Studsvik AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:21 CET

Finansiella utvecklingen under det fjärde kvartalet 2006:
Totala intäkter uppgick till 578,2 (383,4) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 51 %.
Rörelseresultatet uppgick till 163,8 (75,6) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 117 %.
Resultat efter skatt uppgick till 107,5 (58,3) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 84 %.
Utvecklingen under helåret 2006:
Totala intäkter uppgick till 1 907,0 (1 393,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 37 %.
Rörelseresultatet uppgick till 386,5 (217,5) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 78 %.
Resultat efter skatt uppgick till 284,8 (156,1) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 82 %. Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 359,2 (183,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 96 %.
Resultat per aktie uppgick till 10,78 (5,91) kronor. Resultat per aktie efter utspädning upp­gick till 9,28 (5,38) kronor. Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet upp­gick till 13,61 (6,93) kronor samt efter utspädning till 11,66 (6,28) kronor.
Moderna Försäkringar Saks rörelseresultat ökade med 74 % jämfört med 2005. Under året redovisades ett starkt försäkringstekniskt resultat med en totalkostnadsprocent på 89,6 % (91,3 %).
Moderna Försäkringar Liv hade fortsatta försäljningsframgångar och försäljningsvärdet avseende fondförsäkringar uppgick till 6,3 miljarder kronor för perioden, en ökning med 73 % jämfört med 2005.
Embedded value för fondförsäkringsverksamheten uppgick till 529,2 Mkr, vilket är en ökning med 227,6 Mkr jämfört med utgången av 2005.
Den sammanlagda fondförmögenheten i Invik Fonder uppgick till drygt 15,1 miljarder kronor vid utgången av perioden vilket är en ökning med 86% jämfört med utgången av 2005.
Utdelning:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie kontantutdelning om 2,30 (2,00) kronor per aktie och därutöver en extra utdelning om 1,70 kronor per aktie, vilket innebär en sammanlagd kontantutdelning om 4,00 (2,00) kronor per aktie.


För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Finanschef +46 (0)8 562 000 58


__________________________________

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.