HomeMaid AB

Bokslutskommuniké 2006-01-01 - 2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:11 CET

(Aktietorget: HOME B)

Helåret 2006

- Nettoomsättningen för år 2006 uppgick till 54 647 kkr (47 150 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 16%
- Rörelseresultatet uppgick till 1 344 kkr (830 kkr)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 096 kkr (794 kkr) motsvarande 2,0% (1,7%) av omsättningen
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2006 till 1 348 kkr (-126 kkr)

Kvartal 4

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 106 kkr (12 361 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 22%
- Rörelseresultatet uppgick till 579 kkr (-210 kkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 kkr (-226 kkr)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 497 kkr (69 kkr)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 601 kkr (-383 kkr)

HomeMaid Hemservice AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet.

HomeMaid Hemservice AB (publ) är noterat på AktieTorget och har ca 4 000 aktieägare.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport/bokslutskommuniké har upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i
enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner.
Principerna är oförändrade jämfört med 2005 års årsredovisning.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

HomeMaid Hemservice AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad. Tel 035-161550. Fax 035-161551
www.homemaid.se