Strand Interconnect AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:02 CET

Sammandrag för 2006:
• Omsättningen uppgick till 60,3 (38,8) MSEK, en ökning med 55% jämfört med 2005
• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (2,4) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (10,9) MSEK
• Resultat per aktie blev 0,04 (0,24) SEK

Sammandrag för Kvartal 4 2006:
• Omsättningen uppgick till 18,9 (11,8) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (1,1) MSEK
• Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader för avveckling av verksamheten i Strand Interconnect Väst AB (Göteborg), börsflytt från NGM till First North, utveckling av ny strategi, omorganisation samt dubbla VD-kostnader under perioden september-december
• Nya uppdrag har påbörjats för bland andra Sodexho, SKF, Varbergs Kommun och Stena Line

Verksamheten
Omsättningen uppgick under den rapporterade perioden till 60,3 (38,8) MSEK och för fjärde kvartalet till 18,9 (11,8) MSEK. Rörelseresultatet för rapportperioden blev 0,5 (2,4) MSEK och för fjärde kvartalet -1,1 (1,1) MSEK. Resultat efter skatt för rapportperioden blev 1,9 (10,9) MSEK och för fjärde kvartalet 0,5 (9,6) MSEK.

Strand fortsätter att visa upp en god tillväxt. Omsättningen på 60,3 MSEK under 2006 innebär en ökning med 55% jämfört med 2005. Företaget har växt både organiskt under året samt genom förvärvet av Inoment AB i mars 2006.

Rörelseresultatet på 0,5 MSEK under 2006 innebär en minskning jämfört med 2005. Rörelseresultatet under Kv 4, -1,1 MSEK, har tyngts av ett fåtal specifika kostnadsposter av engångskaraktär:
Avveckling av verksamheten i det Göteborgsbaserade Strand Interconnect Väst AB
Börsflytt från NGM till First North
Utveckling av ny strategi
Omorganisation av Strand
Dubbla VD-kostnader (t o m 16 december 2006)
Den förväntade intäktsutvecklingen för 2006 som förmedlades under tredje kvartalet har infriats. Marknaden fortsätter att vara god för IT-konsulttjänster och Strand har ett attraktivt och efterfrågat erbjudande och arbetar i ett segment under god tillväxt varför vi bedömer att tillväxten även framgent kommer att ligga över marknaden som helhet.

Strand har under kvartal 4 utökat arbetet för ett antal befintliga kunder såväl som ett antal helt nya kunder som nu valt Strand. Exempel på nya uppdrag som har påbörjats under kvartal 4 är:
Sodexho - Sodexho har valt Strand som leverantör vid införandet av ett elektroniskt inköpssystem som skall användas av alla Sodexhos över 200 restauranger i Sverige. Strand är huvudansvarig för integrationslösningen som baseras på Sodexhos existerande integrationsmotor Strand ESS. Sodexho räknar med att göra än betydande besparing som ett direkt resultat av det nya inköpssystemet.
SKF - SKF har valt Strand som leverantör att ta fram tillämpningen SuperNova. SKF Nova som vi har haft förmånen att arbeta med i flera uppdrag för SKFs intranät är en affärsutvecklingsenhet inom SKF. Uppdraget syftar till att renodla och effektivisera Novas arbetsprocesser inom research och analys. SuperNova ska ge snabb åtkomst åt de interna och externa informationskällor som utgör kärnan i Novas projekt.
Varbergs Kommun - Varbergs kommun har valt Strand som leverantör av en gemensam informationsportal för alla anställda i kommunen. Detta innebär potentiellt 4.500 användare.
Stena Line - Stena Line har valt Strand som leverantör att genomföra en förstudie och ett pilotprojekt på SharePoint
Den 4 september tillträdde Dan Tavares som ny VD för Strand. Fd VDn Rolf Hallencreutz har stöttat den operativa verksamheten t o m den 16 december då han lämnade bolaget. Rolf Hallencreutz kvarstår som ledamot i Strands styrelse.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 3,0 (3,4) MSEK vid periodens slut. Räntebärande skulder uppgick till 5,8 (-) MSEK. Räntebärande skulder är främst relaterade till förvärvet av Inoment. Soliditeten var vid slutet av perioden 61 (76) procent.

Strand fick i augusti 2006 den högsta kreditvärdighetsnivån, AAA, enligt Soliditet. Soliditet ingår i D&B Worldwide Network. Kreditvärdigheten enligt Soliditet bygger på 2400 beslutsregler som resulterar i en ratingkod. Av Sveriges samtliga företag är det endast ett fåtal som uppnått högsta ratingkoden/kreditvärdigheten under den senaste 12-månadersperioden. Strand är nu ett av dessa företag.

Investeringar
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 9,1 (-) MSEK och för fjärde kvartalet 0,4 (-) MSEK. Investeringar i inventarier och datorer under perioden uppgick till 1,1 (0,6) MSEK varav 0,4 MSEK härrör sig till förvärvet av Inoment. Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna i maskiner och inventarier till 14 (110) TSEK.

Utdelning
Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för 2006.

Personal
Antalet anställda var vid rapportperiodens utgång 83 (45). Genomsnittligt antal anställda under 2006 var 68 (39).

Kommande rapportdatum
Årsredovisning 2006: 10 april 2007
Bokslutsrapport januari - mars 2007: 24 april 2007
Bokslutsrapport januari - juni 2007: 12 juli 2007
Bokslutsrapport januari - september 2007: 25 oktober 2007
Bokslutsrapport 2007: 14 februari 2008

Årsstämma 2007
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2007 klockan 14.00, i bolagets lokaler Nybrogatan 57A, Stockholm.

Rapporten i sin helhet bifogas nedan.
http://www.bequoted.com/beQPress/P_PressreleasesRecord.asp?Id=987#files

Stockholm den 8 februari 2007

Dan Tavares
Verkställande Direktör

För mer information kontakta:
Dan Tavares, Verkställande Direktör
08-522 430 41, dan.tavares@strandinterconnect.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Strand Interconnect Bokslutskommuniké 2006.pdf

Om Strand (www.strandinterconnect.se)
Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar lösningar som ger bestående och mätbar affärsnytta hos stora svenska kunder. Lösningarna består av webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand Interconnect har 85medarbetare och är noterat på First North.. Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux, Ericsson, IBX, Korsnäs, McDonalds, Polisförbundet, Schenker, SEB, SIDA, Skanska, Stockholms Läns Landsting, SR, SVT, TV4 med flera.


Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.