COT-Clean Oil Technology AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:57 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44916

CLEAN OIL TECHNOLOGY: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ AVSEENDE PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2006.

- Erhållna order uppgick till 4.300 Tkr
- Rörelseintäkterna uppgick till 920 Tkr (958 Tkr)
- Resultat efter skatt uppgick till -3.053 Tkr (-1.518 Tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,10 kr)

Kommersiellt genombrott och stärkta finanser.

Under perioden har COTs resurser koncentrerats till att utöka Bolagets distributionskanaler, samt att vidareutveckla, marknadsanpassa, verifiera och påbörja leveranser av filterprodukter.

Styrelsens prognos om 1.500 sålda enheter under 2006 infriades och ordervärdet uppgick till 4,3 MSEK. Samtliga order tecknades under fjärde kvartalet och är under leverans. Bolaget utarbetar nu planer för en kraftig ökning av produktionskapaciteten. Ökningen av rörelsens kostnader jämfört med samma period 2005 förklaras med att Bolaget avsatt större resurser till intensifierade utvecklings- och marknadsföringsaktiviteter.

Under perioden har det egna kapitalet ökat med 4,6 MSEK genom aktieägar-tillskott samt nyteckning av aktier inom ramen för optionsprogram enligt beslut i juni 2005. 7.350.000 optioner har nyttjats till teckning av nya aktier i COT.

COT-aktien är noterad på Göteborgs OTC-lista sedan den 1 november 2004. Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23.007.158.


Marknadsutveckling
COT har under 2006 etablerat en europeisk försäljnings- och distributionsorganisation med säte i Holland, ett av Europas ledande transportländer. COT Europe ansvarar för marknadsföringen i Europa (utanför Sverige) och leds av Wouter Nunnikhoven som är ordförande i holländska Truck Dealer Association och har över 25 års erfarenhet som företagsledare. Genom den holländska organisationen förfogar Bolaget över ett betydande branschnätverk, direktkontakt med beslutsfattare hos kunder, teknisk kompetens, monteringskapacitet och ett stort logistiknät.

Bolagets amerikanska distributör Marine Oil Technology Inc. (MOT) tecknade under oktober månad en första större order om 1.200 COT OilProcessor(tm), varav samtliga har sålts vidare till slutkund. MOT har under året monterat ett betydande antal enheter och tecknat Letter of Intent med bland annat SSA Marine - en av världens största hamnoperatörer. Bland övriga operatörer som monterat och utvärderar COTs produkter syns US Army och FedEx. Vidare knyts löpande nya lokala distributörer till MOT i USA, Kanada, och Mexiko. MOT räknar med betydande försäljning under 2007.

I Sverige sköts marknadsföringen till stor del av LA-Gruppen (Björks Buss, VDL Buss AB mm) och Lyom AB. LA-Gruppen bygger för närvarande upp svensk återförsäljarorganisation för COTs produkter mot svensk buss- och åkerinäring och VDL Buss AB har beställt 300 COT OilProcessor(tm).

Ett 50-tal bussar av typ DAFSB4000 är sålda av VDL Buss Sweden. Kompletta montagekit med slangar och elkomponenter är framtaget för enkelt montage till dessa bussar. Montage hos Björks Buss och andra kunder pågår.

Lyom AB bearbetar i första hand den svenska hydraulmarknaden med ett stigande antal referensmontage och ett ökat intresse från fordons- och maskinägare som resultat.

I samarbete med ett europeiskt/kinesiskt konsortium undersöker COT möjligheterna att etablera distribution av Bolagets produkter i Kina.


Politiskt engagemang
Det föreligger bred enighet bland politiker i Sverige och EU om att beroendet av olja måste minska och politiska processer pågår för att införa åtgärder som kan uppnå detta. För närvarande pågår förhandlingar om ett nytt avfallsdirektiv i EU som inkluderar spillolja. Ett av EU-kommissionens mål med direktivet är att införa en mer ambitiös och effektiv avfallsförebyggande policy, något som Sveriges regering välkomnar. COTs filterteknik ligger helt i linje med avfallsdirektivets mål varför Bolaget följer arbetet noggrant och har etablerat en konstruktiv dialog med inblandade parter.


Produktutveckling
Bolagets affärsmodell bygger på att undvika kapitalbindning i egna produktions- och utvecklingsanläggningar. För dessa ändamål har bolaget istället knutit till sig ett antal företag med förstklassiga resurser för produktion och/eller F&U:
ABA Group: Tier 1-leverantör till fordonsindustrin. Samarbetet med COT omfattar bland annat anslutningsteknik och konstruktionslösningar.
DuPont: Leverantör av composite. Världsledande inom bland annat polymerteknik.
Plast AB Orion: Specialistpartner inom formsprutning och montering.
Backer: Världsledande inom värmeteknik.
Semcon: Teknik- och designpartner till Europas fordonsindustri - och till COT.

COTs patenterade förångningsenhet i COT OilProcessor(tm) har tidigare inte varit lämplig att applicera på hydraulsystem då temperaturen i förångningsprocessen har varit anpassad till att ta bort flyktiga föroreningar ur motorsmörjolja och därmed skadligt hög för hydrauloljor. Nu har Bolaget utvecklat möjligheten att anpassa temperaturen i förångningsprocessen och kan nu erbjuda en förångningsenhet anpassad för hydraulik. Produkten renar kontinuerligt oljan från vatten under drift, utan att filtret behöver bytas på grund av vattenmättnad. Utvecklingen av denna nya produkt har drivits fram av stark efterfrågan bland i första hand amerikanska kunder. Första leverans beräknas till strax efter halvårsskiftet 2007.

COTs personbilsfilter anses i princip färdigutvecklat och redo för seriemässig tillverkning. Flera konstruktionslösningar kommer att överföras på övriga produkter.

Tester på smörjoljan från en av SLs etanoldrivna bussar pågår. På grund av problem med bränsleutspädning har dessa fordon kort bytesintervall på smörjoljan. Detta medför dessutom mycket högt slitage på motorerna. Samma problematik gäller även personbilar och tester på personbilar med etanoldrift kommer att påbörjas under 2007 med det nya personbilsfiltret.

Tester och analyser på Renaults specialpreparerade olja fortsätter under vintern. Hittills har testerna visat att problemet med bränsleutspädning är omfattande och även vikten av en tillräckligt hög och exakt förångningstemperatur. COTs patenterade teknik möjliggör detta utan att påverka säkerheten. Vidare tester och analyser kommer att utföras under varierande förhållanden.

Framtidsutsikter
Behovet av att skydda natur och miljö är lika självklart för allmänhet och politiker, som för näringslivet. COTs produkter ger en rad miljöfördelar och dessutom klara ekonomiska vinster för kunden. Styrelsen ser därför mycket positivt på Bolagets utvecklingsmöjligheter, både på kort och på lång sikt.

Denna rapport har översiktligt granskats av Bolagets revisorer.

Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas.

Delårsrapport för januari - juni 2007 lämnas den 31 augusti 2007.

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 7 juni 2007.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman.


Göteborg den 28 februari 2007
Styrelsen

(För fullständig rapport se bifogad fil)

COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.