Eolus Vind AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2009 - 31 AUGUSTI 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:29 CEST

Hela verksamhetsåret, 1 september 2009 - 31 augusti 2010
· Nettoomsättningen ökade med 93% och uppgick till 1.408,8 Mkr (731,0).
· Rörelseresultatet uppgick till 143,1 Mkr (65,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 130,2 Mkr (71,0). Resultat efter skatt uppgick till 99,0 Mkr (50,8), vilket motsvarar 4,63 kronor (2,81) per aktie.
· Under verksamhetsåret etablerades 54 vindkraftverk (29) med en total effekt på 95,6 MW (48,2).
· Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 66,7 GWh (39,7) med en genomsnittlig intäkt på 81 öre / kWh (77).
· Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 13,7 MW genom investering i nio vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2010 - 31 augusti 2010
· Nettoomsättningen ökade med 86% och uppgick till 550,1 Mkr (296,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 52,0 Mkr (25,5). Resultat efter finansiella poster uppgick till 49,6 Mkr (28,3). Resultat efter skatt uppgick till 36,3 Mkr (20,0), vilket motsvarar 1,60 kronor (1,11) per aktie.
· Under kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk (10) med en total effekt på 33,1 MW (18,8).
· Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 16,7 GWh (7,9) med en genomsnittlig intäkt på 77 öre/kWh (73).
· Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW (0) genom investering i två nya vindkraftverk.

Övrigt
· Försvarsmakten har genom ett ändrat ställningstagande avseende flygsäkerhet infört stoppområden kring ett antal militära flygplatser. Trots att Försvarsmakten i sitt ställningstagande skriver att man inte ska vidta några åtgärder mot giltiga tillstånd och bygglov inom stoppområdena, så överklagar nu Försvarsmakten beviljade bygglov i stor skala. Försvarsmaktens agerande riskerar att fördröja eller i vissa fall helt förhindra framtida vindkraftsetableringar inom dessa områden.

· Gustaf Ekberg som tidigare utsetts till verkställande direktör tillträder tjänsten den 28 oktober.

· Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm den 29 januari 2011. Styrelsen avser föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,50 kr per aktie.

Resultat i korthet

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Eoluskoncernen
Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare.

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen Ekovind AB, Blekinge Offshore AB, Drakens Vind AB och OÜ Baltic Wind Energy.

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem för att bedriva elproduktion eller att sälja dem nyckelfärdiga till kunder.

Projektering
Eolus har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när det gäller etablering av vindkraftanläggningar. Eolus har till och med balansdagen medverkat vid etableringen av 246 vindkraftverk med en total effekt på 296 MW. Projekten genomgår delfaserna förprojektering, projektering och etablering. Etableringsfasen avslutas efter godkänd provdrift genom att anläggningen antingen avyttras till kund eller överförs till den egna förvaltningsverksamheten. Resultatavräkning sker då godkänd provdrift genomförts. Eftersom relativt få objekt befinner sig i etableringsfasen samtidigt, kan omsättning och resultat variera kraftigt mellan enskilda kvartal. Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital och genom förskott från kunder.

Förvaltning
Koncernen innehar egna vindkraftanläggningar för elproduktion. Intäkterna härrör dels från försäljning av elkraft och dels från försäljning av de elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el. På balansdagen den 31 augusti 2010 ägde koncernen hela eller andelar i 27 vindkraftverk med en total effekt på 33,8 MW. Eoluskoncernens andel av produktionen från dessa verk beräknas uppgå till 81 GWh.

Konsultverksamhet
Eolus erbjuder med hjälp av egen personal tekniska och administrativa konsulttjänster åt vindkraftintressenter. Bolaget har genom åren byggt upp en både bred och djup kompetens inom i stort sett alla de områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk. Exempel på konsulttjänster är upphandling, projektledning, vindvärderingar, ljudanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar samt redovisning och administration av drift av anläggningar.

Händelser i sammandrag för fjärde kvartalet
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar uppgick till 537,4 Mkr (290,4). Under fjärde kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk med en total effekt på 33,1 MW enligt nedanstående: 

För tabell se bifogat pressmeddelande.

På balansdagen omfattade den totala projektportföljen platser för 1 220 vindkraftverk med en beräknad effekt på 3 014 MW enligt nedanstående tabell.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Förvaltning
Under perioden juni - augusti 2010 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 16,7 GWh, jämfört med 7,9 GWh för motsvarande period 2009. För jämförbara anläggningar har produktionen varit betydligt lägre under perioden jämfört med motsvarande period 2009.

Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 12,8 Mkr (5,7). Den genomsnittliga intäkten uppgick till 77 öre / kWh (73).

Produktionskapaciteten har ökats med 2,8 MW under kvartalet genom investering i ett Enercon E-82 2,0 MW vindkraftverk vid Ramdala i Karlskrona kommun och i ett Enercon E-53 0,8 MW verk vid Långöre i Borgholms kommun. Vid periodens utgång uppgår koncernens produktionskapacitet till 33,8 MW med en beräknad årlig produktion om 80,7 GWh.

Händelser i sammandrag för helåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar och projekt uppgick till 1.354,5 Mkr (700,1). Under räkenskapsåret etablerades och färdigställdes 54 vindkraftverk med en total effekt på 95,6 MW.

Förvaltning
Under perioden september 2009 - augusti 2010 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 66,7 GWh, jämfört med 39,7 GWh för motsvarande period 2008/2009. För jämförbara anläggningar har produktionen under perioden varit i nivå med motsvarande period 2008/2009.

Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 54,2 Mkr (30,6). Den genomsnittliga intäkten uppgick till 81 öre / kWh (77).

Produktionskapaciteten har ökats med 14,7 MW brutto under räkenskapsåret genom investering i nio nya vindkraftverk. Under perioden har två äldre vindkraftverk, Nolby i Lysekil och Olsäng i Karlskrona kommuner avyttrats. Eolus andel av effekten i de båda verken uppgick till 1,0 MW. Produktionskapaciteten har därför ökat med 10,9 MW netto under perioden. Vid periodens utgång uppgår koncernens produktionskapacitet till 33,8 MW med en beräknad årlig produktion om 80,7 GWh.

Övrigt
I november 2009 utsågs Eolus till Skånes mest snabbväxande företag i Dagens Industris gaselltävling.

En företrädesemission genomfördes under november och december. I emissionen utgavs 4.528.600 nya aktier. Genom emissionen tillfördes moderbolaget 158,5 Mkr före emissionskostnader.

Den 16 januari hölls årsstämma i Hässleholm. På stämman valdes Tomas Björklund till ny styrelseledamot som ersättare för Maria Sandstedt. Charlotte Arvidsson valdes till ny styrelsesuppleant. I samband med årsstämman anordnade Eolus ett vindkraftseminarium som besöktes av cirka 400 deltagare.

I februari öppnades nytt kontor i Sundsvall. Basen för verksamheten vid det nya kontoret utgörs av det projekteringsavtal som Eolus ingick med SCA under hösten 2009.

I april tecknade Eolus ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB angående leverans av 70 Vestas V90 2,0 MW verk. Vestas ska leverera verken successivt under en treårsperiod med start under hösten 2010. Ramavtalet ger även Eolus en option att förvärva ytterligare 20 vindkraftverk under perioden. Hittills har 24 verk avropats från ramavtalet. Dessa verk etableras under hösten och vintern 2010.

I maj anordnades en informationsdag i Blekinge angående det havsbaserade projekt som drivs i dotterbolaget Blekinge Offshore AB. Cirka 80 personer representerande branschen, myndigheter, politiker och övriga intressen deltog. Ansökan om miljötillstånd avses att inlämnas under hösten.

Eolus inköp av vindkraftverk sker i stort sett uteslutande i Euro. Som en del av arbetet med valutasäkring har Eolus en stor del av likviditeten placerad i Euro. I resultaträkningens post Ränteintäkter ingår kursförlust på likvida medel med -2,9 Mkr. Under räkenskapsåret stärktes den svenska kronan kraftigt gentemot Euron. Verksamheten som helhet gynnas naturligtvis av en starkare krona gentemot Euron.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Mellan balansdagen och den 28 oktober har 10 verk med en effekt på 20,0 MW tagits i drift. Flera verk kommer att driftsättas inom de närmaste veckorna.

Gustaf Ekberg tillträder tjänsten som ny verkställande direktör för Eolus Vind den 28 oktober. Han efterträder Bengt Simmingsköld som varit VD sedan bolaget bildades 1990.

I juni fattade Försvarsmakten ett temporärt beslut att inte godkänna etableringar av nya vindkraftsparker inom en 40 km radie kring tio befintliga militära flygfält. Försvarsmaktens beslut motiverades till en början av problem med JAS-planens radar som enligt Försvarsmakten skulle kunna komma att låsa på vindkraftverk. Efter hand utökades argumenten till att omfatta mer generella krav på flygsäkerhet.

Flygfälten är ofta belägna inom områden som även är särskilt lämpliga för vindkraftsetableringar. Cirklarna omfattade bland annat stora delar av södra Sveriges slättområden som anses vara bland Sveriges bästa vindkraftsmarker tack vare god vindtillgång och låg turbulens. Det är dessutom i södra Sverige som behovet av ny elproduktion är som störst. I början av oktober ersattes det temporära principbeslutet av ett nytt. Försvarsmakten kommunicerade att de generella förbudszonerna tagits bort och att nya stoppområden införts baserade på flygverksamhetens verkliga krav. Det kan konstateras att även de nya stoppområdena är mycket stora. Vidare meddelades att Försvarsmakten inte skulle vidta några ytterligare åtgärder mot giltiga bygglov och miljötillstånd. Det nya beslutet innebär att Försvarsmakten inte kommer att lämna positiva remissyttranden avseende etablering av ny vindkraft inom stoppområdena. Positiva remissyttranden från Försvarsmakten är en av många förutsättningar för att en vindkraftsetablering ska kunna komma till stånd eftersom totalförsvarets intressen har en särställning enligt både Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. Varje fattat beslut om bygglov eller miljötillstånd har alltså föregåtts av ett yttrande från Försvarsmakten där den meddelat att den inte har något att erinra mot den föreslagna etableringen. De senaste månaderna har Försvarsmakten trots detta i stor skala börjat överklaga beviljade bygglov. Det innebär alltså att Försvarsmakten nu överklagar bygglovsbeslut som man själva aktivt medverkat till genom sina positiva remissyttranden!

Eolus uppfattning är att givna tillstånd måste gälla. Allt annat är ovärdigt en rättsstat! Försvarets agerande skapar osäkerhet och riskerar att försena eller omöjliggöra projekt inom stoppområdena. Nedan redovisas en sammanfattning av status för de projekt som Eolus driver inom stoppområdena.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Framtidsutsikter och prognos
Försvarsmaktens ändrade inställning till vindkraftsetableringar kring de militära flygplatserna skapar många frågetecken för projektörer, nätbolag och investerare. Rättsliga processer riskerar att även försena projekt inom stoppområdena som har giltiga tillstånd. Mot bakgrund av denna osäkerhet lämnar styrelsen ingen resultatprognos för det innevarande räkenskapsåret i nuläget. Under förutsättning att Försvarsmakten respekterar beviljade bygglov, så bedömer dock styrelsen att resultatet för räkenskapsåret 2010/2011 kommer att överträffa resultatet för det gångna året.

Eolus har sedan tidigare som mål att etablera 200 verk med en effekt på ca 400 MW under 3-årsperioden 09/10 - 11/12. Under det första året etablerades 54 verk. Planen att utöka portföljen av egna vindkraftverk med 40 MW till 2011, jämfört med förhållandet vid räkenskapsårets ingång, ligger fast.

Likviditet och finansiering
Likvida medel har under kvartalet ökat med 21,2 Mkr och uppgick vid periodens slut till 119,5 Mkr. Under kvartalet har långfristiga skulder minskat med 4,8 Mkr. Soliditeten uppgår till 44% vid periodens utgång, jämfört med 50% vid periodens början.

Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas främst av i vilken takt vindkraftprojekt färdigställs, avyttras och resultatavräknas. Likaså påverkas balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående vindkraftprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig. När det gäller projekt som kommer att avyttras nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget efter att matcha betalningsplanerna från kunderna med dem som bolaget har gentemot de största leverantörerna i respektive projekt.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 1 584,0 Mkr (742,1) med ett resultat efter finansiella poster på 128,6 Mkr (69,5). Resultat efter skatt uppgick till 80,3 Mkr (36,7), motsvarande 3,75 kr (2,03) per aktie. Moderbolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 115,4 Mkr jämfört med 173,0 Mkr vid räkenskapsårets början. Moderbolagets soliditet uppgick till 46% på balansdagen jämfört med 50% vid räkenskapsårets början.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker hänvisas till sid 33-35 i Eolus årsredovisning för 2008/2009

På balansdagen hade Bolaget utestående valutaterminer uppgående till 22,7 MEUR. Dessa hade ett negativt marknadsvärde på 6,0 Mkr.

Eolus har ingått swapavtal avseende räntesäkring av skulder till kreditinstitut för egna vindkrafts-anläggningar. Dessa hade ett negativt marknadsvärde på 14,0 Mkr.

Eolus-aktien
Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Mellan den 1 juni och 31 augusti omsattes 1.716.127 aktier till kurser mellan 38,50 och 43,70 kr, med ett medelpris på 41,62 kr. Senaste betalkurs den 27 oktober var 46,10 kr.

Årsredovisning
Eolus Vinds årsredovisning kommer att offentliggöras på hemsidan www.eolusvind.com under vecka 49. Den kommer därefter att sändas ut till aktieägarna tillsammans med kallelse till årsstämma.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 29 januari 2011. I anslutning till årsstämman kommer ett vindkraftseminarium att anordnas.

Utdelning
Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,50 kronor per aktie avseende räkenskapsåret 2009/2010.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport, september 2010 - november 2010: Den 27 januari 2011 kl 08.30
Delårsrapport, december 2010 - februari 2011: Den 28 april 2011 kl 08.30
Delårsrapport, mars 2011 - maj 2011: Den 7 juli 2011 kl 08.30
Bokslutskommuniké, september 2010 - augusti 2011: Den 27 oktober 2011

Rapporten i sin helhet bifogas

HÄSSLEHOLM den 28 oktober 2010

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD
Telefon: 0451-491 52, 0702-65 16 15
E-post: per.witalisson@eolusvind.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Bokslutskommuniké 2009-10.pdf