ReadSoft

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 08:56 CET

Omsättningen 2006 ökade med 15 procent till 459,8 (400,9) Mkr
Resultat efter skatt för 2006 blev 38,8 (52,0) Mkr
Resultat efter skatt per aktie för 2006 blev 1,20 (1,67) kr
Justerat rörelseresultat* för 2006 blev 33,7 (20,0) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2006 blev 55,5 (67,1) Mkr
Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 13 procent till 142,0 (125,8) Mkr
Resultat efter skatt för fjärde kvartalet blev 25,0 (29,8) Mkr
Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 0,77 (0,95) kr

Omsättningen ökar med 15 procent och justerat rörelseresultat* med 68 procent


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
Under fjärde kvartalet 2006 gjorde ReadSoft två betydande förvärv. I oktober förvärvades SAP-specialisten Ebydos och i december förvärvades resterande 50 procent i Oracle-specialisten ReadSoft Consit. Förvärven är strategiskt viktiga eftersom de ger ReadSoft möjlighet att bygga lösningar inuti SAPs respektive Oracles affärssystem i stället för att ha dessa utanför. Detta ger betydande konkurrensfördelar i branschen för automatisk dokumenthantering.

ReadSoft har under kvartalet också gjort viktiga affärer och tecknat långsiktiga, koncernövergripande kontrakt med multinationella företag. Ett av dessa kontrakt tecknades med tyska Volkswagen som valt ReadSoft som leverantör av lösningar för elektronisk fakturahantering inom koncernen. Lösningen från ReadSoft innebär en integration till Volkswagens SAP system. Ramavtalet hanterar också villkoren för framtida internationella affärer inom koncernen. Lösningen finns installerad vid ett antal enheter inom Volkswagen och automatiserar redan idag drygt en miljon fakturor årligen.

Ett annat kontrakt har tecknats med en av världens största cementtillverkare, mexikanska CEMEX. Avtalet gäller initialt hanteringen av cirka en miljon fakturor årligen och den SAP-certifierade lösningen har redan implementerats vid bolagets verksamheter i Tyskland, England och Frankrike. I nästa steg kommer CEMEX att se över sina rutiner i övriga koncernen.

* Rörelseresultat justerat för valutakursdifferenser, nettoaktivering av produktutvecklingskostnader och avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

För mer information kontakta

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft
Tel: SE +46 708376600 Ring eller
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: SE +46 733378668 Ring eller
Jan Bertilsson, CFO
Tel: SE +46 424902143 Ring

Läs mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenheter för forskning och utveckling finns i Stockholm och Helsingborg. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.