Hydropulsor AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 HYDROPULSOR AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 08:30 CEST

* Hydropulsor undertecknade i april 2002 ett avtal med nordamerikanska Hawk Precision Components Inc. innebärande att Hydropulsor under 2003 ska leverera ett komplett maskinsystem för pulverkompaktering. Hawk är ett expansivt företag och är en stor underleverantör av fordonskomponenter. Ordern är ett resultat av samarbetet med Höganäs.
* Bolaget levererade under sommaren 2002 en formningsmaskin med helautomatisk verktygsadapter till Testing Center for Adiabatic Forming (TAF) i Långshyttan.
* Under året genomfördes en rekonstruktion enligt Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Detta innebar genomförande av offentligt ackord samt kompletterande finansiering av bolagets verksamhet.

* Bolagets fasta kostnader har under året minskats med ca 65 %. Bolagets personalstyrka minskades under 2002 från 36 till 12 personer. Bolagets strategier, mål och organisation har därefter anpassats och bolaget kommer fortsättningsvis att i huvudsak fokusera på kärntekniken runt kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav. Bolaget kommer därtill att fokusera på kapmaskiner upp till storleksordningen 40 millimeter i diameter.

* Under året övertog High Speed Forming Technology 2000 AB (HSFT) Metallica Förvaltnings ABs samtliga A-aktier och därmed också huvudägaransvaret för Bolaget. Hälften av HSFTs A-aktier överläts senare till Hörnell Teknikinvest AB.

* I april 2002 förvärvades samtliga aktier i Adiabatic Forming Center Karlskoga AB.

Verksamhet
Verksamhetsåret 2002 visade sig bli mycket turbulent med en rad svårigheter. Leveransproblem avseende en strategiskt viktig order av en kapmaskin till en kund i Frankrike orsakade en akut likviditetskris. Maskinen visade sig vara behäftad med en rad barnsjukdomar och innebar betydande kostnader för Bolaget. Bolaget tvingades därtill till kostsamma eftergifter med reducerade betalningar från kunden som följd. Hydropulsor AB genomgick därför slutligen en företagsrekonstruktion.