Forshem Group AB

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 08:56 CET

• Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

• Rörelseresultatet minskade till -8,9 mkr (37,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,6 mkr (25,2). Resultatet har belastats med en engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader. I det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 2,5 mkr (3,5) och resultatet efter finansiella poster till 1,3 mkr (0,2)

• Resultatet efter skatt uppgick till -10,0 mkr (18,4), vilket motsvarar -1:65 kronor (3:04) per aktie. I det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 0,9 mkr (0,8), vilket motsvarar 0:15 kronor (0:13) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 25,7 mkr (-13,0). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till 22,2 mkr (-43,7). I det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten starkt och uppgick till 50,5 mkr (-13,5).

• Stabilare och successivt förbättrad efterfrågan på småhusmarknaden i Sverige. Orderingången under perioden var högre än leveransvolymen.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009.

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2010 klockan 08.00 CET.