Höganäs AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 14:51 CET

Utvecklingen i sammandrag

· Fortsatt stark volymutveckling. Volymen har ökat med 9%.
· Rörelseresultatet justerat för engångsposter och resultat från terminskontrakt på valutor uppgick till 513 Mkr och var 13% högre än föregående år.
· Pulvermarknaden i USA har under 2006 minskat p g a trenden mot mindre och bensinsnålare bilar.

KONCERNEN

NETTOOMSÄTTNING
Helår 2006
Nettoomsättningen ökade med 12% och uppgick till
5 123 Mkr. Den högre omsättningen beror främst på ökade volymer och genomförda prishöjningar. Den nya prissättningsmodellen i Europa, som introducerades under tredje kvartalet har haft en mindre effekt. Valutaeffekter till följd av en starkare krona har påverkat omsättningen negativt med 1%.

Volymerna ökade med 9% jämfört med föregående år. Volymutvecklingen för Höganäs har varit god på samtliga marknader utom i Kina och Taiwan.

Jämfört med motsvarande period föregående år har både bilförsäljningen och bilproduktionen i Nordamerika minskat något. Den nordamerikanska pulvermarknaden hade en fortsatt svag utveckling under fjärde kvartalet. Trenden mot mindre och bensinsnålare bilar, samtidigt som de två största amerikanska biltillverkarna tappar marknadsandelar, gör att pulvermarknaden i USA minskade under året. Pulvermarknaden i USA svarar för cirka hälften av den globala marknaden. I Europa visade marknaden på en fortsatt återhämtning.Fjärde kvartalet 2006
Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med 2% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Samtliga marknader, förutom USA och Kina, har haft bättre volymutveckling än föregående år. USA's volymer låg i paritet med fjolårets som var extra starkt med anledning av stormen Katrina. Kinas volymer minskade däremot. Sydostasien har fortsatt utvecklats positivt jämfört med föregående år. För koncernen var fjärde kvartalets volymer i nivå med första kvartalets och därmed som väntat lägre än både andra och tredje kvartalet. Valutaeffekter till följd av en starkare krona, främst gentemot USD, JPY och EUR, påverkade omsättningen negativt med 9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

RESULTAT
Helår 2006
Rörelseresultatet uppgick till 602 Mkr (461). Exklusive nedan nämnda engångsposter och nettot från terminskontrakt på valutor uppgick resultatet till 513 Mkr (455), vilket är en ökning med 13%. Högre volymer och genomförda prisförändringar påverkade resultatet positivt.

Stigande energipriser påverkade resultatet negativt. Under året har priserna på skrot, nickel och koppar stigit, vilket hade en negativ effekt på resultatet. Under andra halvåret 2006 har nickelpriserna ökat från ca
20 000 USD/ton till 34 000 USD/ton vid årets slut. Detta påverkade Components resultat negativt eftersom genomslaget av metallprisökningarna är fördröjda vid prissättningen gentemot kunderna. Consumables resultat påverkades däremot positivt eftersom priskompensationen här sker snabbare. Dessutom påverkades rörelseresultatet - obeaktat terminskontrakt på valutor - negativt med cirka 40 Mkr främst orsakat av lägre JPY- och USD-kurs.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 75 Mkr (180) och inkluderar resultat från terminskontrakt på valutor med 73 Mkr (129) och engångsposter. Under kvartalet har amnesti beviljats på vissa kostnader som Höganäs tidigare under året reserverade i verksamheten i Brasilien, varav merparten avsåg mervärdesskatt. Kostnaden reducerades därmed med 21 Mkr och beräknas totalt uppgå till ca 41 Mkr, varav 20 Mkr belastar rörelseresultatet och övrigt finansnettot. Under sista kvartalet har ytterligare CO2-rätter avyttrats. Tidigare under året har ett mindre produktområde i Brasilien avyttrats med en reavinst om 10 Mkr. Engångsposterna uppgick till 16 Mkr och bestod därmed främst av skattefrågan i Brasilien på 20 Mkr, reavinst på produktområde i Brasilien om 10 Mkr och vinst på försäljning av CO2-rätter om 26 Mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 525 Mkr (408). Reserveringen i Brasilien påverkade finansnettot negativt med 21 Mkr. Engångsposterna påverkade resultatet före skatt med -5 Mkr (-124).

Resultat efter skatt uppgick till 402 Mkr (290) eller 11,54 kr per aktie före och efter utspädning (8,39). Effektiv skattesats uppgick till 23,4% (28,9).

Fjärde kvartalet 2006
Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (131). Det löpande resultatet, exklusive engångsposter och resultat från terminskontrakt uppgick till 93 Mkr (109). Stigande metallpriser - främst nickel - har haft en negativ påverkan på lönsamheten. Ökade energikostnader samt en stärkt krona har också påverkat resultatet negativt. Engångsposter, inklusive resultat på valutakontrakt påverkade resultatet positivt med +53 Mkr (22). Den reducerade reserveringen på kostnader i Brasilien påverkade resultatet med +21 Mkr. Försäljningen av CO2-rätter gav ett resultat på +8 Mkr. Resultatet från valutakontrakt uppgick till 24 Mkr i kvartalet.

Resultat före skatt uppgick till 138 Mkr (115).

AFFÄRSOMRÅDEN
Som ett steg mot en ökad marknadsorientering har Höganäs valt att följa upp och rapportera verksamheten utifrån ett marknadsperspektiv från och med 2006. Den del av metallpulvermarknaden som Höganäs verkar inom kan delas upp i två huvudsakliga användningsområden: Components och Consumables. Components omfattar allt pulver som vidareförädlas till komponenter. Consumables omfattar de pulver som används i en process, till exempel för att framställa metaller, som tillsatsmaterial i kemiska processer, ytbeläggning och berikning av mat. Components svarar för cirka 70% av koncernens omsättning och Consumables för cirka 30%.

Components
Nettoomsättningen för affärsområdet Components uppgick till 3 673 Mkr (3 196), en ökning med 15% jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade volymer och i andra hand på genomförda prisförändringar. Valutakursförändringar har haft en mindre negativ påverkan på omsättningen.

Volymerna ökade med 10% under året. Alla marknader har haft en fortsatt god volymutveckling med undantag av Kina och Taiwan.
Rörelseresultatet uppgick till 332 Mkr (223). Som tidigare nämnts har resultatet påverkats negativt av stigande metallpriser, ökade energikostnader samt valutakursändringar. De ovan nämnda engångsposterna har haft en marginell positiv påverkan på rörelseresultatet. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 8,9% (9,5) i år.

Consumables
Nettoomsättningen för Consumables uppgick till 1 450 Mkr (1 398), en ökning med 4% jämfört med föregående år. Ökningen beror på högre volymer, metallprisförändringar samt på genomförda prisförändringar under tidigare kvartal.

Volymerna ökade med 7% jämfört med föregående år. Utvecklingen har varit fortsatt god främst i Taiwan, Sydkorea, Sydamerika samt Indien.

Rörelseresultatet uppgick till 197 Mkr (109) Mkr. Engångsposter påverkade resultatet positivt. Rörelsemarginalen uppgick till 12,8% (10,8) exklusive engångsposter. Resultatet påverkades positivt av metallvinster.

LÖNSAMHET
Avkastningen på sysselsatt kapital var 15,5% (12,0) och avkastningen på eget kapital uppgick till 15,5% (12,2). Avkastningen är beräknad på den senaste 12- månadersperioden och inkluderar engångseffekter.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSA-FLÖDE
Soliditeten har stärkts ytterligare under fjärde kvartalet och uppgick vid periodens utgång till 51,5% (48,5). Eget kapital per aktie uppgick till 75,40 kr (73,30).

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 009 Mkr, en minskning med 378 Mkr sedan årsskiftet. Detta är en följd av resultatet samt det kapitalrationaliseringsprogram, som har pågått sedan hösten 2005. Finansnettot blev -77 Mkr (-53), varav skattereservering för Brasilien påverkade finansnettot negativt med 21 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 626 Mkr (423). De ökade metallpriserna samt en ökning av lagren vid årets slut har lett till ett negativt kassaflöde under kvartalet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 219 Mkr (260). Under året har utsläppsrätter avyttrats, vilket påverkade kassaflödet med 30 Mkr. Finansieringsverksamheten har påverkat periodens kassaflöde med 442 Mkr (-152) till följd av lämnad utdelning om 200 Mkr samt nettoförändring av lån om 242 Mkr.

MEDARBETARE
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 557, vilket kan jämföras med 1 551 vid början av året.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 911 Mkr
(2 490) varav 1 277 Mkr (1 087) till koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 350 Mkr (300). Investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes med 116 Mkr (115). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 42 Mkr, jämfört med 30 Mkr vid räkenskapsårets ingång.

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA
I enlighet med beslut vid årsstämman i april har en valberedning konstituerats. Den utgörs av:

Per Molin, ordförande Höganäs AB, Ulf G Lindén, Lindéngruppen AB, Carl-Olof By, Industrivärden, Ramsay Brufer, Alecta och Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB.

Årsstämma äger rum den 25 april 2007 kl 15.00 i HB-hallen, Höganäs.

UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 6,25 kr/aktie (5,75). Avstämningsdag är beräknad till den 30 april 2007.

INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2007 att fatta beslut om ett prestationsbaserat personaloptions-program i syfte att erbjuda nyckelpersoner i koncernen möjlighet till framtida delägarskap i bolaget och därmed bl.a. ett ökat intresse för och engagemang i bolagets verksamhet. Styrelsen ser förslaget som en första del av ett treårigt program och har därför för avsikt att även vid årsstämmorna 2008 och 2009 lämna förslag om personaloptionsprogram på motsvarande principer.

För att kunna genomföra det föreslagna personal-optionsprogrammet kommer styrelsen också att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Personaloptionsprogrammet omfattar verkställande direktören och övriga i koncernledningen samt ytterligare cirka 35 nyckelpersoner i koncernen, totalt cirka 50 personer, som vid full tilldelning skall kunna förvärva sammanlagt maximalt 250.000 aktier av serie B.

Tilldelning av personaloptioner kommer att ske tidigast under mars 2008 och är beroende av hur koncernens värdetillväxt utvecklats under 2007 i förhållande till av styrelsen fastställda mål. Löptiden för personaloptionerna skall vara minst två och högst fyra år från tidpunkten för tilldelningen. Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen vid Nordiska Börsen för aktie av serie B under en period om tio börsdagar närmast efter årsstämman 2007. Personaloptionsprogrammet kommer endast att medföra en marginell utspädningseffekt och påverkan på koncernens nyckeltal.

Styrelsen avser vidare att föreslå, med hänvisning till de åtaganden som gjordes gentemot Alrik Danielson i samband med hans anställning, att årsstämman fattar beslut om att godkänna att ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram implementeras för honom. Programmet avses löpa under tre år.

Alrik Danielson skall utan ersättning erhålla B-aktier i bolaget för ettvart av åren 2006, 2007 och 2008 som bolaget uppnår budgeterad EBIT. Därtill förutsätts att han själv förvärvar och bibehåller ett visst antal aktier i bolaget. Programmet innebär att Alrik Danielson, givet full tilldelning, efter programmets genomförande kan bli ägare till totalt 36.000 B-aktier under 2009, varav 9.000 förvärvats av honom på egen hand och 27.000 erhållits från bolaget.

Styrelsen avser att som ett led i programmet föreslå att årsstämman 2007 bemyndigar styrelsen att till Alrik Danielson vederlagsfritt överlåta 3.000 egna B-aktier för uppnådd EBIT-budget under 2006 givet han då genom egna förvärv äger 3.000 B-aktier i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att framläggas i god tid före årsstämman.

UTSIKTER 2007
En positiv utveckling av pulvermarknaderna i Asien och Sydamerika bedöms fortsätta. Likaså bedöms den svagare utvecklingen i Nordamerika bestå. Utvecklingen i Europa beräknas vara fortsatt stabil. Trenden mot mindre och mer drivmedelseffektiva bilar i Nordamerika kommer att fortsatt dämpa tillväxten av presspulver. Pris på metaller beräknas vara fortsatt volatila under 2007. Med dessa marknadsförutsätt-ningar förväntas Höganäs uppnå en fortsatt positiv volymutveckling.


Höganäs den 9 februari 2007

Styrelsen

Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.