IFS

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:51 CET

Målen som sattes för året avseende såväl licens- som underhålls och supportintäkter har uppnåtts. Kostnaderna har hållits stabila och både resultat och kassaflöde har förbättrats.

Fjärde kvartalet 2006

Nettoomsättningen uppgick till 616 Mkr (630). Jämfört med föregående år påverkades nettoomsättningen negativt av valutaeffekter om 31 Mkr. Licensintäkterna uppgick till 140 Mkr (142), medan underhålls- och supportintäkter var 153 Mkr (140). Konsultintäkterna uppgick till 313 Mkr (329).

Rörelseresultatet ökade till 63 Mkr (42) och resultatet före skatt till 49 Mkr (35). Periodens resultat uppgick till 223 Mkr (24), med en positiv påverkan från omvärdering av aktiverade uppskjutna skattefordringar om 183 Mkr. Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,96 kr (0,11).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 134 Mkr (86). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 75 Mkr (49).


Helår 2006

Nettoomsättningen uppgick till 2 209 Mkr (2 149). Licensintäkterna ökade till 433 Mkr (383) medan underhålls- och supportintäkter var 600 Mkr (528) motsvarande en ökning av produktintäkterna med 13%. Konsultintäkterna uppgick till 1 140 Mkr (1 175).

Rörelseresultatet ökade till 120 Mkr (97). Resultatet före skatt uppgick till 75 Mkr (67). Årets resultat uppgick till 246 Mkr (50), med en positiv påverkan från omvärdering av aktiverade uppskjutna skattefordringar om 184 Mkr, och resultat per aktie efter skatt 1.07 kr (0.23). Justerat rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 184 Mkr, motsvarande en marginal på 8%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 252 Mkr (157). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 86 Mkr (28).

Utvecklingen av den SOA-baserade versionen IFS Applications 7 avslutades och de första kunderna gick i drift med systemet.


Framtidsutsikter

Styrelsens mål att för 2007 är att uppnå ett rörelseresultat som är väsentligt förbättrat jämfört med 2006 års utfall på 120 Mkr och en fortsatt förbättring av kassaflödet.

Om IFS och IFS Applications
IFS (OMXS: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem utvecklade på öppen standard. Genom att erbjuda ett mer flexibelt affärssystem, förbättrar IFS kundernas förmåga att fatta rätt beslut och att styra verksamheten mer effektivt.

IFS Applications™ ger snabbare anpassning till förändrade affärsförutsättningar, förenklar integration med andra system och ger kunden frihet att kombinera ledande teknik. IFS har över 20 års erfarenhet av implementation av affärssystem, med konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder.

IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM samt MRO och hanterar kundernas, produkters, anläggningars och tjänsters hela livscykel. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara levererar IFS affärsnytta för företag inom bilindustri, industriell tillverkning, drift- och anläggning, utility och telecom, processindustri, offentlig sektor samt flyg- och försvarsindustri.