AB C F Berg & Co

Bokslutskommuniké 1 september, 2002 – 31 augusti, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 12:13 CEST

Sammanfattning

Nettoomsättningen uppgick till 289,1 (264,8) mkr, rörelseresultatet blev 8,1 (-1,7) mkr
vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 5,9 (-4,1) mkr
Resultat efter skatt blev 4,3 (-3,0) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,90 (-0,62) kronor per aktie.
Resultatförbättringen är i huvudsak en följd av bättre försäljningspriser på trävaror och biprodukter såsom spån och bränsleflis samt en förbättrad produktivitet.
Oförändrad utdelning föreslås med 0,25 kronor per aktie.

Koncernens verksamhet
Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB CF BERG & CO (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB C.A. Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Koncernen har gjort den strategiska uppdelningen att BERGS producerar och säljer i huvudsak granträvaror, medan OLAB producerar och säljer furuträvaror.

Moderbolaget AB CF BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier.

Ytterligare information avseende kommunikén kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-236 10.