Novotek Sverige AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:31 CET

· Omsättningen uppgick till 214 (200) MSEK varav 70,9 (56,8) MSEK under fjärde kvartalet
· Orderingången uppgick till 217 (198) MSEK, varav 64,2 (53,9) MSEK under fjärde kvartalet
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,0 (21,8) MSEK, varav 9,4 (8,0) MSEK under fjärde kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 15,3 (15,6) MSEK, varav 7,1 (5,6) MSEK under fjärde kvartalet
· Vinsten per aktie uppgick till 1,41 (1,41) kronor varav 0,66 (0,49) kronor under fjärde kvartalet
· Styrelsen föreslår en bibehållen utdelningen för 2006 på 1,20 (1,20) kronor per aktie


Marknadsläget
Under året har marknadsläget varit gott. Året är det bästa sett ur ett omsättnings- och orderingångsperspektiv någonsin. Fjärde kvartalet har varit exceptionellt starkt på alla Novoteks marknader. Under året har utvecklingen i framför allt Sverige och Norge varit mycket positiv, detta mycket beroende på att arbetet med den strategiska omskiftningen genomförts först i dessa länder. Även utvecklingen i Finland har varit mycket positiv. Resultatet för helåret 2006 ligger dock i linje med föregående år och detta beror på problemen vi haft i Danmark och Holland under de första tre kvartalen. Novotek har under året arbetat med integrationen mellan verksamheterna i dotterbolagen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007. Omstruktureringar har genomförts i Novotek Holland. I denna förändring har VDn i Holland lämnat bolaget och en omorganisation skett. Omstruktureringen har medfört avvecklingskostnader i form av engångskostnader om cirka 2 MSEK, som belastat fjärde kvartalet. Und
er året
har Novotek förvärvat bolag i både Sverige och Danmark.

Under året har samarbetet med National Oilwells Varco intensifierats genom bland annat avtal om leverans av 103 Proficy Historian server licenser. National Oilwell Varco är en ledande leverantör till olje- och gasindustrin.

Ericssons köp av Marconi har lett till en något minskande försäljning till Ericsson under det sista kvartalet 2006. Försäljningen kommer framgent att minska succesivt då Ericsson kommer att använda Marconis produkter istället för Novoteks. Försäljningen till Ericsson uppgick 2006 till ungefär 5% av omsättningen.

Under året har flera betydande leveranser gjorts till flera viktiga nya kunder såsom Unilever och Lear Corporation. På GB Glace, som ingår i Unileverkoncernen och är Sveriges största glassproducent med ca 50% av marknaden, har Novotek levererat ett helt nytt Batchstyrningsystem. Fabriken i Flen producerar glass för den nordiska marknaden. I Lear-fallet samarbetade vi intimt med vår största samarbetspartner GE Fanuc, för att implementera ett nytt komplett system för produktionsstyrning. I båda fallen ser vi stora möjligheter i framtiden för ytterligare installationer inom dessa koncerner.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet 2006 ett rörelseresultat på 8,8 (7,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,4 (8,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (5,6) miljoner kronor.
Koncernens omsättning uppgick till 70,9 (56,8) miljoner kronor.
Orderingången för fjärde kvartalet blev 64,2 (53,9) miljoner kronor.

För år 2006 redovisas ett resultat efter finansnetto på 21,0 (21,8) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 1,41 (1,41) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (10,3) procent.
Koncernens omsättning uppgick till 213,6 (200,3) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 217,1 (197,8) miljoner kronor.
Kassaflödet uppgick till -6,7 (1,1) miljoner kronor. För utdelning till aktieägarna har 12,7 (11,7) miljoner kronor använts.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 17,1 (12,8) miljoner kronor.
Likvida medel minskade till 66,3 (73,4) miljoner kronor, av denna minskning härrör 6,8 miljoner från köpeskillingar i de bolag som förvärvats.
Soliditeten minskade till 57,5 (64,6) procent på grund av ökad balansomslutning.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards, IFRS, med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation 30 och 32.

Övergången till IFRS redovisades i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tilllämpas.

Bokslutskommunikén har i övrigt upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2005.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning. De områden där IFRS medfört väsentliga skillnader jämfört med redovisning för Novotek före förändring är värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar.

För ytterligare information rörande övergången till International Financial Reporting Standards, se årsredovisningen 2005.

Personal
Den 31 december uppgick antalet anställda till 139 personer.
I jämförelse med den 31 december 2005 har personalen ökat med 19 personer.
Medelantalet anställda uppgick till 127 (126) personer.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (0,7) miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till 0,4 (0,0) miljoner kronor.

Förvärv
Under året har tre förvärv genomförts. I början av maj förvärvades 100% av Processgruppen i Sundsvall AB. Företaget har 7 anställda och finns i Sundsvall. Omsättningen på årsbasis är ungefär 7 miljoner kronor. Genom förvärvet har Novotek etablerat en bas för expansion i Norrland.

I början av november förvärvades 51 % av OPI A/S i Odense, Danmark. OPI har utvecklat produkten ROB-EX Gantt för planering och optimering av produktionen. Produkten kan användas av alla producerande företag. Genom förvärvet kommer Novotek att stärka sin position i lösningar mot affärssystem och Production Management. Bolaget har numera ändrat namn till Novotek Planning Systems A/S
och har 6 anställda. Omsättningen på årsbasis är ungefär 5 miljoner kronor.

Den 20 december tecknades avtal om förvärv av Infratech AB. Infratech är huvudsakligen verksamt med automationslösningar inom Infrastruktur och Flygplatsteknik. Bolaget har en omfattande konsultverksamhet kombinerad med försäljning av kompletta lösningar för automation inom infrastruktur, verkstads-, och processindustrin. Företaget har 14 anställda och finns i Göteborg. Omsättningen på årsbasis är ungefär 15 miljoner kronor. Förvärvet stärker Novotek både geografiskt i Göteborgsområdet och inom områdena infrateknik och processindustri. Infratech ingår i koncernredovisningen från och med 1 januari 2007.

Under det fjärde kvartalet förvärvades 12% av Novotek B.V. i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 92% av bolaget.

Samtliga förvärv har betalats kontant. Företagsförvärven har bara haft marginell påverkan på omsättning och vinst under 2006 då de större förvärven gjorts sent under året. Förvärven, med undantag av Infratech, har inneburit att goodwill ökat med 4,9 miljoner kronor samt att övriga immateriella tillgångar ökat med 3,6 miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under år 2006 till 11,5 (10,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,6 (13,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 7,7 (7,8) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 36,6 (45,0) miljoner kronor.

I maj dömde Regeringsrätten till Novoteks fördel, på alla punkter, i ett mål gällande momsavdrag för börsintroduktionskostnader. Domen innebar att Novoteks egna kapital ökade med 0,5 miljoner kronor.

Utsikter
För 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Omstruktureringarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Framför allt lösningar och tjänster inom Novoteks alla områden bedöms få en allt större betydelse.

Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av ungefär 10 procent.

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 8 maj
Delårsrapport, januari - mars 8 maj
Delårsrapport, januari - juni 6 augusti
Delårsrapport, januari - september 24 oktober
Bokslutskommuniké för år 2007 19 februari 2008

Årsredovisning
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga aktieägare under april. Den kan också beställas från Novotek på telefon 040-316900 eller via info@novotek.com.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma äger rum tisdagen den 8 maj klockan 17.00 i Malmö.
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning av 1,20 kronor per aktie.

Nomineringskommitté
I nomineringskommittén ingår Ingvar Unnerstam och som representant för huvudägaren, Göran Andersson. Kommittén har till uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Malmö 19 februari 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius, VD 040-316915, 073-6338915

Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT,
vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper
om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att
kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt
konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.