scan coin

Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 12:16 CEST

*Årets resultat – 978.000 kr dvs. –2 öre per aktie
*Justerat eget kapital om 8,6 mkr eller 21 öre per aktie

Netrevelation AB (publ)
Uppdraget avslutades under året. Omvandlingen av riskkapitalbolaget Core Ventures AB (publ) till Netrevelation Holding AB (publ) har tillfört aktieägarvärde och lagt grund för fortsatt expansion för Netrevelation som noterat bolag. Push har successivt avyttrat sitt innehav i Netrevelation vilket fram till bokslutsdagen medfört reavinster om 6,4 mkr. Återstående innehav var på bokslutsdagen 8.272.000 stycken aktier i Netrevelation. Bokfört värde är 0.44 kr per aktie och marknadspriset 0.50 kr per aktie, samma dag.

Tricorona Mineral AB (publ)
I maj avslutade Push Development uppdraget att omdana Tricorona Mineral AB. Uppdraget har bl. a. resulterat i etablering av det nya affärsområdet Metallvärden-Gruppen, kostnadsnedskärningar och avtal om samarbete med Timcal Graphite & Carbon Ltd kring Woxna Graphite. Push har successivt ökat sitt innehav i Tricorona. Detta uppgick på bokslutsdagen till 3,1 miljoner aktier med ett genomsnittligt förvärvspris på 0, 66 kr per aktie. Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till ca 5,4 mkr. Fortsatt värdestegring förväntas.

Lekia Holding AB
Push har gjort ansträngningar för undvika konkurs i Lekia Holding AB. Det har lyckats och Push fortsätter arbetat med att återvinna osäkra fordringar i Lekia Holding, vilka uppgår till cirka 5 mkr. Försiktigtvis har Push innehav i Lekia , såväl aktier som fordringar, skrivits ner till 0 kr. Åtgärden har belastat årets resultat i Push med 0,5 mkr.

Push Sweden AB
Push Development förvärvade under 4 kv. 2.499.507 aktier i Push Sweden AB för 1 öre per styck. Ägarandelen uppgår härefter till 44 procent av aktier och röster i bolaget. Bolaget kommer inom kort att tillföras verksamhet genom ett förvärv.

Börsnotering
Push Development AB noterades den 17 april på NGM Equity. Börsnoteringen innebär att bolagets aktier handlas i ett datoriserat system, där bolagets aktieägare momentant får information om köp- och säljkurser och där handel kan ske till lågt courtage. Handeln i bolagets aktie har efter noteringen ökat.

Resultat och justerat eget kapital
Resultatet före skatt uppgick under året till – 978.000 kr, dvs. –2 öre per aktie. Kostnader av engångskaraktär för nedskrivningar av fordringar i Lekia Holding AB uppgick under räkenskapsåret till 498.000 kr.

Det justerade egna kapitalet uppgick på balansdagen till 8,6 mkr, dvs. 21 öre per aktie.

Händelse efter bokslutsdagen
Push Development har efter räkenskapsperiodens utgång förvärvat 73.000 aktier i SIE Skandinavisk Industrielektronik AB för 510.000 kr. Push har accepterat uppköpserbjudandet från Displayit AB (publ), innebärande att Push erhåller 59 aktier i Displayit för varje aktie i Skandinavisk Industrielektronik. Efter genomfört förvärv kommer Displayit vara ledande leverantör av avancerade systemlösningar för digital bildvisning. Bolaget har 25 anställda och beräknar omsätta 100-125 mkr det kommande året. Ytterligare förvärv planeras. Displayit är noterat på NGM-Equity.

Bolagsstämma m. m.
Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma måndagen den 24 november 2003 i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002/2003. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast den 8 november 2003. Den kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor Bankgatan 1, Lund samt på bolagets hemsida.

Delårsrapport för 1 kv. 2003/2004 kommer att offentliggöras den 24 november. Rapport för 1-2 kv. kommer att offentliggöras den 23 februari 2004 och rapport för 1-3 kv. 24 maj samt boksluts-kommuniké den 23 augusti 2004.

Denna rapport har översiktligt genomgåtts av bolagets revisor

Resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för koncernen bifogas.

Frågor besvaras av VD Thomas Örwén 0708-699578. Information finns även på www.pushdevelopment.com.