Opus Prodox AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 12:59 CET

Stark försäljningsökning (+ 74 %) under ökad lönsamhet för helåret 2006

· Försäljningen blev 37 Mkr och överträffade försäljningsmålet med 10 Mkr
· Försäljningsökningen är till största delen inom affärsområdet Emission & Diagnos
· Vinstmarginalen ökade till 5,7 %
· Fortsatta investeringar i produktutveckling stärker bolaget miljöprofil
· Listning av bolagets aktie på First North under året
· Etablering av monteringsfabrik i Kina påbörjad och dotterbolag i Hong Kong bildat

Rapportperioden, 1 januari - 31 december, 2006

· Omsättningen uppgick totalt till 36 908 kkr (20 914 kkr). Ökningen kan främst hänföras till god försäljning av emissionsmätare och diagnosinstrument i Europa samt utökat antal distributörer. Därutöver levererade bolaget en större affär av emissionsmätare till Polen.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3 334 kkr ( 2 162 kkr)

· Rörelseresultat efter skatt uppgick till 2 034 kkr ( 1 127 kkr)

· Resultat per aktie uppgick till 0,037 kr (Totalt antal aktier är 54 845 679)

· Soliditeten ökade till 66,5 % (14,6 %)

· Kassaflödet för helåret blev 6 514 kkr (-119 kkr)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Rapportperioden, 1 oktober - 31 december, 2006

· Omsättningen uppgick till 10 568 kkr (8 089 kkr). Ökningen kan främst hänföras till god försäljning av emissionsmätare i Europa och utökat sortiment av diagnosprodukter.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 460 kkr (1788 kkr)

· Resultat efter skatt uppgick till 1 077 kkr ( 1502 kkr)

· Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (Totalt antal aktier är 54 845 679)Händelser efter periodens utgång


· Den 1 jan 2007 började en ny lag gälla i Tyskland för egenföretagare som innebär kraftigt ökat intresse för elektroniska körjournaler.


Händelser under fjärde kvartalet 2006

· I oktober fick Opus sin andra order inom trådlös bilprovning i samarbete med partnerföretaget SysTech International. Ordern från Maryland Department of Environment gäller ett test på 125 taxibilar i Baltimore under sex månader beräknat från november 2006. Om testet utfaller väl kan cirka 20 000 nyttofordon utrustas med den nya teknologin redan under 2007. I nästa fas skall även privatbilister erbjudas lösningen.

· I december fick Opus ett seriekontrakt med BMW AG i Tyskland. Opus Prodox AB har utvecklat en variant på TripLog® elektronisk körjournal till tyska biltillverkaren BMW. Produkten som testats under hösten av BMW har nu godkänts och fått en s.k. "Freigabe" för försäljning över deras 800 återförsäljare i Tyskland. Produkten blir tillgänglig i BMW:s sortiment av originaltillbehör och kommer att lanseras under första kvartalet 2007. Serieleveranskontrakt gäller för hela 2007. I samband med kontraktet har BMW avropat en första mindre kvantitet till ordervärdet 1,5 Mkr som skall levereras i Q1 2007.

· I december fick Opus även en order värd 3,9 Mkr från V-Tech UK. Sedan hösten 2005 har Opus Prodox AB gjort en stark inbrytning på den engelska marknaden och gått från 0 till ca 25 % marknadsandel för avgasmätare till bilprovning och bilverkstäder. Opus distributör för Storbritannien och Irland, V-Tech UK har nu lagt en ny order för första kvartalet 2007 och tecknat ett kontrakt att även börja sälja Opus diagnosprodukter. Kontraktet innehåller en minsta avrops volym för 2007 och sammanlagt är ordervärdet 3,9 Mkr med emissionsmätarna.


Övriga händelser under perioden 1 januari - 30 september, 2006

· Leveranser av emissionsmätare till bilprovning och verkstäder i Israel.

· Opus deltog på den internationella CEBIT-mässan i Tyskland och visade upp elektroniska körjournaler och Fleet Management system.

· En order tecknades med Ramirent AB i Sverige om leverans av elektroniska körjournaler. Ordervärdet var ca 630 kkr.

· Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 18 april 2006. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om ca 12 miljoner aktier. Bolaget tillfördes 10 Mkr före emissionskostnader.

· Den 4 september listades Opus på First North. Bolaget vill genom listbytet nå en större internationell investerarkrets och erhålla en ökad likviditet i handeln i syfte att bidra till att trygga bolagets framtida expansionsplaner. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

· Den 6 maj publicerade den tyska regeringen en skärpning av tjänstebilsbeskattningen för egenföretagare i Tyskland. I korthet innebär lagstiftningen att alla egenföretagare som har en tjänstebil/förmånsbil måste särredovisa tjänste- och privatkörningar. För att tjänstebilen skall bli avdragsgill krävs att tjänstekörningarna utgör mer än 50 %. Lagen som träder i kraft fullt ut den 1 januari 2007 beräknas skapa en stor efterfrågan för elektroniska körjournaler i Tyskland och bolaget arbetar med att teckna avtal med kunder.

· I maj månad tecknade Opus ett globalt partneravtal med Autocom om försäljning av diagnosprodukter. Opus Prodox AB och Autocom Diagnostic Partner AB (helägt dotterbolag till tyska Würth Gruppen) har tecknat ett partneravtal om global distribution genom OPUS av Autocom's diagnosprodukter för felsökning inom bilelektronik. Per 2006-07-01 kommer Opus och Autocom att kombinera respektive företags distributionskanaler i ett antal länder genom OPUS försorg. Initialt gäller detta 19 distributörer i 15 länder från Autocom samt Opus' befintliga distributörer i över 30 länder. Detta kommer att skapa merförsäljning för såväl Opus som Autocom. Opus och Autocom förväntar sig en försäljning från Opus i storleksordningen 10 Mkr på årsbasis med anledning av avtalet.


· I juni fick Opus sin största order någonsin. Ordern som var värd 6,6 Mkr avsåg leverans av emissionsmätare till yrkesskolor i Polen. Leveranskontraktet som omfattade flera olika utrustningar var totalt värt ca 5 M Euro varav Opus försäljningsandel utgjorde 6,6 Mkr. Leveranser påbörjas i juni och hela ordern slutlevererades i juli 2006.

· I juni fick Opus även en genombrottsorder från den tyska biltillverkaren BMW AG i Tyskland på TripLog® elektroniska körjournaler. Denna initialorder, som Opus vunnit i konkurrens med tyska tillverkare, är värd 1,7 Mkr och avser utveckling av en BMW anpassad körjournal och leverans av en provserie.

· I juli påbörjade Opus etableringen av en sammansättningsfabrik och ett försäljningskontor i Kina. Styrelsen i Opus Prodox AB har beslutat att bolaget skall etablera en fabrik och försäljningskontor i Guangdong provinsen i södra Kina. Etableringen är ett led i den affärsplan som presenterades i samband med noteringen. Genom satsningen uppnår bolaget flera mål. Förbättrade marginaler och ökad konkurrenskraft genom lägre tillverkningskostnader. Dessutom ökas tillverkningskapaciteten för att klara tillväxt och större volymer. Därutöver innebär satsningen en offensiv inbrytning på den kinesiska marknaden som väntas växa kraftigt när Kina inför skärpta emissionsregler.

· I september bildades dotterbolaget Opus Asia Ltd i Hong Kong. Opus Asia Ltd. skall äga dotterbolaget Opus Instruments China Ltd. som är under bildande.

· Under Juli månad slutlevererades ordern till Utbildningsministeriet i Polen.

· Under augusti månad har bolaget flyttat till nybyggda ändamålsenliga lokaler på Bäckstensgatan 11 C i Mölndal, strax söder om Göteborg. I samma månad förstärktes även den internationella försäljningsavdelningen med två erfarna exportsäljare som rekryterats från Autocom i Trollhättan genom det nya samarbetet. Opus internationella försäljningsavdelning besår nu av 3 exportsäljare och 2 personer inom säljstöd/support under ledning av VD som tillika är Marknadsansvarig.

· I samband med att Opus Prodox AB flyttade till First North beslöt bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma om en riktad nyemission som tillför bolaget 4,5 Mkr. Totalt har 3 000 000 aktier placerats av Thenberg & Kinde Fondkommission AB till kursen 1,50 SEK per aktie. Genomsnittskursen under perioden 29 juni t.o.m. 28 augusti 2006 var 1,48 kr. Nyemissionen genomfördes för att ytterligare bredda ägandet och därmed främja likviditeten i bolagets aktie. Likviden har använts för att återbetala lån. Aktierna har förvärvats av ett antal finansiella placerare.

· Under 12-17 september deltog Opus på världens största internationella mässa för leverantörer till bilindustrin, Automechanika i Frankfurt. På mässan visades bolagets produkter inom Emissionstestning, Diagnos och Fleet Management system. I samband med mässan gjordes distributörsavtal upp för sex nya marknader - Australien, Indien, Egypten, Costa Rica, Uruguay och Portugal. På mässan premiärvisades även den nya emissionsmätaren Opus 400 som ska tillverkas i bolagets nya fabrik i Kina fr.o.m. 2007.

Övriga händelser för kvartal fyra finns redovisade under "Händelser under fjärde kvartalet 2006" ovan.


Utsikter för 2007

Bolagets tillväxtmål om 30-50 % per år står fast. På grund av den kraftiga tillväxten under 2006 på ca 74 % kan dock tillväxten för 2007 komma att ligga inom den nedre delen av ramen.

Under 2007 förväntas en lönsamhetsförbättring till följd av bättre marginaler från den nya fabriken i Kina samt en ändrad produktmix då försäljningen inom Fleet Management förväntas öka.

Bolagets långsiktiga mål om en rörelsemarginal på 10 % beräknas uppnås under andra halvåret 2007.

Från och med 2007 kommer bolaget att redovisas som koncern då verksamheten startar i dotterbolagen i Hong Kong och Kina.

AFFÄRSOMRÅDEN

Emission & Diagnos - För kontroll av avgasutsläpp och felkoder på fordon!

Affärsområdet utvecklades över förväntan under 2006. Antalet distributörer ökade från 30 till över 40 stycken på totalt över 35 länder. För 2006 hade ledningen som mål att expandera på tre nya marknader vilket överträffades med god marginal när kontrakt tecknades med 6 nya distributörer i samband med Automechanika mässan i september i Frankfurt.

Bolagets produktsortiment inom diagnos breddades genom samarbeten med partners och intresset för bolagets produkter ökade på flera marknader.

Under 2006 påbörjades även etableringen av en egen sammansättningsfabrik i Kina, som kommer att påverka marginalerna positivt på sikt. Produktionen av de befintliga avgasmätarna beräknas starta under slutet av första kvartalet och vara i full drift under andra kvartalet 2007.

För att möta efterfrågan och konkurrensen på tillväxtmarknaderna i bl.a. Asien utvecklar bolaget en ny generation avgasmätare under namnet Opus 400. De nya maskinerna skall säljas dels i Kina men också exporteras via Opus Asia Ltd i Hong Kong till koncernens kunder globalt.

Opus strategi är att med svensk teknologi och kvalitet utveckla konkurrenskraftiga miljökontrollmaskiner för den globala marknaden. Tillverkning av komponenter skall ske hos kvalitativa underleverantörer i Kina men sammansättningen sker i egen fabrik för att behålla kontrollen över produkten och förhindrande av kopiering. Kvalitetsstyrning sker såväl i den egna fabriken i Kina som i fabriken i Göteborg. I Göteborg kommer Europaanpassning ske och leverans till respektive marknad inom EU.

Genom satsningen på en egen fabrik i Kina vill Opus kunna erbjuda sina distributörer globalt en mer konkurrenskraftig produkt och samtidigt kunna attrahera större OEM kunder som tillför ökade volymer och skalfördelar. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för fortsatt hög tillväxt under lönsamhet.


Fleet Management - Håller reda på var när och hur fordon används!

Bolagets hade som mål att vinna ett betydelsefullt kontrakt för TripLogPRO i Tyskland. Detta infriades genom kontraktet med BMW Group AG i München.

Under 2007 planerar bolaget att arbeta med att bygga upp distribution och support i Tyskland, främst genom kunder och partners, men också genom att utbilda personal inom BMW:s organisation.

Bolagets strategi inriktar sig dels på att ta fram en serie egna produkter inom elektroniska körjournaler, "Driver Behavior" och "Safety & Security" (bl.a. alkolås) och dels på att erbjuda denna teknologi för datainsamlig om fordons användning, OEM till systemutvecklare inom Fleet Management och bilindustri.

Genom att kombinera teknologi och know-how inom
OBDII/EOBD och trådlös teknik med framtidsprodukter som Alkolås kan bolaget uppnå en framstående marknadsposition.

Trådlös Bilprovning - Framtidsteknik som ger bättre miljö och effektivare kontroller!

Trådlös bilprovning innebär att fordonen övervakas regelbundet i trafiken och att bilar med fel som orsakar höga utsläpp kan identifieras snabbt och beordras till verkstad för åtgärd. Systemet är kostnadseffektivt och rationaliserar dagens system genom att miljösyndarna fångas tidigare.

Den första pilotinstallationen av "Remote OBD", som den nya teknologin kallas i USA, genomfördes tillsammans med partnern Systech International genom leveransen av 125 provutrustningar till Maryland under fjärde kvartalet.

Under 2007 avser bolaget att genomföra ytterligare en större pilotinstallation på ca 5000 bilar i Oregon.

Om installationerna i Maryland och Oregon utfaller väl under 2007 kan affärsområdet expandera kraftigt inom de närmaste 2-3 åren. De största marknaderna är initialt ett antal delstater i USA där Kalifornien är den största med en vagnpark på ca 28 miljoner bilar. I Maryland finns ca 3.75 miljoner bilar och i Oregon finns ca 1 miljon.


Kommentar till bokslutet 2006

För 2006 görs ingen koncernredovisning då dotterbolaget Opus Asia Ltd i Hong Kong inte haft någon verksamhet samt att Opus China Instruments Ltd är under bildande.


Nettoomsättningen

Nettoomsättningen uppgick till 36 307 kkr (20 914 kkr). Netto omsättningsökningen motsvarar ca 74 %. Försäljningsökningen kan främst hänföras till fortsatt god försäljning av emissionsmätare och diagnosutrustning i Europa. Försäljningen har ökat mest i Storbritannien och Holland. Därtill levererades en större affär avgasmätare till Polen under juni och juli månad. Det nya affärsområdet Fleet Management utgjorde ca 8 % av omsättningen medan Trådlös Bilprovning inte bidragit med några intäkter av betydelse under året.


Resultat

Resultatet är bättre än föregående år på grund av den positiva försäljningsutvecklingen. Även om tillväxten ökat kraftigt (74%) har vinstmarginalen samtidigt ökat till 5,7 % (5.3 %).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -785 300 kr, varav 2 953 004 kr härrör från rörelsen och -3 738 304 kr i förändrad rörelsekapitalbindning. Årets kassaflöde uppgick till 6 514 464 kr.

Under året har bolaget amorterat lån på ca 3,4 Mkr vilket förväntas ge en positiv effekt på finansnettot under 2007.


Investeringar

Inga särskilda investeringar utöver pågående löpande utvecklingsprojekt genomfördes under perioden. Under året 2006 har totalt ca 2,8 Mkr investerats i utveckling som aktiverats i enlighet med bolagets redovisningsprinciper. Därutöver har ytterligare ca 2 Mkr i kostnader för utveckling belastat verksamheten under perioden.

I juni månad beslöt styrelsen att påbörja investeringar i Kina för att etablera en sammansättnings fabrik och öppna ett säljkontor för den kinesiska marknaden. Under andra halvåret har investeringar på ca 0,3 Mkr gjorts i Kina.


Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Soliditeten uppgår till 66,5%.

Emissions likvider på ca 13 Mkr ligger dels som likvida tillgångar (ca 6,5 Mkr) och resterande del har i huvudsak använts till investeringar i produktutveckling samt för amortering av lån.


Personal

Opus Prodox AB har 22 anställda och Opus China Instruments Ltd har 2 anställda.


Utdelning

Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för 2006.
Kommande rapporttillfällen 2007

· 7 maj 2007, Delårsrapport kvartal 1, 2007 och Årsstämma
· 13 augusti 2007, Delårsrapport kvartal 2, 2007
· 29 oktober 2007, Delårsrapport kvartal 3, 2007
· 11 februari 2008, Bokslutskommuniké för 2007


Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning.

Göteborg den 5 februari 2006

Magnus Greko
Verkställande Direktör
Opus Prodox AB (publ)
Org nr 556390-6063
Bäckstensgatan 11C
SE-431 49 Mölndal
Tel: 031-748 34 91

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Magnus Greko, VD Opus Prodox AB, 070-558 45 91

Kort om Opus:
Opus Prodox AB s affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom Emission & Diagnos, Fleet Management samt Trådlös Bilprovning för den globala marknaden. Bland produkterna finns avgasmätare, diagnosutrustning, elektroniska körjournaler, Fleet Management system och system för Trådlös Bilprovning. Bolaget säljer sina produkter i mer än 35 länder över hela världen. Opus är noterat på First North sedan den 4 september 2006. Företaget har 22 medarbetare och omsatte 37 Mkr år 2006.