Followit

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:32 CET

Followit: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2010

(AktieTorget: FOLL)

Sammanfattning av fjärde kvartalet

* Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (7,5 MSEK).
* Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden uppgick till -6,3 MSEK (-3,0 MSEK).
* Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -7,5 MSEK (-4,4 MSEK).
* Resultatet per aktie under perioden blev -0,82 SEK/aktie (-0,01 SEK/aktie).
* Försäljningen inom tre av fyra segment ökade jämfört med fjärde kvartalet 2010. Mobistics ökade med 51%, Wildlife med 21% och Outdoor med 17%.
* Bolaget har valts till leverantör i Svenska Mårdhundsprojektet, ett 3-årigt EU-finansierat projekt för begränsande av mårdhundens spridning. Leveranser påbörjas under 2011.
* Ett omfattande kostnadsbesparingsprogram har genomfört under fjärde kvartalet, vilket får full effekt i första kvartalet 2011.
* Under fjärde kvartalet 2010 har justeringar av extraordinär karaktär uppgående till totalt 3,1 MSEK genomförts, vilket har belastat resultatet under perioden.


Sammanfattning av helåret 2010

* Koncernens nettoomsättning under 2010 uppgick till 28,2 MSEK (34,9 MSEK).
* Rörelseresultatet före avskrivningar för 2010 uppgick till -10,3 MSEK (-2,3 MSEK).
* Resultatet efter finansiella poster för 2010 uppgick till -14,3 MSEK (-6,3 MSEK).
* Resultatet per aktie för året blev -1,56 SEK/aktie (-0,01 SEK/aktie).
* Ny ledning för bolaget har tillsatts under senare delen av året. I september 2010 tillträdde Patrik Walldov som tillförordnad VD och koncernchef, och i oktober 2010 tillträdde Fredrik Kjellander som CFO.
* Under 2010 har justeringar av huvudsakligen lager och kundfordringar uppgående till totalt 4,1 MSEK genomförts, vilket har belastat resultatet under året.
* Under året genomfördes en nyemission, där 406 351 694 aktier emitterades och Bolaget tillfördes 14,3 MSEK efter emissionskostnader. Bolagets aktiekapital ökades till 18,3 MSEK. Därefter genomfördes en omvänd split (1:100) av Bolagets aktier. Antal aktier i Bolaget efter aktiesammanslagningen är 9 142 913 med ett kvotvärde på 2,00 kronor.

Viktiga händelser efter rapportperioden

* Inga materiella händelser har skett efter rapportperioden.Kommentarer från Verkställande direktören

Under det fjärde kvartalet har ett flertal åtgärder genomförts som påverkat bolaget positivt men resultatet negativt. Kvartalsförsäljningen har jämfört med föregående år ökat inom segmenten Mobistics (Followit Watch™) med 51 %, Wildlife och Outdoor (Followit Track™) med 21 % respektive 18 %. De marknadsföringsåtgärder vi genomförde under andra halvan av 2010 har inneburit en positiv omsättningseffekt, men även belastat resultatet i det korta perspektivet.

Segmentet Security (Followit Guard™) har under 2010 inte kunnat återhämta sig. Den historiska marknaden för spårutrustning av säkerhetsväskor är nu obefintlig på grund av regelförändringar. Då verksamhetens fokus har varit att öka övriga segment, kommer investeringar genomföras under första halvåret 2011 för att även stärka försäljningen inom Security.

Followit utvecklar fortlöpande sina koncept och kommer under första halvåret 2011 lansera nya och förbättrade produkter inom alla våra områden. Followits tjänsteutbud i vår plattform Followit Geo™ utvecklas i nära samarbete med våra kunder och ytterligare tjänster kommer erbjudas under 2011.

Den nya ledningen har genomfört ett omfattande kostnadsbesparingsprogram under fjärde kvartalet inom hela koncernen, vilket får full effekt under första kvartalet 2011. Åtgärderna gäller både direkta som indirekta kostnader. Med dessa åtgärder kommer Followits kostnadsstruktur vara mer anpassad för den verksamhet bolaget bedriver idag.

De organisatoriska och strukturella förbättringarna som genomförts under fjärde kvartalet har varit grundläggande för att få kontroll på företagets balans- och resultaträkning. Denna genomlysning av verksamheten har inneburit att nya ledningen funnit ett flertal redovisningsmässiga tveksamheter som därför har kostnadsförts och inneburit en stor negativ effekt på fjärde kvartalets resultat. Dessa kostnader är dock av engångskaraktär.

Followit har under de senaste åren varit involverat i flertalet tvister, vilka kostat bolaget både pengar och energi. De flesta av dessa har lösts under slutet av 2010.

Trots den senaste utvecklingen är vi inom flera av våra produktnischer fortfarande marknadsledande på grund av vår erfarenhet, vårt nytänkande och vår flexibilitet. Detta är värden vi kommer fortsätta att värna om.Patrik Walldov
Tf. VD/Koncernchef