Formo Services AB

Bokslutskommuniké 2005-01-01--2005-12-31

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:58 CET• Nettoomsättning för kvarvarande verksamhet uppgick till 138 493 Kkr (85 863Kkr)

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 656 Kkr (1 760 Kkr)

• Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 303 Kkr (799 Kkr)

• Hedson har 2005-11-16 slutfört förvärvet av Herkules-gruppen i Tyskland. Förvärvet av Herkules medför en årsomsättning proforma om cirka 220 Mkr

• Slutförd fokusering mot affärsområde Industri & Miljö genom notering av HomeMaid Hemservice AB, avyttring av Cliff Design & Development AB och avtal om försäljning av intressebolagsandel i ImproveIT samt nedskrivning av kvarstående fordringar rörande Tinentia-projektet

• Utskiftningen av HomeMaid Hemservice till aktieägarna i Formo Services genomfördes till bokfört värde om 11,9 Mkr. Vid nuvarande kurs om 4,05 kr uppgår marknadsvärdet på HomeMaid Hemservice till 42,0 Mkr

• Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -13 244 Kkr, varav -10 998 Kkr avser avvecklingen av Cliff Design & Development AB. Periodens resultat inkl. resultat från avvecklade verksamheter uppgick till -10 941 Kkr (4 128 Kkr)

• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att Formo Services AB (publ) byter namn till Hedson Technologies International AB (publ)

• Mikael Lange, nuvarande VD i Hedson, tillträder i anslutning till årsstämman som ny VD och koncernchef. Jan Ahlström nuvarande VD och koncernchef, kvarstår som styrelseledamot med fokus på affärsutveckling, ägarfrågor och Investor relations. Rickard Blomqvist har under mars månad tillträtt som CFO

Halmstad 2006-03-16

Formo Services AB (publ)

Jan Ahlström
Verkställande direktör


Formo Services AB (publ.) är en rörelsedrivande koncern inom teknologi- och miljösektorn, med inriktning mot affärsområdet; Industri & Miljö, där Hedson Technologies AB ingår. Hedson Technologies har dotterbolag i Tyskland, Frankrike och USA Formo Services är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.

Rapporten:
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/46/41/wkr0010.pdf