El & Industrimontage Svenska

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:19 CET

El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 1,2 miljarder SEK och drygt 900 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftförsörjning, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenhet och hög teknisk kompetens är El & Industrimontage en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Koncernens aktie är noterad sedan 2001 och handlas på First North.


Helår
Koncernens omsättning uppgick under 2006 till 949,7 Mkr (793,1 Mkr), en ökning med 20%
Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,3 Mkr (12,8 Mkr), en ökning med 67%
Orderingången uppgick till 1 208 Mkr (717,0 Mkr), en ökning med 69%
Orderstocken uppgick till 666,0 Mkr (408,3 Mkr), en ökning med 63%
Styrelsen föreslår en utdelning på 1 krona (50 öre) per aktie
Fjärde kvartalet
Koncernens omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 285,3 Mkr (216,1 Mkr),
en ökning med 32%
Resultat efter finansiella poster för det fjärde kvartalet uppgick till 13,2 Mkr (9,3 Mkr),
en ökning med 42%


Koncernchef Olle Backmans kommentarer:
- Koncernen gör sitt bästa år resultatmässigt samtidigt som vi växer vidare. Omsättningsmässigt uppgick tillväxten till 20% samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 67% till 21 Mkr trots att året inleddes med strukturkostnader på 3 Mkr vilket belastat resultatet. Vi har börjat se effekterna av vårt långsiktiga arbete nära kunden och en förbättrad marknadssituation. Det är framför allt inom affärsområdet Entreprenad och i våra stora projekt som vi lyckats väl. Affärsområdet Teknik/Service har under året tvingats till nedskrivningar av enskilda projekt som dragit ner resultatet trots en god underliggande marknad.

- Under året har vi ytterligare stärkt våra positioner både geografiskt och resursmässigt genom nya etableringar i bland annat Örebro och Sandviken. Marknadsutsikterna för våra prioriterade segment ser fortsatt goda ut för 2007.

- Vår ambition är att fortsätta växa under lönsamhet och årets förutsättningar med en välfylld orderbok och en stabil marknad gör att det ser lovande ut inför 2007.

Marknad

Energi och värme samt den svenska industrin förväntas fortsätta investeringarna i nya anläggningar och processer för ökad produktivitet, energibesparingar och minskad negativ miljöpåverkan.

Även infrastruktursatsningarna inom både väg- och järnvägsnäten fortsätter.

Utvecklingen av nya teknikområden inom elbranschen, exempel integrerade system, leder till att den traditionella installationsmarknaden minskar och att elteknikmarknaden ökar. Som ett av landets ledande elteknikföretag lägger koncernen ner mycket resurser på kompetensutveckling, strategisk rekrytering och nya verktyg för att bibehålla den framskridna positionen.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för verksamhetsåret 2006 uppgick till 949,7 Mkr (793,1 Mkr), en ökning med cirka 20 %. Samtliga affärsområden växer och orderingången uppgick till 1 208 Mkr vilket är en ökning med 69%.

Resultat efter finansnetto uppgick till 21,3 Mkr (12,8 Mkr). Resultatet beror främst på förbättrade marginaler respektive volymökningar inom affärsområdena Entreprenad och Projekt. Resultatet belastades under första kvartalet med strukturkostnader på 3 Mkr. Affärsområdet Teknik har under våren tvingats skriva ner några enskilda projekt vilket föranlett förluster. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 2,3% (1,9%). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,7 kr (3,5 kr).

Koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2006 uppgick till 285,3 Mkr (216,1 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,2 Mkr (9,3 Mkr).

Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel inkl ej utnyttjade checkkrediter vid utgången av året uppgick till 106 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 3,2 Mkr (20,1 Mkr). Kassaflödet från rörelsen var under året 14,9 Mkr (14,9 Mkr). Eget kapital per aktie uppgick till 39,3 kr (43,5 kr) och soliditeten uppgick till 31,5% (38,4%).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under året till 716 personer (616) och antalet anställda vid årets slut uppgick till 740 (693). Inklusive delägda dotterbolag i entreprenörsprogrammet uppgick antalet anställda till 926 personer.

Moderbolaget

Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under 2006 till 4,3 Mkr (2,8 Mkr)

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Ett nytt uppdrag har vunnits i samband med att Umeå Energi AB investerar i en ny biobränslebaserad produktionsenhet vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Uppdraget, som är värd ca 60 Mkr, består av en nyckelfärdig leverans omfattande driv- och kraftförsörjningsutrustning samt styr- och övervakningssystem.

Koncernen har också fått förtroendet att ansvara för leverans och montage av kraftförsörjningsutrustning när LKAB bygger en ny last- och utfraktsterminal vid gruvan i Kiruna. Ordervärdet uppgår till närmare 50 Mkr.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona (50 öre) per aktie.


Utsikter för 2007

Styrelsens bedömning är att marknaden fortsätter att utvecklas väl och att koncernen har goda förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar. Utsikterna till förbättrade marginaler ser goda ut.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma hålls den 10 maj 2007 i Umeå.
Kvartalsrapport 1: 10 maj 2007
Kvartalsrapport 2: 29 augusti 2007
Kvartalsrapport 3: 8 november 2007

Styrelsen den 21 februari 2007

Bolaget redovisar enligt IFRS, vilket främst medfört förändringar avseende goodwill avskrivningar. Rapporten har ej varit föremål för revisorns granskning.För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef, tfn 090-15 46 79 , 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com