SRAB Shipping AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:13 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44744

SRAB SHIPPING: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

· Nettoomsättning 55,4 Mkr (56,3)

· Rörelseresultat 6,6 Mkr (-4,9)

· Rörelsemarginal 12% (neg)

· Resultat före skatt 4,8 Mkr (-6,8)

· Resultat efter skatt 2,3 Mkr (-6,9)

· Resultat per aktie 0,09 kr (-0,28)

· Soliditet 27 % (76)

Verksamhet

SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet.
Rederiet opererar åtta fartyg (tre kemikalie/produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord och iland totalt ca 90 personer. Beträffande bolagets tre tankfartyg så är M/T Arctica och M/T Pakri Victory sysselsatta på timecharter medan M/T Skagica befraktas i spotmarknaden. Även samtliga fem delägda fartyg är sysselsatta på timecharter.

Utöver befintlig flotta har SRAB Shipping AB förvärvat ytterligare två kemikaliefartyg som för närvarande byggs på varv i Turkiet. Fartygen som är systerfartyg till M/T Pakri Victory kommer att levereras under 2007.

SRAB Shipping AB (publ) B-aktie handlas på First North. Antalet aktieägare var drygt 800 den 31/12 2006.
Utvecklingen under fjärde kvartalet.

Rörelseresultat, såväl som resultat före skatt, var positivt för sista kvartalet (7,2 resp 6,0 mkr).

M/T Arctica seglade i mitten på oktober på fyren Östra Tröskeln i Ålands Hav. Skadorna på fartyget blev omfattande och fartyget fick gå till varv för reparation. Reparationsarbetet tog 20 dagar att utföra och både självrisker och intäktsbortfall belastar resultatet under fjärde kvartalet med ca 1,3 mkr. Bortsett från kollisionen, med påföljande kostnader, så har Arcticas nettointjäning varit i linje med budget.

M/T Skagica har haft en något bättre sysselsättning och seglat utan några driftstörningar under perioden men intjäningen är fortsatt klart otillfredsställande.

I början av december levererades M/T Pakri Victory från Eregli Shiyard i Turkiet. Fartyget gick därefter på sin timecharter med Pakri Tankers OÜ och lastade då sin första last i Novorossiysk vid Svarta Havet.

Arbetet med SRABs andra nybeställning går i stort sett enligt plan. Leverans av fartyget kommer att skjutas fram ytterligare ett par månader bl.a. till följd av en del förändringar i specifikationen som SRAB har kommit överens om med varvet.

SRABs fem delägda torrlastfartyg har haft en fortsatt god resultatutveckling.

2006 - januari till december

Omsättning
Omsättningen under året uppgick till 55,4 Mkr (56,3) vilket är en minskning med 1,6 %. Minskningen förklaras av att SRAB under drygt halva 2005 ägde fartyget M/T Northica vars intjäning därmed ingått i omsättningen.


Resultat

Rörelseresultatet var 6,6 Mkr (-4,9).

Rörelsemarginalen var för perioden 12% (neg).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,8 Mkr (-6,8).

Resultat efter skatt uppgick till 2,3 Mkr (-6,9).


Kassaflöde och soliditet

Periodens kassaflöde uppgick till 17,0 Mkr (-9,8).
Nettoskulden uppgick till 138,4 Mkr (14,7).
Soliditeten uppgick till 27% (76).


Marknad & Befraktning

M/T Arctica är sysselsatt på ett timecharterkontrakt med
Ivar Lundh & Co AB fram till sommaren 2007. Fartyget, som huvudsakligen opererar i Bottenviken och Östersjön, har under året genererat ett tillfredsställande resultat och ett hyggligt kassaflöde. Diskussioner om framtida sysselsättning, efter att nuvarande avtal löpt ut, har påbörjats.

M/T Skagica befraktas i den s.k. spot-marknaden. Fartyget har under 2006 i huvudsak varit sysselsatt i nordeuropeisk fart. Marknaden har under året varit relativt svag vilket inneburit längre ballastresor och ökade liggetider för fartyget. Resultatet är därmed också klart otillfreds-ställande.

Under december månad tog SRAB leverans av M/T Pakri Victory. Fartyget som är sysselsatt på ett längre timecharterkontrakt kommer framförallt att vara involverat i transporter av kemikalieprodukter från hamnar i Finland och Estland ut till kontinenten.

SRABs fem delägda torrlastfartyg, som ligger i intressebolaget Norswede Shipping KS, sysselsätts på långa timecharterkontrakt med Union Transport Plc i England. Rörelseresultatet för Norswede har förbättrats markant under 2006. En fortsatt försvagning av den norska kronan påverkar dock nettoresultatet negativt då utestående fartygslån, som löper i EUR, valutajusteras vid årsskiftet.

Nybyggen

Byggnationen av SRABs andra fartygsbeställning i Turkiet går, med undantag av en viss leveransförsening, enligt plan. Efter leverans kommer fartyget i likhet med M/T Pakri Victory att gå direkt på ett femårigt timecharter kontrakt med Pakri Tankers OÜ i Estland.

Inspektion under byggperioden såväl som teknisk drift av fartyget när det levererats sköts av Crew Chart Ship Management AB. SRAB har vid halvårsskiftet 2006 förvärvat 25 % av aktierna i Crew Chart Shipmanagement AB från Stoc Tankers AB (ett helägt dotterbolag till Stockholm Chartering AB). Betalning för aktierna har erlagts genom att SRAB gjort en riktad nyemission om 250 000 B-aktier till Stoc Tankers AB.

SRAB har efter årsskiftet utnyttjat sin option att förvärva ett tredje systerfartyg till ett fast pris. Leverans av detta fartyg beräknas till hösten 2007.

Investeringar

Under året har koncernen investerat 165,8 Mkr i det nya fartyget M/T Pakri Victory. Dessutom har 15,6 Mkr betalats som förskott för ytterligare ett fartyg och 1,1 Mkr har aktiverats till följd av att M/T Arctica genomgått en klassningsdockning. Vidare har 0,5 Mkr investerats i aktier i intressebolaget Crew Chart Ship Management AB.

SRAB Kemtank 1 AB

Under 2006 har dotterbolaget SRAB Kemtank 1 AB bildats. SRAB har därefter överlåtit fartygskontraktet avseende det första nybygget - M/T Pakri Victory - till dotterbolaget. Överlåtelsen har gjorts till ett konservativt beräknat marknadsvärde av det färdiga fartyget.

I samband med överlåtelsen uppkom en vinst i moderbolaget på 9,3 Mkr. SRAB har samtidigt burit samtliga kostnader för inspektion, uppgradering mm under byggperioden. Under hösten har SRAB Kemtank 1 AB genomfört en emission av preferensaktier till ett antal externa investerare. SRAB äger därefter 10 % av kapitalet och 52 % av rösterna i SRAB Kemtank 1 AB. De nya ägarna erlade likvid och tillträdde sina aktier under fjärde kvartalet. Därmed har positiva resultateffekten vid överlåtelsen av fartygskontraktet fått ett genomslag på koncernnivå under fjärde kvartalet. Resultateffekten blir dock något mindre i koncernen då hänsyn tas till SRABs ägarandel på 10 %.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget under året blev
5,0 Mkr (5,2). 3,0 Mkr avsåg koncernbolag, 0,6 Mkr avsåg intresseföretag. Moderbolaget har under året haft övriga rörelseintäkter på 9,3 i samband med införsäljning av fartyget Pakri Victory till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,0 Mkr (0,6). Likvida medel per 31 december 2006 uppgick till 1,4 Mkr (1,8). Periodens investeringar utgjorde 20,6 Mkr (0,0), 15,6 är ett förskott på pågående fartygsbygge. 4,5 Mkr avser investeringar i dotterföretaget SRAB Kemtank 1 AB och 0,5 Mkr investeringar i intresseföretaget Crew Chart Ship Management AB.

Intressebolag

Resultatandel för intressebolaget Norswede Shipping KS, i vilket SRAB äger 25%, uppgick till 1,3 Mkr (1,1). Crew Chart Ship Management beräknas göra ett nollresultat och någon resultatandel har därmed inte medräknats.

Händelser efter årsskiftet

SRAB har i början av januari utnyttjat sin option att, till ett tidigare fastställt pris, förvärva ett tredje fartyg från varv i Turkiet. Samtidigt har den långsiktiga fartygs-finansieringen för denna investering säkerställts.


Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2006.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan-mar 26 apr 2007
Halvårsrapport 23 aug 2007
Delårsrapport jan-sep 24 okt 2007
Bokslutskommuniké 2007 14 feb 2008
Årsstämma hålles den 26 april 2007.

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor fr.o.m. 12 april 2007.

Bokslutkommunikén finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.srab.se.

Stockholm den 14 februari 2007Styrelsen


(För fullständig rapport se bifogad fil)

SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.