Medivir AB

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2012

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:30 CET

Året i helhet (januari-december)  

 • Nettoomsättningen uppgick till 555,0 (698,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -219,1 (113,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -7,01 (3,80) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -139,5 (57,3) MSEK, likvida medel och     kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 296,7 (536,3) MSEK.
 • Fas III-studier påbörjades med simeprevir eller telaprevir i kombination med pegylerat interferon och ribavirin.
 • Två interferonfria fas II kombinationsstudier påbörjades. Simeprevir i kombination med daclatasvir och simeprevir i kombination med TMC647055.
 • Klinisk fas I-studie påbörjades med Medivirs egenutvecklade cathepsin K-hämmare MIV-711.
 • Förvärv av tillgångar från Novadex tillförde Medivir prekliniska forskningsprogram inom det antivirala området.
 • Medivirs partner GSK påbörjade OTC-lansering av munsårsläkemedlet Xerclear i Europa under varunamnen Zoviduo och Zovirax Duo.
 • Ett samarbete inleddes med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att utveckla nya läkemedel mot bakterieinfektioner.

Fjärde kvartalet (oktober-december)

 • Nettoomsättningen uppgick till 155,5 (131,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -65,3 (-53,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,09 (-1,70) SEK.
 • Del två av den interferonfria fas II-studien med simeprevir och sofosbuvir initierades.
 • Positiva och solida resultat från tre pivotala fas III-studier med simeprevir i kombination med pegylerat interferon och ribavirin presenterades.
 • Fas III-studie med simeprevir i kombination med pegylerat interferon och ribavirin startade i Kina.


Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Ett icke-exklusivt samarbetsavtal träffades mellan Janssen och Idenix för fas II      kombinationsstudier med simeprevir, TMC647055 och IDX719. Samarbetet avser att utvärdera en helt oral, interferonfri antiviral kombinationsterapi för behandling av hepatit C.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat, svenskt läkemedelsbolag. Fokus för den breda forskningsportföljen är infektionssjukdomar, baserat på spetskompetens inom polymeraser och proteaser. Simeprevir för behandling av hepatit C är bolagets nyckelproduktkandidat. Medivir har även en stark produktportfölj med receptbelagda läkemedel som marknadsförs i Norden. Via det helägda dotterbolaget Cross Pharma bedrivs parallellimport av originalläkemedel till den svenska marknaden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se