Uniflex

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:55 CET

Bokslutskommunikén i korthet

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 205,7 MSEK (196,4), en ökning med 5 procent.
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 9,8 MSEK (5,5), en ökning med 78 procent.
Rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet uppgick till 4,8 procent (2,8).
Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till 684,8 MSEK (915,6), en minskning med 25 procent.
Resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (11,49) före och efter utspädning.
Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (54,1), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3 procent (5,9).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,5 MSEK (57,2).
Resultatet efter skatt uppgick till 11,2 MSEK (39,8).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 MSEK (45,4).
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (8,00) per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, tfn 08-555 368 10
Kent Thudén, Redovisningschef, tfn 08-555 368 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på Stockholmsbörsen och finns idag på 38 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.