2007.

Noteringen på AktieTorget, som gjordes i juli 2005, har gett oss kraft och möjligheter att fortsätta expandera verksamheten i snabb takt. Förutsättningar har skapats för att kunna genomföra kapitaliseringar som möjliggör koncentrerad satsning inom fastighetsförvaltningsområdet. Noteringen har också gett oss nya marknadskanaler, vilket öppnar för såväl utökad husförsäljning som rekrytering och etableringen av nya återförsäljare.

Vi står väl rustade för en fortsatt kraftig tillväxt med god lönsamhet. Vår tidigare aviserade höjning av prognosen för 2007 står fast. Denna prognos innebär en omsättning på 75 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 6 miljoner kronor. Orderingången i kombination med stabil bruttomarginalnivå gör att vi bedömer prognoserna som realistiska.

Just nu förbereder vi för Bomässan i Trelleborg (Bo07), som går av stapeln i augusti i år. Vi är i full gång med att producera fem visningshus för de cirka 50 000 besökare som förväntas besöka denna mässa.
Vi hoppas att du har möjlighet besöka oss på mässan - varmt välkommen.

Sammanfattningsvis ser vi med tillförsikt fram emot ett fortsatt intressant 2007.

Lars Bohlin
Verkställande direktör Roxi Stenhus Gruppen


Koncernen

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång.
Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 31 december, 2006.
Jämförelse mellan 2006 och 2005 har gjorts. Dock skall nämnas att 2005 omfattar i resultaträkningen perioden 14 juni till 31 december. Jämförelsedata för 2005 anges inom parentes.

Bolagets omsättning har ökat kraftigt under året. Den löpande orderingången har varit stor och intresset för Bolagets stenhus har varit stort.

Bolaget har under året flyttat till en nybyggd och ändamålsenlig industri- och kontorslokal i Trelleborg.

Roxi tog under första kvartalet 2006 beslut om att lägga ner Entreprenad Gruppen AB då verksamheten i detta bolag inte levt upp till Roxis lönsamhetskrav. Genom nedläggningen har Roxis verksamhet kunnat renodlas ytterligare.

Roxi har under årets sista kvartal lanserat ett utökat produktsortiment. Detta innebär att Bolaget förutom kundanpassade stenhus (Roxi Exclusive) nu också erbjuder standardiserade katalogstenhus (People's choice) samt exklusiva specialritade hus under namnet Roxi Premium Line.

Roxi har också tagit beslut om en intensifierad satsning på fastighetsförvaltning. Detta sker genom en aktiv förvaltning av råmark, tomter och fastigheter. Ett exempel på satsning inom detta område är Abbekåsprojektet där 24 tomter under året har förvärvats. Försäljningen av dessa tomter och hus påbörjades i november 2006.

Under slutet av året har förberedelser gjorts inför Bomässan 2007 (Bo07) i Trelleborg. Roxi kommer att bygga och ställa ut fem visningshus under denna mässa.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning för perioden uppgick till Tkr 49 429 (12 627) med ett resultat efter finansiella poster på Tkr 3 581 (1 196) och ett resultat efter skatt på Tkr 2 584 (772). Koncernens omsättning blev cirka 6,5 miljoner kronor lägre än den aviserade prognoshöjning som gjordes under februari 2006. Anledningen till att prognosen inte uppnåtts är bland annat att försäljningen av tomter och hus via Abbekåsprojektet kom igång först under november 2006 och därför inte gav någon resultat- effekt 2006. Den kraftigt överhettade bygg-marknaden har också påverkat omsättningen negativt då det under andra halvåret 2006 har varit svårt att få fram byggmaterial i den takt som krävs för att i alla led hålla en effektiv byggnationstakt.

Koncernens prognostiserade rörelseresultat för 2006 ligger i nivå med faktiskt resultat. Detta innebär att koncernens procentuella rörelse-marginal för 2006 har förbättrats i förhållande till prognosen.

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till Tkr 17 279 (6 382) med ett resultat efter finansiella poster på Tkr 971 (778) och ett resultat efter skatt på Tkr 704 (479).

Investeringar
Koncernen har under året gjort investeringar på totalt Tkr 7 330. Till den största delen avser detta belopp den fastighet där verksamheten numera bedrivs.

Finansiell ställning

Likvida medel
Koncernens likvida medel den 31 december 2006 uppgick till Tkr 63 (327). Därutöver fanns beviljade krediter om Tkr 1 700 (700), varav utnyttjad kredit uppgår till Tkr 315 (351).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde uppgick under perioden till Tkr - 264 (327). Koncernens kassaflöde för fjärde kvartalet uppgick till Tkr -91 (- 428).

Soliditet
Koncernens soliditet uppgick per 31 december
2006 till 24 % (32 %).

Aktier och aktiekapital
På balansdagen har Roxi Stenhus Gruppen AB ett aktiekapital om Tkr 565 fördelat på 7 538 000 aktier.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att inte någon utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid utgången av 2006 till 11 st, varav 2 avser moderbolaget och resterande är anställda i Roxi Stenhus AB. Vid utgången av 2005 fanns 7 anställda i koncernen, exklusive antalet anställda i Entreprenadgruppen i Skåne AB.

Moderbolaget
Moderbolaget är ett förvaltnings- och managementbolag och bedriver idag ingen
extern försäljning utan enbart försäljning av managementtjänster inom koncernen.

Moderbolagets soliditet uppgick per
31 december 2006 till 85 % (95 %).

Moderbolagets likvida medel den 31 december 2006 uppgick till Tkr 50 (221).
Moderbolaget har inga externa lån.

Redovisningsprinciper
Roxi Stenhus Gruppen AB har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2005.

Roxi Stenhus Gruppen AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Detta innebär att denna rapport är upprättad i enlighet med IFRS och sålunda upprättad enligt IAS 34 Delårsredovisning.

Utsikter för 2007
Den prognos som lämnades i slutet av okt 2006 med en omsättning för koncernen 2007 om 75 miljoner kronor bedöms fortfarande vara realistisk. Koncernens orderingång och orderstock är fortsatt god. Prognos för koncernens rörelseresultat för 2007 uppgår till 6 miljoner kronor motsvarande en rörelsemarginal på 8 % vilket ligger i nivå med den rörelsemarginal som uppnåddes 2006.

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för januari - mars 2007 kommer att lämnas den 25 maj 2007. Denna dag kommer även årsstämman att hållas.

Trelleborg den 23 februari 2007

Lars Bohlin
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Lars Bohlin
Verkställande direktör Roxi Stenhus Gruppen AB

Telefon 0410 - 71 43 00
lars@roxistenhus.se
www.roxistenhusgruppen.se