Oriflame Cosmetics

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:48 CET

Fjärde kvartalet 2006

Omsättningen i lokal valuta ökade med 16 procent och i euro med 14 procent till 279,5 miljoner euro (244,7).

Den genomsnittliga säljkåren ökade med 16 procent till 1 896 200 konsulenter och vid årets slut var säljkåren 15 procent större än vid utgången av 2005.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, förbättrades med 11 procent till 47,6 miljoner euro (43,0).

Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (16,0), vilket gav ett rörelseresultat på 43,0 miljoner euro (39,1).

Resultat efter skatt uppgick till 31,1 miljoner euro (justerat 32,0).

Helåret 2006

Omsättningen ökade med 18 procent i lokal valuta och i euro med 20 procent till 917,9 miljoner euro (765,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, förbättrades med 20 procent till 144, 6 miljoner euro (120,3).

Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent (13,9) och rörelseresultatet 127,1 miljoner euro (106,7).

Resultat efter skatt ökade med 3 procent till 93,5 miljoner euro (justerat 90,5).

Resultat per aktie efter utspädning förbättrades med 6 procent till 1,61 euro (justerat 1,52).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 121,6 miljoner euro (63,4).

Oriflames styrelse föreslår årsstämman en utdelning för 2006 på 1,01 euro (0,90) per aktie, vilket motsvarar 56,2 miljoner euro.

Oriflame utvärderar ny operationell plattform som leder till omstruktureringskostnader om 25-30 miljoner euro, att fördelas över två år.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Miljoner euro, där ej annat anges
Kvartalet
okt - dec För-
ändring
Helåret För-ändring
2006 2005 2006 2005
Omsättning 279,5 244,7 14% 917,9 765,7 20%
Bruttomarginal, % 68,2 67,8 ­- 69,1 68,3 -
EBITDA 47,6 43,0 11% 144,6 120,3 20%
Rörelseresultat 43,0 39,1 10% 127,1 106,7 19%
Rörelsemarginal, % 15,4 16,0 - 13,8 13,9 -
Resultat före skatt 37,0 35,6(1) 4% 108,3 101,7(1) 6%
Resultat efter skatt 31,1 32,0(1) -3% 93,5 90,5(1) 3%
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,55 0,54(1) 2% 1,61 1,52(1) 6%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,4 53,7 22% 121,6 63,4 92%
Räntebärande nettoskuld 193,5 73,5 163% 193,5 73,5 163%
Säljkår, genomsnitt under perioden, '000 1 896 1 634 16% 1 808 1 597 13%


1) Exklusive förlust på 4,2 miljoner euro vid avyttring av den brittiska verksamheten.OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Fjärde kvartalet 2006

Omsättningen i lokal valuta steg med 16 procent och med 14 procent i euro till 279,5 miljoner euro jämfört med 244,7 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Antalet sålda enheter ökade med 15 procent.

Omsättningsökningen i lokala valutor är ett resultat av en ökning av den genomsnittliga säljkåren med 16 procent samtidigt som produktiviteten var oförändrad. Vid årets utgång hade säljkåren ökat med 15 procent, eller med 253 000 konsulenter, till totalt 1 976 500 konsulenter.

Försäljningen i lokala valutor ökade enligt följande: Asien 54 procent, CIS & Baltikum 21 procent, Latinamerika 8 procent, Centraleuropa & Medelhavsregionen 7 procent samt Västeuropa & Afrika med 3 procent.

Bruttomarginalen förbättrades till 68,2 procent (67,8) beroende på en kombination av gynnsam produktmix, prissättning samt inköps- och produktionsvinster, vilket dock till viss del dämpades av en negativ valutaeffekt.

Rörelseresultatet steg med 10 procent till 43,0 miljoner euro (39,1), till följd av den ökade omsättningen. Rörelsemarginalen sjönk till 15,4 procent (16,0), vilket dels berodde på att valutakursförändringar påverkade marginalen negativt med 0,4 procentenheter, dels på högre administrativa kostnader. Kostnader för ledningens bonus- och aktieincitamentsprogram påverkade resultatet negativt med 2,7 miljoner euro (0,9).

Resultat före skatt (där motsvarande period under föregående år justerats för kostnader vid omstrukturering) steg med 4 procent. Resultatet belastades med högre räntekostnader och avgifter på 2,0 miljoner euro till följd av ökad upplåning i samband med bolagets utdelning och erbjudande till aktieägarna om inlösen av aktier.

Resultat efter skatt sjönk med 3 procent till 31,1 miljoner euro (justerat 32,0) medan resultat per aktie efter full utspädning steg med 2 procent till 0,55 euro (justerat 0,54).

Helåret 2006

Omsättningen ökade med 18 procent i lokal valuta och med 20 procent i euro till 917,9 miljoner euro (765,7). Antalet sålda enheter steg med 16 procent.

Omsättningsökningen i lokal valuta är ett resultat av en 13-procentig ökning av säljkåren och en produktivitetsförbättring på 4 procent.

Bruttomarginalen förbättrades till 69,1 procent (68,3). Rörelsemarginalen sjönk med 0,1 procentenhet till 13,8 procent (13,9), vilket gav ett rörelseresultat på 127,1 miljoner euro (106,7).

Resultat efter skatt ökade på 3 procent till 93,5 miljoner euro (justerat 90,5) och resultatet per aktie efter full utspädning förbättrades med 6 procent till 1,61 euro (justerat 1,52).


VERKSAMHETEN

Marknadsföring och produkter

För 2006 fördelades försäljningen per produktkategori enligt följande:

Hudvård 26% (25)
Färgkosmetik 26% (28)
Toalettartiklar 19% (20)
Dofter 17% (17)
Accessoarer 11% (11)


Försäljningen inom Hudvård visade en stark tillväxt på 25 procent både under fjärde kvartalet och helåret, vilket var helt i linje med Oriflames uttalade strategi att ytterligare stärka sin ställning inom området. Framgångsrika produktlanseringar under hösten var en bidragande orsak till detta. Produkterna Skindividual och Optimals, som introducerades tidigare under hösten, visade fortsatt stark försäljningsutveckling.

Färgkosmetik visade en tillväxt på endast 2 procent under det fjärde kvartalet, delvis beroende på mycket starka lanseringar under fjolåret, medan ökningen på helåret uppgick till 13 procent. Trots att försäljningen inom detta segment inte nådde upp till förväntningarna, gjorde Oriflame en lyckad relansering av den exklusiva produktlinjen Giordani Gold inom färgkosmetik och dofter med högre förpackningskvalitet, förbättrat innehåll samt ett bredare färgsortiment. Förutom normalt säljstöd backades lanseringen upp av reklaminsatser i såväl tryckta media som TV.

Global produktförsörjning

Oriflames översyn av hela produktförsörjningskedjan, projekt Product Fulfillment, är nu inne i sin implementeringsfas och har hittills visat vissa lovande resultat. Under fjärde kvartalet visade Oriflame förbättringar beträffande lagereffektiviteten och ledningen arbetar fortlöpande hårt för att höja servicenivån gentemot säljkonsulenterna. Bolaget har avslutat översynen av logistikstrategin och kommer nu att påbörja införandet av ett nytt koncept med fler koncerngemensamma distributionscentra planerade för Östeuropa.

CIS Supply Centre i Moskva har påbörjat testkörningar och ett nytt plocksystem har införts och visat god potential. Tillverkningen av läppstift har drabbats av vissa förseningar och produktionen beräknas komma igång under senare delen av året. Detta kommer att leda till mindre omfattande positiva effekter under 2007, jämfört med tidigare bedömningar.


REGIONER

CIS & Baltikum

Omsättningen i lokal valuta steg under fjärde kvartalet med 21 procent till följd av en ökning av den genomsnittliga säljkåren med 22 procent och en oförändrad produktivitet jämfört med föregående år.

Omsättningen i euro steg med 19 procent till 159,1 euro (133,9) och vid årets utgång hade säljkåren vuxit med 20 procent. Samtliga huvudmarknader utvecklades gynnsamt och försäljningsökningen var särskilt stark i Kazakstan, Vitryssland och Mongoliet. Omsättningen i Ryssland steg med 13 procent i lokal valuta.

Efterfrågan och försäljning av dofter, och då i synnerhet för män, var mycket stark under fjärde kvartalet, vilket till viss del berodde på att ett antal konkurrenter saknade licens för sådan försäljning. Dessvärre var servicegraden till säljkonsulenterna otillfredsställande, vilket ledde till att vissa produkter såldes slut då efterfrågan var högre än väntat. Det gällde inte bara dofter, utan även vissa kampanjprodukter inom accessoarsegmentet.

Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 procent (22,6) och rörelseresultatet till 34,9 miljoner euro (30,3).

Centraleuropa & Medelhavsregionen

Omsättningen i lokal valuta steg under fjärde kvartalet med 7 procent till följd av en produktivi-tetsökning på 12 procent, vilken delvis motverkades av en minskning av den genomsnittliga säljkåren på 4 procent. Produktiviteten förbättrades i huvudsak som ett resultat av att ytterligare en katalog gavs ut under perioden.

Omsättningen i euro steg med 9 procent till 66,4 miljoner euro (61,0), medan säljkåren hade minskat med 4 procent vid årets utgång. Omsättningsökningen var särskilt stark i Rumänien, Serbien & Montenegro och Bosnien-Hercegovina medan försäljningen i Grekland och Ungern inte motsvarade förväntningarna.

Rörelseresultatet förbättrades med 3 procent till 14,4 miljoner euro (14,0). Rörelsemarginalen sjönk till 21,7 procent (23,0) i huvudsak beroende på lägre bruttomarginal och högre kostnader för försäljning och marknadsföring.

Västeuropa & Afrika

Omsättningen steg med 3 procent både i lokal valuta och euro till 25,4 miljoner euro (24,8). Detta förklaras av en ökning i den genomsnittliga säljkåren med 14 procent, vilket delvis hämmades av en försämring av produktiviteten på 9 procent. Tillväxten var god i Portugal, Spanien och Egypten, medan utvecklingen i Sverige och Norge var sämre än väntat. Vid årets utgång hade säljkåren ökat med 14 procent.

Rörelsemarginalen sjönk till 12,7 procent (13,1) vilket gav ett oförändrat rörelseresultat på 3,2 miljoner euro (3,2). Marginalen försämrades till följd av en mindre gynnsam produktmix under perioden.

Jämförbara siffror för 2005 har justerats för avyttringen av Oriflames brittiska verksamhet, som genom-fördes under fjärde kvartalet 2005. Siffrorna har även justerats för överflyttningen av verksamheterna i Egypten och Marocko till regionen. Båda dessa länder redovisades tidigare i Centraleuropa & Medel-havsregionen.


Latinamerika

Omsättningen i lokal valuta steg med 8 procent, till följd av att säljkåren utökades med 20 procent, vilket delvis motverkades av att produktiviteten sjönk med 10 procent. Verksamheterna i Colombia och Mexiko visade stark försäljningstillväxt medan utvecklingen i Peru och Chile blev en besvikelse med lägre försäljning under fjärde kvartalet. Huvudförklaringen till stagnationen under fjärde kvartalet var mindre framgångsrika produktlanseringar i kombination med otillfredsställande servicegrad i några länder. Omsättningen påverkades negativt av valutakursförändringar och var oförändrad, 10,5 miljoner euro (10,5).Vid utgången av året hade säljkåren ökat med 15 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till 0,7 miljoner euro (0,6).

Asien

Omsättningen i lokal valuta steg med 54 procent som ett resultat av en ökning av den genomsnittliga säljkåren med 63 procent och en försämrad produktivitet på 6 procent. Omsättningen i euro steg med 48 procent till 12,4 miljoner euro (8,4). Samtliga länder i regionen uppvisade en stark tillväxt under fjärde kvartalet, särskilt Indonesien, Indien och Vietnam. Den starka positiva trenden förklaras i hög grad av Oriflames fokusering på försäljning och rekrytering, vilket har lett till att många nya ledare i regionen tar ett större ansvar för rekrytering och utbildning av säljkåren.

I november 2006 inledde Oriflame försäljning i Kina.

Rörelseresultatet uppgick till 0,2 miljoner euro (-0,4)KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 miljoner euro (53,7) under fjärde kvartalet och till 121,6 miljoner euro (63,4) för helåret. Det operativa kassaflödet för helåret ökade delvis som en följd av högre EBITDA på 24,3 miljoner euro. Dessutom minskade lagervärdet med 2,8 miljoner euro, medan lageruppbyggnaden 2005 uppgick till 32,0 miljoner euro. Den positiva utvecklingen mot-verkades i viss mån av högre räntor och bankavgifter på sammanlagt 6,5 miljoner euro samt 1,9 miljoner euro i högre betald skatt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2006 uppgick till -39,5 miljoner euro (-39,5).


FINANSIELL STÄLLNING

Den räntebärande nettoskulden var 193,5 miljoner euro vid utgången av 2006, jämfört med 73,5 miljoner euro året innan. Ökningen beror huvudsakligen på utdelningen till aktieägarna på 53,5 miljoner euro under andra kvartalet och inlösen av aktier motsvarande 153,4 miljoner euro under tredje kvartalet 2006.


ORIFLAME UTVÄRDERAR NY OPERATIONELL PLATTFORM

Den föreslagna plattformen innebär i huvudsak en samlokalisering av koncernens produktutveckling och katalogfunktion tillbaka till Stockholm, där bolaget grundades för 40 år sedan. Förslaget innebär även en utökning av de centrala logistiknaven i Warszawa och Moskva. Som en konsekvens av förslaget skulle därmed kontoren i Waterloo, Belgien och Malmö avvecklas. Vidare omfattar förslaget en satsning på bolagets FoU (forskning och utveckling) genom en etablering av ett forskningscenter i Stockholm med inriktning på hudvård. Detta syftar till att ytterligare förstärka utvecklingen inom hudvårdsprodukter baserade på svensk vetenskap och naturliga ingredienser. Förslaget omfattar även en investering om 1,5 miljoner euro i bolagets FoU-enhet i Dublin.

Det nu framtagna förslaget ska ses som ett nytt strategiskt steg för att skapa en effektivare plattform för framtida tillväxt och samtidigt utgöra en investering i Oriflames varumärke och unika säljargument - Natural Swedish Cosmetics.

Kostnaden för förslaget beräknas till 25-30 miljoner euro, att fördelas över de närmaste två åren. Ett separat pressmeddelande har publicerats och finns tillgängligt på www.oriflame.com


UTDELNING

Oriflames styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 1,01 euro (0,90) per aktie eller 60 procent av resultatet efter skatt, vilket motsvarar sammanlagt 56,2 miljoner euro. Utdelningen kommer att betalas ut efter årsstämman i maj 2007.


LEDNING

Oriflames finansdirektör Kevin Kenny har beslutat lämna företaget i augusti 2007 efter 27 år i bolaget. Under de kommande sex månaderna kommer Kevin att successivt lämna över sina arbetsuppgifter till Gabriel Bennet, för närvarande koncerncontroller. Gabriel har då arbetat i Oriflame i två år.


UTBLICK OCH LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättningsökning i lokal valuta med 5-10 procent per år och att nå en rörelsemarginal om 15 procent år 2009.

Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen:
Effektiviteten av individuella kataloger och produktlanseringar
Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram
Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter
Antalet effektiva säljdagar per kvartal
Valutaeffekter på omsättning och resultat

Tidigare kommunicerade utsikter för 2007 kvarstår. Oriflame förväntar en tillväxt 2007 inom intervallet för det långsiktiga tillväxtmålet. Som en konsekvens av initierade projekt under 2006 och investeringar i infrastruktur har Oriflames fasta kostnader ökat. Bolaget räknar med att de fasta kostnaderna kommer att fortsätta öka men i en lägre takt under 2007. Samtidigt räknar Oriflame med att de positiva effekterna av ett flertal projekt kommer att börja få effekt först mot slutet av året. Sammantaget bedömer Oriflame att rörelsemarginalen för 2007, bortsett från omstruktureringskostnader, kommer att vara i linje med 2006 års nivå.


PERSONAL

Medelantalet anställda uppgick till 5 842 (5 283) för fjärde kvartalet 2006.


ÅRSSTÄMMA OCH AKTIEÄGARDAG

Årsstämman kommer att hållas i Luxemburg den 21 maj 2007. Oriflame kommer även att arrangera en aktieägardag i Stockholm den 25 april 2007, då aktieägarna ges möjlighet att träffa medlemmar av bolagets styrelse och ledning.

Oriflames årsredovisning kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 13 april 2007.


FINANSIELL INFORMATION UNDER 2007

Delårsrapporter och andra aktieägaraktiviteter har planerats enligt nedan:
första kvartalet och aktieägardag den 25 april 2007
årsstämma den 21 maj 2007
andra kvartalet den 1 augusti 2007
tredje kvartalet den 24 oktober 2007ÖVRIGT

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

En engelsk version finns tillgänglig på www.oriflame.com.

Oriflame kommer att presentera sitt bokslut för 2006 kl 15.00 tisdagen den 13 februari. Presentationen kommer att kunna ses och höras direkt via webbsändning på www.oriflame.com.

För att lyssna in och delta i frågestunden vänligen ring: +32 (0)2 290 1407. En inspelning kommer att vara tillgänglig på bolagets webbplats.13 februari 2007


Magnus Brännström
VD och koncernchefFör ytterligare information, var god kontakta

Magnus Brännström VD och koncernchef Tel +32 2 357 5524
Kevin Kenny Finansdirektör Tel +32 2 357 5544
Patrik Linzenbold Investerarrelationer Tel +35 2 26 203 232


Oriflame Cosmetics S.A.
20 rue Philippe II
L-2340
Luxembourg
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med direktförsäljning i 59 länder. Oriflame erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativ hudvård, dofter och färgkosmetik, som marknadsförs av en säljkår bestående av fristående konsulenter. Trots att företaget har vuxit snabbt har det hållit fast vid sin ursprungliga affärsidé - "natural Swedish cosmetics, sold from friend to friend". Oriflame är en av grundarna av World Childhood Foundation. Oriflames aktie är noterad på den Nordiska Börsen.