Expanda

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:31 CET

2006 blev Expandas bästa år någonsin

· Omsättningen uppgick till 815,9 mkr (642,5)
· Rörelseresultatet uppgick till 84,8 mkr (34,2)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 78,2 mkr (29,2)
· Orderstocken vid årsskiftet är 92,9 mkr (78,0)
· Förslag till höjd utdelning till totalt 3,00 kr/aktie (1,00)
· Nya finansiella mål presenteras

Omsättning och resultat

Omsättningen ökade med 27 procent. Den organiska tillväxten var 15 procent och tillväxten via förvärv 12 procent. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras och uppgick till cirka 41 procent. Satsningar på försäljning och marknadsföring fortsatte att öka, men inte i samma takt som omsättningen. Omsättningsökningen fick en kraftig effekt på rörelseresultatet. Det uppnådda resultatet, 84,8 mkr, innebar att vi nådde vårt finansiella mål gällande rörelsemarginal ett år tidigare än beräknat. Då även samtliga de andra finansiella målen infriades har nya mål formulerats och dessa redovisas under en separat rubrik nedan.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 2,25 kr/aktie (1,00) plus en extra utdelning med 0,75 kr/aktie, vilket innebär att den totala utdelningen uppgår till 25,3 mkr (8,4). Koncernens ekonomiska ställning är stark. Soliditeten är ca 52 procent och skuldsättningsgraden har sjunkit till 0,43.

Nya finansiella mål för perioden 2007-2009

· Tillväxt: Minst 15 procent per år i genomsnitt
· Rörelsemarginal: Minst 12 procent per år i genomsnitt
· Avkastning på sysselsatt kapital: Minst 20 procent
· Soliditet: Minst 35 procent
· Skuldsättningsgrad: Intervallet 0,7 - 1,0
· Utdelning: Cirka 40 procent av vinsten efter skatt

Lammhult den 15 februari 2007
Expanda AB
Marcus Larsson
VD

Frågor besvaras av VD Marcus Larsson, telefon 0472 - 26 96 71, 070 - 606 70 75


Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Design management skall utgöra ett centralt begrepp i den verksamhet som bedrivs i koncernen.