IDL Biotech AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:55 CET

(Aktietorget: IDL B)

Helåret 2006
- Faktureringen uppgick till 11 209 kkr (11 302 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till -3 719 kkr (-1 535 kkr)
- Resultat per aktie, -0,24 kr (-0,10)
- Soliditeten är 77,5% ( 78,1%) och skuldsättningsgraden 29,1% (28,1%)

Fjärde kvartalet
- Faktureringen uppgick till 3 561 kkr (3 047 kkr)
- Nettoresultatet uppgick till -802 kkr (-382 kkr)
- Resultat per aktie, -0,05 kr (-0,02)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blodprov skall testerna ge säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiva svar.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar existerande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare total vård, både för behandlande läkare och för patient.

Kommentar till bokslutsrapporten

Vi hade en stark avslutning under årets sista kvartal, som var det bästa sedan år 2001, där Bolagets båda produktgrupper återhämtade sig markant på sina respektive nyckelmarknader. Detta är det första tecknet på resultat av den mer målmedvetna fokusering på specifika distributörer och marknader som påbörjades under 2006. Ökningen ligger till största delen på typhoidfeber testet Tubex® TF som nu markant börjat etablera sig på den asiatiska marknaden.

Försvagade valutakurser har haft en negativ påverkan på bolagets intäkter med ca 300 kkr, jämfört med 2005. Under fjärde kvartalet 2006 var valutaeffekten -175 kkr i förhållande till samma period 2005.

Som en konsekvens av nyrekryteringar och den mer aktiva marknadsbearbetningen har rörelsekostnaderna ökat.

I bokslutskommunikén för 2005 kommunicerades att bolaget hade som mål att uppnå en omsättning på ca 15 MSEK under 2006. Detta mål har inte nåtts beroende på att vår partner som skall lansera TPS på sina automatiserade plattformar, blivit kraftigt försenad av skäl som står utanför vår kontroll.

Väsentliga händelser under året

Nya distributörsavtal tecknades i början av året i Pakistan, Bangladesh och Österrike. Senare har nya distributörsavtal tecknats även i Tjeckien/Slovakien, Korea och Brasilien.

Samarbetsavtal för utveckling av tester för malignt melanom respektive urinblåsecancer har tecknats. Båda dessa projekt är fortfarande i produktutvecklingsfas och prototyper förväntas, som tidigare meddelats, bli klara under 2007.

Under årets senare hälft har dialogen fördjupats med några större diagnostikföretag om automatisering av bolagets tumörmarkörer på deras respektive plattformar.

Under året har tre nyrekryteringar skett. Lars Skoglund tillträdde som ny VD i mars. En ny ekonomichef tillträdde i juni och ersatte tidigare resurs från bemanningsföretag. Vidare har forsknings- och utvecklingsavdelningen förstärkts med en medarbetare. Detta för en effektivare drivning av de utvecklingsprojekt som tidigare meddelats.

Förnyelserevision av bolagets kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000 samt EN ISO 13485:2003 genomfördes under året.

Nya kliniska studier för Tubex® TF har genomförts som ytterligare befäster produktens mervärden och medicinska ändamålsenlighet. Diskussioner har inletts med en större internationell organisation om att inkludera Tubex® TF i sina program. Vidare har företaget under 2006 påbörjat ett arbete att bredda den bakteriologiska produktportföljen.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

IDL Biotechs styrelse har konstaterat att Bolaget kommer att vara i behov av ytterligare kapital för Bolagets fortsatta verksamhet och för att förverkliga de mål som uppställts för Bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer att Bolaget fortsatt har goda möjligheter till en relativt snabb tillväxt och till ökad lönsamhet.

Styrelsen har vid styrelsemöte den 12 februari 2007 beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd av bolagsstämmans tidigare lämnade bemyndigande. Styrelsen beräknar att Bolaget behöver ett tillskott på ytterligare ca 10 MSEK. Styrelsen planerar att inom 2 veckor lämna in ett prospekt till Finansinspektionen för godkännande. Villkoren kommer att presenteras i samband med detta.

Utsikter för 2007

Bolagets mål och inriktning kvarstår och såväl styrelse som ledning bedömer möjligheterna att infria tidigare kommunicerade förhoppningar om positivt resultat 2007 som goda. Denna förhoppning har ytterligare stärkts genom utfallet av en distributörskonferens som nyligen hölls med samtliga asiatiska partners för Tubex® TF.

Moderbolaget

Koncernen består av IDL Biotech AB (publ) och det vilande dotterbolaget IDL Diagnostics AB. Moderbolagets nettoomsättning var 11 209 kkr (11 302) och rörelseresultatet uppgick till -4 040 kkr (-2 015). Likvida medel i moderbolaget uppgick vid utgången av år 2006 till 1 860 kkr (7 266).

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation 30 Kompletterande redovisningsregler. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation 31 Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts med följande undantag:

Avskrivning på balanserade utvecklingskostnader avseende slutförda utvecklingsprojekt sker i såväl moderbolaget som koncernen från den tidpunkt då den produkt som projektet resulterat i lanseras.

Uppställningen av resultaträkningarna har anpassats till gällande praxis genom att posterna Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete samt Aktiverat arbete för egen räkning nu redovisas på egna rader. Jämförelsetalen har justerats till den nya uppställningsformen.

Förslag till årsstämman

Årsstämma hålls den 14 juni 2007, kl 15.00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm. Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig cirka en månad före stämman.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för år 2006.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för kvartal 1, 2007 publiceras 2007-04-27
Delårsrapport för kvartal 2, 2007 publiceras 2007-08-23
Delårsrapport för kvartal 3, 2007 publiceras 2007-10-24
Delårsrapport för kvartal 4 och bokslutskommuniké 2007 publiceras 2008-02-15

Bromma den 12 februari 2007

IDL Biotech AB (publ)
Styrelsen

Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommuniké för IDL Biotech AB för 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god redovisningssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företages finansiella ställning per 2006-12-31 samt att dess finansiella resultat och kassaflöde för 2006 är i enlighet med IAS 34.

Bromma 2007-02-12

Willard Möller
Auktoriserad revisor

För information:

Lars Skoglund, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: lars.skoglund@idl.se

www.idl.se