Tricorona AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:47 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44740

TRICORONA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

· Totalt har cirka 500.000 ton CERs levererats under året och vid årets slut uppgick portföljen av CERs till 12,6 miljoner ton.

· Affärsområdet Commodity Services rörelseresultat 2006 uppgick till 21,3 (11,4) miljoner kronor.

· Nettoomsättningen uppgick till 278,2 (165,1) miljoner kronor.

· Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (9,0) miljoner kronor, varav 8,8 miljoner kronor avser kostnader av engångskaraktär i samband med avveckling av verksamheter inom affärsområdet Metals.

· Resultatet efter skatt uppgick till -2,3 (7,5) miljoner kronor.

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,15) kronor. Efter utspädning uppgick resultatet till -0,02 (0,14) kronor.

· Den 13 november tillträdde Niels von Zweigbergk befattningen som verkställande direktör och koncernchef i Tricorona.


VERKSAMHETEN

Tricorona har under året delvis förändrat inriktningen på bolagets verksamhet. Under andra halvåret har fokus alltmer kommit att ligga inom handel med miljörelaterade marknadsinstrument som har bedrivits inom affärsområdet Commodity Services. Denna delvis förändrade inriktning har bland annat inneburit att bolagets innehav inom de två andra affärsområdena, Metals och Minerals, ej är att betrakta som strategiska.

Under våren genomfördes två lyckade nyemissioner, dels en riktad emission till institutionella placerare, dels en företrädesemission till bolagets befintliga aktieägare, vilka totalt tillförde Tricorona 231,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Nyemissionerna genomfördes i syfte att finansiera den satsning som Tricorona genomför inom området för handel med utsläppsrätter.

Bolagets viktigaste uppgift är för närvarande att sluta avtal med enskilda projekt (CDM) i syfte att bygga upp en högkvalitativ portfölj av projektbaserade utsläppsrätter (CER). Detta arbete framskrider enligt plan och vid periodens slut hade avtal slutits om inköp av 12,6 miljoner utsläppsrätter för leverans under perioden 2007-2012.

(För fullständig rapport se bifogad fil)