JLT Mobile Computers AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:19 CET

Positiv volymutveckling i den löpande affären
Orderingången under 2006 uppgick till 119 MSEK vilket är en ökning på 20 procent i den löpande affären.

Helårsresultat enligt prognoser
Årets rörelseresultat uppgick till 12,2 MSEK (16,6) med en fakturering på 116,3 MSEK (138,3). Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (12,0).

Vinst per aktie efter skatt uppgick för perioden till 0,30 kronor (0,58 respektive 0,47 efter schablonskatt).

Årets vinst uppgick till 8,2 MSEK
Omsättningen för 2006 uppgick till 116,3 MSEK (138,3) med vinst efter skatt på 8,2 MSEK (15,6)

Ökade satsning på marknadsexpansion
Ökad satsning på marknadsexpansion i USA.
Vidareutveckling av nyetablerade partners i Europa.

Utdelning för 2006 föreslås med 0,25 kronor per aktie
Styrelsen finner att koncernens finansiella ställning och omständigheter i övrigt motiverar att utdelning kan ske utöver fastställd utdelningspolicy. Styrelsen föreslår därför att utdelning lämnas med 0,25 kronor per aktie (0,25).

Utsikter för 2007

Styrelsens sammantagna bedömning är att tillväxttakten via befintliga marknadskanaler kommer att vara fortsatt stabil samt att de marknadssatsningar som görs inom nya geografiska marknader, marknadssegment och inte minst produkter kommer att ge ett tillskott till försäljningen dock med tyngdpunkt på andra halvan av 2007.

Med en etablerad position som leverantör av större och kundspecifika affärer inom Big Deal konceptet ser vi en bra affärspotential i denna typ av affärer under 2007.

Om JLT Mobile Computers

JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare i internationella tillämpningar.
Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon.
Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten.

JLT:s aktie handlas på First North

För ytterligare information;
Jan Olofsson VD 0707 - 52 48 22
Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57