RayClinic AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:09 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44776

RAYCLINIC: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Året i sammandrag

RayClinic har under året lagt grunden för en långsiktig verksamhet genom att bl.a. ingå avtal och erhålla tillstånd för etablerandet av kliniken. Därmed är de svåraste initiala inträdesbarriärerna avklarade. De viktigaste händelserna summeras kortfattat nedan.

o RayClinic ingick i januari 2006 avtal om ett tillväxtlån på 5.0 Mkr med ALMI Företagspartner Stockholm. Lånet löper på marknadsmässiga villkor och är avsett att öka rörelsekapitalet i bolaget. Lånet är förenat med vissa villkor, bl.a. investeringar i kliniken. Ingen del av lånet var utnyttjat i december 2006. RayClinic har för avsikt att i februari 2007 börja använda sig av låneutrymmet.

o RayClinic träffade under 2006 flera avtal med Walloxen Iseskog AB i Knivsta Kommun för etablering av sin första klinik. Avtalen omfattar hyra av kontorslokaler, diagnostik och behandlingsrum samt samarbete ifråga om investering och uppförande av anpassade behandlingsrum. RayClinic erhöll under sommaren 2006 bygglov för uppförande av kliniken.

o RayClinic ingick i september 2006 ett avtal om köp av strålbehandlingsutrustning inkluderande service och underhåll av det amerikanska bolaget Varian Medical Systems. Köpet av maskiner inklusive åtagande för service och programvarusupport uppgår till ett värde av strax över 20 Mkr.

o RayClinic ingick i september 2006 ett avtal om köp av diagnostisk utrustning s.k digital tomografi inkluderande service och underhåll med General Electric Company, GE HealthCare. Köpet av utrustningen inklusive åtagande för service och programvarusupport uppgår till ett värde av närmare 10 Mkr.

o RayClinic AB ingick i oktober 2006 avtal med Östgöta Enskilda Bank (del av Danske Bank) om leasing av både strålbehandlingsutrustningen och den diagnostiska utrustningen. Avtalen omfattade även en mindre rörelsekredit. Genom leasingavtalen övertar Östgöta Enskilda Bank äganderätten till utrustningen.

o I enlighet med årsstämmans beslut införde RayClinic ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda (se vidare under rubriken "Incitamentsprogram").

o RayClinic erhöll i december 2006 tillstånd av Statens strålskyddsinstitut att inneha och testköra diagnostik- och terapiutrustning för onkologi.

o I november 2006 investerade fastighetsägaren Raija Ohlin 1 Mkr i RayClinic genom en riktad nyemission. Ohlin tecknade 58 824 aktier av serie B till kursen 17 kr/aktie.

o I december 2006 investerade privatpersonen Olov Köling 1 Mkr i RayClinic genom en riktad nyemission. Köling tecknade 50 000 aktier av serie B till kursen 20 kr/aktie.

o RayClinic har startat rekrytering av specialistpersonal och hade vid rapportperiodens utgång 8 anställda.

o RayClinic valde Schweiller Svensson arkitektkontor som arkitekt och projektledare att ta fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag för anbudsgivning till byggentreprenörer. Arkitektkontorets konsulter är delvis engagerade i byggledning av strålbehandlingsavdelningen.


Händelser efter rapportperiodens utgång

o 2007-01-11 bytte RayClinic till First North, där bolagets B-aktier handlas under beteckningen RCLN B. First North, som är en del av OMX Nordiska Börs, är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag.

o RayClinic beställde i januari 2007 en generalentrepenad av byggentreprenören PEAB för att bygga RayClinics strålbehandlingsavdelning. Avtalet innebär att PEAB är generalentreprenör och har åtagit sig att färdigställa strålbehandlingsbyggnaden i september 2007. Arbetet påbörjades i januari 2007.

o Remium Securities engagerades i februari som likviditetsgarant åt RayClinic.


Verksamhet och framtidsutsikter


RayClinic har under 2006 fokuserat på förberedelser för att kunna etablera den planerade kliniken. En stor del av finansieringen av investeringarna är säkerställd genom lån och leasing. Ett långsiktigt samarbete med fastighetsägaren har inletts genom ingåendet av hyreskontrakt och samarbetsavtal.

Efter att Knivsta kommun beviljat bygglov, förhandlingarna med leverantörer av utrustning och projekteringsarbetet var slutförda anlitades PEAB för byggnationen av strålbehandlingsbyggnaden. Anbudsgivningen tog dock längre tid än förväntat p.g.a. det höga trycket i byggsektorn. Det formellt första spadtaget togs den 22 januari och byggnation är nu i full gång

RayClinic har påbörjat rekrytering av specialistpersonal och var vid årets slut 8 anställda. Dosplaneringsavdelningen är etablerad med utrustning från Varian och GE, vilket innebär att systemen för simulering av strålbehandlingsprocesser är igång. Certifieringsarbetet är påbörjat och en chefssjuksköterska inom onkologi har anställts för att leda detta arbete.

Därmed är bolagets fokus inställt på att erhålla vårdavtal med svenska landsting, försäkringsbolag samt privatbetalande patienter från Sverige och utomlands. Dessutom pågår utveckling av närliggande affärsområden. Mottagande av första patient planeras ske redan under tredje kvartalet 2007.

Ledningen för RayClinic som första privata skandinaviska bolag inom strålbehandling ser positivt på framtiden.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning
Omsättning under 2006 uppgick till 0,09 Mkr (0,03 Mkr). RayClinic tar ännu ej emot patienter och omsättningen härrör från bidrag via ett EU-stött ramprogram för bekämpande av cancer där RayClinic är en medlemspart i ett konsortium bestående av Europeiska medicintekniska företag och universitet.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster var -3,8 Mkr (-0,3 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Årets kassaflöde uppgick till -4,7 Mkr (13,8 Mkr). Vid årets slut fanns det cirka 9,3 Mkr (14,0 Mkr) i likvida medel. Soliditeten uppgick till 93 procent (99 procent).

Personal
Vid slutet av perioden uppgick antalet heltidsanställda till 0 och antalet deltidsanställda till 8. Den största delen av verksamheten har bedrivits genom anlitande av konsulter.


Incitamentsprogram
I enlighet med årsstämmans beslut införde RayClinic ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda. RayClinics dotterbolag RayShare AB tecknade hela emissionen på 200 000 teckningsoptioner för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och anställda till marknadspris. Vid rapportperiodens utgång hade RayShare överlåtit 110 000 teckningsoptioner.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.


Kommande rapporttillfällen
Offentliggörande av årsredovisning 2007-03-14
Halvårsrapport 2007 2007-08-15

Årsstämma 2007-03-28


Stockholm den 15 februari 2007

Styrelsen
RayClinic AB (publ)


Övrig information
För mer information var vänlig besök bolagets hemsida www.rayclinic.com eller kontakta VD Roger Svensson tel. 0707 - 992896 eller ordförande Björn Ekwall tel. 0707-182 100


(För fullständig rapport se bifogad fil)