Eurocine Vaccines AB

Bokslutskommuniké 1 juli 2006-30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:48 CEST

(Aktietorget: EUCI)

· Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission om 12,3 Mkr under andra kvartalet 2007.
· Eurocine Vaccines aktie noterades på Aktietorget den 12 december 2006.
· Patent erhölls i USA för Bolagets grundteknologi för nasal vaccinering.
· Patent erhölls i Europa för ett nasalt vaccin mot tuberkulos.
· Bolaget ingick två avtal med det ungerska vaccinbolaget Omninvest, ett avtal som säkrar tillgången på antigen för den kliniska studien och ett licensavtal som ger Omninvest de kommersiella rättigheterna för influensavaccinet i Ungern.
· Bolagets utvecklingsaktiviteter i influensaprojektet fortskrider enligt uppställd plan
· Eurocine Vaccines startar utveckling ett nytt nasalt vaccin mot bakteriella lunginflammationer och hjärnhinneinflammationer
· Eurocine Vaccines deltar i utvecklingen av ett terapeutiskt HIV-vaccin.
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 Mkr (f.å. 1,8 Mkr) och för fjärde kvartalet till -2,5 Mkr (f.å. -0,4 Mkr).
· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie före och efter utspädning för räkenskapsåret -0,79 kr
(-1,30 kr) och för fjärde kvartalet -0,38 kr (-0,13 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 19,8 Mkr (0,5 Mkr).

Resultat och ställning
Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till -5,3 Mkr (-1,8 Mkr) eller -0,79 kr (-1,30 kr) per aktie. För fjärde kvartalet var resultatet efter finansiella poster -2,5 Mkr (-0,4 Mkr) eller -0,38 kr (-0,13 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 19,8 Mkr (0,5 Mkr). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under delårsperioden
En nyemission under fjärde kvartalet 2006 säkrade finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Eurocine Vaccines nasala influensavaccin till andra halvåret 2007, då ytterligare en nyemission kommer att genomföras för att finansiera genomförandet av en klinisk fas I/II studie på människa.

En riktad nyemission under andra kvartalet 2007 genomfördes för att starta ytterligare ett vaccinprojekt, ett nasalt vaccin mot lunginflammationer, och genererade 12,3 miljoner kronor före avdrag för emissionsutgifter.

Bolaget noterades på Aktietorget den 12 december.

Carl Borrebaeck avgick ur styrelsen i Eurocine Vaccines.

Patent erhölls i USA för Bolagets grundteknologi för nasal vaccinering.

Patent erhölls i Europa för ett nasalt vaccin mot tuberkulos.

Bolaget ingick två avtal med det ungerska vaccinbolaget Omninvest, ett avtal som säkrar tillgången på antigen för den kliniska studien och ett licensavtal som ger Omninvest de kommersiella rättigheterna för influensavaccinet i Ungern.

Bolagets utvecklingsaktiviteter i influensaprojektet fortskrider enligt uppställd plan:
· Bolaget bekräftar att dess nasala influensavaccin ger korsimmunitet på mus.
· Eurocine Vaccines kontrakterar produktutveckling av influensavaccinet till Galenica AB.
· Eurocine Vaccines kontrakterar säkerhetsstudien på influensavaccinet till Visionar Biomedical AB.
· Bolaget har genomfört en vetenskaplig konsultation med Läkemedelsverket.
· Vaccinberedskapen inför en kommande influensapandemi diskuterades i ett möte med WHO.

Eurocine Vaccines etablerar effektiv industriell tillverkningsmetod.

Eurocine Vaccines startar utveckling av ett nytt nasalt vaccin mot bakteriella lunginflammationer och hjärnhinneinflammationer.

Eurocine Vaccines deltar i utvecklingen av ett terapeutiskt HIV-vaccin.

Expert på kvalitetsfrågor och regulatoriska frågor, Dr. Lennart Ernerot, knyts till Bolaget.

Virusexpert, Prof. Jorma Hinkula, knyts till Bolaget.


Händelser efter delårsperiodens utgång
Bolagets utvecklingsaktiviteter i influensaprojektet fortskrider enligt uppställd plan och följande har skett efter räkenskapsårets utgång:
Eurocine Vaccines kontrakterar den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin till Pharma Consulting Group AB.

Denna bokslutskommuniké har genomgått en översiktlig granskning av bolagets revisor.


Solna 2007-08-27
Hans Arwidsson.
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta:
Hans Arwidsson VD
Eurocine Vaccines AB
Karolinska Science Park
Fogdevreten 2
Telefon: 070 634 0171
E-post: hans@eurocine.se
Hemsida: www.eurocine.se