Forshem Group AB

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:31 CET

  • Styrelsen har beslutat att avveckla den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avveckling.
  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 719 mkr (642). Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 219,3 mkr (191,3).
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 15,6 mkr (-2,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,1 mkr (-9,1). Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 5,2 mkr (3,8) och resultatet efter finansiella poster till 3,5 mkr (2,6).
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 7,1 mkr (-5,2), vilket motsvarar 1:17 kronor (-0:85) per aktie. Inklusive resultat från verksamhet under avveckling uppgick resultatet efter skatt till -8,8 mkr (-10,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,5 mkr (22,2). Det positiva kassaflödet är till stora delar hänförligt till minskad kapitalbindning i pågående projekt.
  • Ny gemensam marknadsorganisation klar för koncernens verksamhetsområde Styckehus.
  • Koncernens småhusverksamhet organiserad i ett bolag, Götenehus AB, från den 1 januari 2011.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010. 

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@forshem.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 klockan 08.00 CET.