All Cards Service Center (ACSC) AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:41 CET

All Cards Service Center - ACSC - AB (pub) Bokslutskommuniké 2006

• Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning med 7,4 %.

• Rörelseresultat 16,2 (22,6) Mkr och rörelsemarginal 6,6 (8,5) %.

• Resultat efter skatt uppgick till 10,7 (15,3) Mkr.

• Årets kassaflöde uppgick till -3,4 (-0,7) Mkr.

• Resultat per aktie 2,05 (2,94) kr.

• Utdelning föreslås till 1,45 (1,45) kr.

• Rörelseresultatet i fjärde kvartalet har påverkats positivt av en engångspost på 3,3 Mkr avseende förändrade pensionsåtagande i Norge.

•Ledningen bedömer att 2007 kommer att uppvisa en volym –och resultat tillväxt.


För mer information, kontakta:
VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60.

Sollentuna den 21 februari 2007
All Cards Service Center – ACSC – AB (publ)

Anders Segenmark
Verkställande direktör

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys i sammandrag, eget kapital, nyckeltal och verksamhetsområden.


Följande filer finns att ladda ned:


Hela kommunikén
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/09/4A/CA/wkr0001.pdf