Elekta AB

Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2002/03

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 12:54 CEST

Rörelseresultatet förbättrades starkt med 116 Mkr, motsvarande 56 procent, och uppgick till 323 (207) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades till 12 (8) procent.
Kassaflödet efter investeringar ökade med 175 Mkr och uppgick till 288 (113) Mkr.

Orderingången ökade med 9 procent till 3 186 (2 927) Mkr och med 20 procent vid oförändrade valutakurser.
Orderstocken uppgick den 30 april 2003 till 2 411 (2 317) Mkr, den högsta nivån någonsin.
Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 781 (2 738) Mkr och med 12 procent vid oförändrade valutakurser.
Vinst per aktie efter utspädning förbättrades med 57 procent till 7,14 (4,56) kr.
Styrelsen har beslutat att i år föreslå bolagsstämman att inlösen av aktier ska ske till ett värde av cirka 320 Mkr.
Beslutet att föreslå inlösen har fattats mot bakgrund av att styrelsen har fastställt en utdelningspolicy med målet att årligen distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.
Trots ett allmänt svagt konjunkturläge har Elektas rörelseresultat förbättrats kraftigt. Den internationella sjukvårdsmarknaden utvecklas positivt och efterfrågan på Elektas produkter och behandlingsmetoder för cancer och sjukdomar i hjärnan är fortsatt stark.

En allt äldre befolkning tillsammans med bättre diagnosmetoder gör bland annat att antalet cancerfall ökar. Varannan cancerpatient behöver strålbehandling. Elekta är idag den näst största leverantören i världen av utrustning för strålbehandling av cancer.

För effektiv behandling av tumörsjukdomar krävs allt mer strålbehandling med hög precision. Elekta är en ledande leverantör av såväl strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® som av precisionsbestrålning av cancer med intensitetsmodulerad radioterapi (Intensity Modulated RadioTherapy, IMRT). Denna behandlingsform gör det möjligt att med bättre precision anpassa stråldosen till tumörens tredimensionella form och specifika strålningskänslighet utan att frisk vävnad skadas.

Marknaden har snabbt accepterat IMRT som en både kliniskt och ekonomiskt effektiv metod för en förbättrad cancervård.

Elekta har i och med pågående produktutveckling också en ledande position inom bildstyrd radioterapi (Image Guided RadioTherapy, IGRT) och är den första och enda leverantören med system i drift som, integrerade med linjäracceleratorer, levererar kompletta tredimensionella röntgenbilder med hög upplösning. Dessa system förbättrar möjligheterna att med hög tillförlitlighet lokalisera såväl tumörer som kritiska organ under strålbehandlingen.

Såväl IMRT som IGRT bedöms av marknaden dramatiskt kunna förbättra såväl behandlingsresultat som patientens livskvalitet.

Behovet av icke-invasiv strålkirurgi ökar. Idag har cirka 240 människor på en miljon sådana sjukdomar i hjärnan som lämpar sig väl för strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® . Strålkirurgi ökar kraftigt i användning, bland annat vid behandling av vissa tumörsjukdomar i hjärnan samt funktionella sjukdomar. Strålbehandling med Leksell Gamma Knife® utmärks av hög vårdkvalitet och kostnadseffektivitet samt är dessutom mycket skonsam för patienten.

Elektas senast lanserade utrustning för strålkirurgi, Leksell Gamma Knife® C 1.2, har mottagits väl av marknaden och äldre installerade strålknivar kommer att kunna uppgraderas till denna senaste version.

Genom förvärvet av Neuromag Oy tidigare i år, har Elekta kompletterat sin produktportfölj med utrustning för registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG). Denna teknologi används bland annat för kartläggning av hjärnans funktioner och aktivitet inför neurokirurgi samt för lokalisering av epileptiska fokus, de ställen varifrån epileptiska anfall utgår. Värdet av denna typ av undersökning är kliniskt etablerat och metoden har redan fått sin ersättningsnivå fastlagd av myndigheter i USA.

Stockholm den 18 juni 2003

ELEKTA AB (publ)

Laurent Leksell
Verkställande Direktör

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 eller 0708-78 37 35

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com