Intrum Justitia AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:48 CET

Fjärde kvartalet 2006:
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 797,5 MSEK (759,3), en ökning med 5,0 procent jämfört med samma period 2005. Organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 197,8 MSEK (120,3). I rörelseresultatet ingår ned- och uppvärderingar av köpta portföljer om netto –3,1 MSEK (+1,9).
• I rörelseresultatet 2006 ingick positiva engångsposter om 14,4 MSEK. I resultatet för
fjärde kvartalet 2005 ingick en nedskrivningskostnad om 30,3 MSEK.

Helåret 2006:
• Koncernens nettoomsättning för 2006 uppgick till 2 939,6 MSEK (2 823,2), en ökning med 4,1 procent, jämfört med samma period 2005. Organisk tillväxt uppgick till 4,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 586,7 MSEK (503,6) och rörelsemarginalen var 20,0 procent (17,8).
• Nettoresultatet för året uppgick till 407,5 MSEK (333,6).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,09 SEK (3,84) för helåret.
• Styrelsen föreslår utdelning om 2,75 SEK per aktie (2,25).

”Det interna strategiarbetet har stärkt oss i vår övertygelse att det europeiska näringslivets behov av kvalificerade tjänster inom kredithantering kommer att öka”, säger Intrum Justitias vd och koncernchef Michael Wolf.

”Vår utmaning de närmaste åren är att möta kundernas behov med likartade affärsmodeller och processer. Det finns redan bra idéer och lösningar inom koncernen och arbetet nu handlar främst om att sprida kunskap och erfarenheter till övriga enheter.”

”Regionen Nederländerna, Belgien & Tyskland visar åter tillfredsställande lönsamhet. Länderna i södra Europa fortsätter utvecklas med god tillväxt och Finland fortsätter starkt. Den underliggande verksamheten i region Storbritannien & Irland har under kvartalet uppnått ett svagt positivt resultat. Verksamheten inom Köp av avskrivna fodringar har under året varit hög, med markant ökat antal portföljköp.”
För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 800 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betal-ningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com