SystemSeparation Sweden Holding AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:24 CET

System Separation Sweden Holding AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 2006-01-01 -2006-12-31

(Aktietorget: SYSE)

- Orderingången blev 30,2 (33,5) MSEK
- Nettoomsättningen uppgick till 26,5 (33,5) MSEK
- Rörelseresultatet blev -20,7 (-5,1) MSEK
- Resultat efter skatt blev -21,1 (-5,5) MSEK
- Likvida medel vi periodens utgång blev 32 (22,9) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -1,13 (-0,62) SEK

Perioden januari - december 2006
Systemseparations omsättning för fjärde kvartalet blev 7,4 (6,8) miljoner kronor. Omsättningen för helårsperioden januari till december uppgick till 26,5 (33,5) miljoner kronor, en minskning med cirka 7 miljoner kronor.Denna minskning i omsättningen återspeglar bl.a. variationer i leveranser under 2005 i samband med uppstart av diverse fälttest samt en engångsorder till Irak.

Bruttomarginalen för helårsperioden förblev stabilt med 49,4% procent (49,9%). För fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 48,4% (33,3%) till följd av en förändring i produktmixen inom affärsområdet Syse Power.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2006 blev -3,5 (-1,7) miljoner kronor, vilket var en försämring med -1,8 miljoner kronor, och kan härledas till en engångsnedskriving utav immateriella tillgångar på 1 miljon kronor, samt en förskjutning utav rörelsekostnader mellan tredje och fjärde kvartalet 2005.

För helårsperioden januari till december uppgick rörelseresultatet till -20,7 (-5,1) miljoner kronor som innehåller till stor del engångskostnader uppgående till 8,1 miljoner kronor från nedskrivningar utav tillgångar, samt due diligence kostnader i samband med det planerade men ej fullföljda förvärvet av Bycosingruppen.

Personalkostnaderna förblev stabila på 2,7 (2,6) miljoner kronor i jämförelse med samma kvartal föregående år. Jämfört med helåret uppgick personalkostnaderna till 11,1 (7,3) miljoner kronor som är en ökning med 3,8 miljoner kronor jämfört med föregående år, och beror huvudsakligen på nyanställning av 8 medarbetare under de sista 18 månaderna.

Avskrivningar och nedskrivningar ökade till 1,0 (0,2) miljoner kronor under kvartalet och till 2,1 (0,4) miljoner kronor för året i samband med engångsnedskrivningar av immateriella tillgångar.

Affärsområdet Syse Power
Systemseparation Power utvecklar och marknadsför specialkemiska produkter till oljeeldade kraftverk. Produkterna syftar till att öka förbränningseffektiviteten, eliminera korrosion i anläggningar samt reducera effekten utav miljöfarliga avgasutsläpp.

Omsättningen inom affärsområdet Syse Power uppgick under kvartalet till 4,7 (4,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade under samma kvartal till -2,6 (-1,0), och beror främst på en nedskrivning av immateriella tillgångar på 1 miljon kronor, men även av en förskjutning av rörelsekostnader mellan tredje och fjärde kvartalet 2005.

För helåret redovisade affärsområdet en nettoomsättning på 12,6 (18,7) miljoner kronor, vilket var 6,1 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Rörelseresultatet från januari till december blev -18,5 (-6,5) och innehåller engångsnedskrivningar av tillgångar uppgående till 4,5 miljoner kronor.

Affärsområdet Syse Specialkemi
Systemseparation Specialkemi tillverkar specialkemiska produkter till industri och konsument på nordiska marknaden samt till kunder på världsmarknaden.

Omsättningen för kvartalet inom Syse Specialkemi förblev stabil på 2,7 (2,7) miljoner kronor jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för samma period blev 1,6 (1,7) miljoner kronor. Omsättningen för helårsperioden blev 13,9 (14,8) miljoner kronor, och rörelseresultatet 1,6 (1,7) miljoner kronor.

Viktiga händelser under perioden
Val av ny ledning och styrelse
Under året utnämndes Peter Henderson till VD och Styrelseledamot. Peter Henderson är brittisk medborgare, och har tidigare varit ansvarig för Systemseparation i Mellanöstern. Peter Henderson har mångårig erfarenhet från oljeadditivmarknaden på internationell nivå från ledande befattningar inom bland annat Clariant-koncernen.

Daniel Weitmann utnämndes till vice VD och Ekonomichef. Daniel Weitmann har en mångårig internationell erfarenhet inom den industriella sektorn som ansvarig för ekonomi och finans, och har haft flera ledande befattningar inklusive inom Wella Gruppen samt som revisor på KPMG.

Magnus Unger valdes till ny ordförande på Systemseparation. Magnus Unger har under åren varit anställd inom flera ledande koncerner, inklusive Semper AB, SCA/Mölnycke Gruppen och Atlas Copco. Utöver ordförande positionen inom Systemseparation så sitter Magnus Unger i styrelesen på Lundin Petroleum , Quartz Pro och Strategic Leap.

Göran Brorsson valdes till vice ordförande. Göran Brorson är VD på AB Westergyllen . Göran Brorsson har haft flera ledande positioner inom svensk industri inklusive inom Sonnesson Gruppen och AssiDomän.

Sven Karlin valdes till ny styrelseledamot. Sven Karlin har en mångårig bakgrund inom kraftindustrin, och har haft ledande positioner inom flera koncerner inklusive Alstom, Asea Brown Boveri och Gadelius.

Nyemission
Under hösten utfärdades en framgångs nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emmissionslikviden som tillförde företaget 30 miljoner SEK före emissions-kostnader.

Optionsprogram
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om införande av optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner.
Beslutet innebär att bolaget ställer ut sammantaget högst 1,2 miljoner personaloptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och underliggande teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 5 procent.
Personaloptionerna skall vederlagsfritt tilldelas anställda i bolaget. Motivet till styrelsens förslag om optionsprogram är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling.

Händelser efter periodens utgång
Den 7 februari fick System Separation Power en stor order på oljeadditiv från ett av Pakistans största kraftverk. Ordern har ett värde på cirka 2 MSK.


Uppsala den 23 februari 2007
System Separation Sweden Holding AB

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Magnus Unger, Styrelseordförande
Tel: 0708 - 86 84 80

Daniel Weitmann, vVD och Ekonomichef
Tel: 0730 - 79 39 88

System Separation Sweden Holding AB (publ)
Kungsängsvägen 10
753 23 Uppsala

Tel: 018 -14 00 81
Fax: 018-12 00 72
Web: www.systemseparation.com
E-post: info@systemseparation.com