Covial Device AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER, 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:40 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44869

COVIAL DEVICE: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER, 2006

- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK ( 120 KSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till - 4 027 KSEK
- Vann ett prestigefyllt pris i en internationell tävling

VD:s kommentar
När jag ser tillbaka på 2006 kan jag konstatera att styrelsens strategi att fokusera allt arbete på ett framtagande av glasskrossensorn har varit lyckad. Det har medfört att ett antal intressanta kundprojekt har kommit in i ett slutskede, där konkreta möjligheter skapats för att testa deras konkurrenskraft. Strategiskt är det mycket positivt att Covials produkter kan anpassas till olika affärsområden, utan att detta medför stora kostnader för bolaget.

De samlade erfarenheterna från 2006 torde ge Covial stora möjligheter att hantera den utmaning, som skall leda fram till ett kommersiellt genombrott.

Verksamhetsutveckling och Produkter
Bolaget har tillsammans med joint-venture bolaget Covorda framtagit glaskrossensorn till ett fullt och färdigt produktionsunderlag. För att finansiera bolagets verksamhet har det under året genomförts en publik emission. Emissionen har tillfört bolaget 4 Mkr exklusive emissionskostnader. Vid besök på IFSEC mässan i Birmingham, England kontaktades ett antal utställare för att känna av marknadens intresse av Covials produkter. Utställarnas respons på Covials produkter var mycket positivt. Covial deltog på säkerhetsmässan i Stockholm "skydd 06" där glaskrossensorn visades offentligt för första gången. Glaskrossensorn rönte stort intresse från deltagare och besökare.
Efter säkerhetsmässan blev bolagets sensor CD GDB 1.2 nominerad till Detektor International Award i Köpenhamn, vilket är en internationellt aktad pristävling inom säkerhetsbranschen för ny innovativ teknik. Covial fick för sin produkt, CD GDB 1.2 mottaga det prestigefyllda priset "The Innovative Achievement" vid Detektor International Award i Köpenhamn i kategorin ny banbrytande teknologi.

Det finns en produkt under utveckling som är en synergieffekt av sensorn CD GDB 1.2. En metallsensor för mätning av skadegörelse i metalliska strukturer. Metallsensorn är i ett slutskede av produktutvecklingen. Svenska provningsanstalten kommer att påbörja tester av glasskrossensorn i vecka 9.
Ny tillförordnad VD fr.o.m. september 2006 efter Ola Deitrichsson är Roland Larsson. Roland Larsson kommer att fortsätta och ansvara för den tekniska utvecklingen. Det är styrelsens förhoppning att Roland Larsson skall få en ersättare som verkställande direktör, under våren 2007.

Anställda
Antalet anställda vid periodens slut var 3. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 3.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har styrelsen beslutat att utge ett konvertibelt företagslån, som maximal kan tillföra bolaget 4 000 Ksek. Hittills har konvertibler för 1 825 Ksek tecknats.

Status i patent och varumärkesarbetet
Patenterade tillämpningar inom akustisk emission.
Under 2006 har bolaget varumärkesskyddat namnet och förnyat viktiga patent. Amorf teknik (sensor för akustisk emission). Sensorn har en unik nanoteknik och är framtagen för industriell tillämpning inom en rad olika områden. Covial erhöll patent i Sverige våren 2004 Patentens namn: 0201927-1

Övriga patent
Vibrationsdetektor CD 3DDH, Roland Larsson är uppfinnare till denna patentfamilj som består av följande patent: US 6 069 560 avseende USA, EP 0848806 avseende Frankrike, Tyskland och England, samt SE 509 206 för Sverige. Det svenska patentet tilldelades i december 1998. Vibrationsdetektorns historia låg till grund för det utvecklingsarbete som har genomförts inom den akustiska emissionen.

Resultat 2006
Resultatet för 2006 i koncernen uppgick till - 4 027 Ksek, (- 4 478 Ksek). Kostnader avser i huvudsak utveckling och framtagning av skarpa sensorer.
Under år 2006 har investeringar i immateriella tillgångar gjorts med 127 Ksek.

Finansiering och likviditet
Covial är ett obelånat bolag. Verksamheten har utvecklats med hjälp av kapital från årliga emissioner. Bolaget har varit och är inom det kommande verksamhetsåret beroende av att en publik emission ger ett bra resultat.

Företagets förväntade framtida utveckling
Covials primära mål är att ta sig in på marknaden med en helt ny sensorteknologi. Företagets patenterade teknologi för mätning av Akustisk Emission kommer att ersätta en äldre teknologi inom många olika områden. Målet är att Covial inom fem år skall vara en ledande aktör inom AE-teknik, baserad på denna nya patenterade teknologi.

Aktien
Covial Device AB aktien handlas på NGM:s inofficiella handelsplats Nordic OTC/Öresundslistan, från årsskiftet 2007 i NGM:s handelssystem under avdelningen Nordic MTF.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2006.


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med RR20. Redovisningsprinciper, samt uppskattningar och bedömningar, är oförändrade jämfört med föregående år.

Räkenskaper
Nedan följer koncernens resultaträkning och balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag samt bolagets ägarstruktur per den 31 december 2006.

(För tabeller se bifogad fil)

Ekonomisk information
Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Roland Larsson, tfn 042- 15 52 00, mobil 0708-15 52 23. Årsredovisning för 2006 finns att ladda ner från Covials hemsida; www.covialdevice.se från och med den 27 mars 2007. Årsredovisningen i tryckt upplaga kan rekvireras från bolaget via telefon 042-15 52 00, e-post info@covialdevice.se eller post Covial, Karbingatan 30, 254 67 Helsingborg.

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 23 maj 2007 Helsingborg. Halvårsrapport för 1:a halvåret år 2007 planeras att publiceras i augusti 2007.

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtidsbedömningar gäller endast per det datum de görs. Utvecklingsverksamhet inom akustisk emission där nya produkter skall framtagas är i likhet med framtidsbedömningar förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.


(För fullständig rapport se bifogad fil)