Concordia Maritime AB

Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:31 CET

Concordia Maritime AB (publ) 1 januari – 31 december 2006

Resultat efter skatt MSEK 51,9 (57,2) varav resultat vid fartygsförsäljningar

MSEK 0,0 (56,2) och valutakursdifferenser MSEK 4,3 (-52,6)

Resultatet har belastats med engångskostnad om ca MSEK 30 på grund av utfall i rättstvist

Resultat per aktie efter skatt SEK 1,09 (1,20)

Fjärde kvartalets resultat efter skatt MSEK 3,9 (21,7 varav fartygsförsäljningar 2,9)

Fjärde kvartalets resultat per aktie efter skatt SEK 0,08 (0,45)

Nettoomsättning helår MSEK 381,2 (254,0), nettoomsättning fjärde kvartalet MSEK 124,8 (60,5)

Förslag utdelning: SEK 1,00 (1,00) per aktie

Prognos för 2007: MSEK 80 före skatt motsvarande SEK 1,67 per aktie

Under året har ytterligare fyra P-MAX-fartyg beställts


Hans Norén
VD, Concordia Maritime AB (publ)
Telefon 031 855101
Mobil 0704 855101

Göran Hermansson
Ekonomichef, Concordia Maritime AB (publ)
Telefon 031 855046
Mobil 0704 855046


Concordia Maritime AB (publ) är ett internationellt tankrederi noterat på Stockholmsbörsen. Rederiet har beställt tio tankfartyg, som byggs enligt MAX-konceptet. P-MAX är produkttankfartyg på cirka 65.200 dwt.

MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Fartygen har ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.

Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 74.900 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel.

De första sex P-MAX samt de två Panamax-fartygen färdiglevereras under 2008. Ytterligare fyra P-MAX finns i order med leverans under 2009/2010.
Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 312.600 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAXkonceptet.

INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.
www.concordia-maritime.se