Rederi AB Transatlantic

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:56 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44810

TRANSATLANTIC: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Starkt fjärde kvartal bäddade för mycket starkt resultat för helåret

· I det fjärde kvartalet redovisades en kraftig förbättring av det operativa resultatet jämfört med föregående år. Kvartalsresultatet uppgick till 69 MSEK (3). Koncernens operativa helårsresultat förbättrades rejält och uppgick till 216 MSEK (100).

· Offshoremarknaden var fortsatt stark under det fjärde kvartalet och resultatet för affärsområde Offshore/Isbrytning blev 67 MSEK (20). För helåret redovisade affärsområdet ett rekordresultat om 191 MSEK (89).

· Atlanttrafikens resultat förbättrades för kvartalsperioden men uppnådde inte en tillfredsställande nivå. Divisionens operativa resultat för helåret blev 12 MSEK (0).

· I Europatrafiken förbättrades det operativa resultatet i det fjärde kvartalet och helårsresultatet blev i nivå med föregående år, 37 MSEK (37). Kostnader för marknadssatsningar och uppstart av nya verksamheter belastade resultatet.

· Den ordinarie utdelningen till aktieägarna föreslås höjas med 1.00 SEK/aktie till 2,00 SEK/aktie.

· Koncernens operativa resultat för 2007 väntas bli i nivå med eller bättre än utfallet 2006.

· Utfall för januari -december 2006:

Nettoomsättning MSEK 2 252 (2 3341)
Operativt resultat före skatt MSEK 216 (1001)
Resultat före skatt MSEK 207 (3141)- SEK/aktie 6,90 (10,20) Resultat efter aktuell skatt MSEK 200 (3131)- SEK/aktie 6,70 (10,10) Resultat efter full skatt MSEK 188 (2911)- SEK/aktie 6,20 (9,40) Eget kapital den 31 december 2006 uppgick till SEK/aktie 37,90 (36,80 vid utgången av 2005). Soliditeten var per balansdagen 40 % (40% per 2005-12-31).

1) Exklusive under 2005 avvecklad verksamhet. 2005 påverkades resultatet före skatt bl a av fusionseffekter.

Operativt resultat: Resultat före skatt och omstruktureringsposter

Transatlantics verksamhet, mål och strategi
Transatlantic består dels av affärsområde Industriell Sjöfart med två divisioner - Atlanttrafik och Europatrafik - dels av affärsområde Offshore/Isbrytning. Atlant- och Europatrafiken är inriktad på kontraktstrafik för framför allt skogs- och stålindustrin. Offshore/Isbrytning bygger på kombinationsfartyg med långtidskontrakt och garanterade intäkter för isbrytning samt i övrigt sysselsättning med främst riggförflyttningar inom offshoremarknaden.

Transatlantics affärsidé är att i ett nära och aktivt kundsamarbete marknadsföra, utveckla och leverera marknadens mest effektiva transportlösningar.

Transatlantics mål är att vara marknadsledande inom sina segment, med en lönsamhet som ger ägarna en god avkastning. Målet är en avkastning på eget kapital på minst 12% och en soliditet som inte understiger 30%.

Koncernens strategi för de närmaste åren betonar tillväxt och uthållig lönsamhet. Tillväxten kan ske både organiskt och genom förvärv. Koncernen har också en stor öppenhet för att utveckla olika partnerskap i syfte att bredda verksamheten eller för att genomföra olika investeringar och projekt.

Tillväxtambitionen kommer att kräva investeringar i nytt tonnage liksom i ersättningstonnage. Dessa omfattar samtliga divisioner och skall genomföras utan att äventyra koncernens finansiella mål. Det betyder också att koncernens tonnagebehov delvis kommer att lösas genom charteravtal och genom att externa investorer helt eller delvis engagerar sig i den flotta koncernen opererar.

Strategin för och utvecklingen av koncernen ställer stora krav på kvalitet, säkerhet och miljö, liksom lyhördhet för kundkrav och förändringsbenägenhet.


Helåret 2006 i sammandrag

Allmänt rådde en god sjöfartskonjunktur under 2006, vilket innebar att kapacitetsutnyttjandet var bra och att prisnivån generellt sett var något högre än 2005. I Transatlantics segment var efterfrågeläget bra för affärsområde Offshore/Isbrytning och i Europadivisionen, medan vissa delar av Atlantdivisionen fick vidkänna en successivt försämrad efterfrågan på kapacitet för främst trävaruexport till USA.

Året har präglats av marknadssatsningar och uppbyggnad av nya verksamheter i Europadivisionen, vilket belastat resultatet under året. Dessa väntas ge väsentliga resultattillskott på längre sikt.

I Atlanttrafiken har en omfattande tonnageförnyelseprocess startats. Som en del häri såldes ett antal äldre fartyg samtidigt som ett antal fartyg återhyrdes på kortare tid i avvaktan på leverans av nytt tonnage. Förhandlingar pågår f.n. med flera varv. Därutöver har under året, de tre s.k. Finn-fartygen (ägt såväl som inhyrt tonnage) förlängts för att tillfredsställa utökade krav på kapacitet från skogsindustrin. Detta påverkade resultatet i Atlantdivisionen negativt under det första halvåret.

Till följd av en mycket stark marknad slog offshoremarknaden nya rekord under 2006. Såväl sysselsättningen som ratenivån steg kraftigt under året och affärsområdet Offshore/Isbrytning redovisade ett mycket bra operativt resultat. Två nya s.k. ankarhanterare har beställts under året och ett optionsavtal har tecknats på ytterligare två fartyg.

Koncernens operativa resultat för helåret innebar en betydande förbättring jämfört med föregående år. I affärsområdet Offshore/Isbrytning redovisades en mycket tydlig resultatförbättring. Även i affärsområdet Industriell Sjöfart förbättrades resultatet men inte alls i samma utsträckning.


Allmän utveckling i det fjärde kvartalet

Det generella efterfrågeläget har fortsatt att vara tillfredsställande även under det fjärde kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet var bra i både affärsområde Offshore/Isbrytning och i Europadivisionen inom affärsområde Industriell Sjöfart. Däremot sjönk kapacitetsutnyttjandet i Atlantdivisionen till följd av fortsatt sjunkande volymer av virke till USA samt av en del tillfälliga störningar avseende exporten av papper från Nordeuropa till USA.

· Atlantdivisionens resultat förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år, som var mycket svag till följd av omfattande fartygshaverier. Såväl Ro-Ro-trafiken av pappersprodukter som den transatlantiska bulkverksamheten har under perioden haft en lägre exportvolym än beräknat.
Divisionens operativa resultat blev -4 MSEK (-21).

· I Europatrafiken förbättrades volymtillgången och resultatet steg jämfört med fjolåret. De omfattande satsningar som gjorts i utökat tonnage och marknadsföring fortsatte också under kvartalsperioden.
Divisionens operativa resultat blev 15 MSEK (10).

· Offshoreverksamheten utvecklades starkt också under det fjärde kvartalet, som normalt är en period med svag sysselsättning till följd av ofta besvärliga väderförhållanden. Affärsområdets operativa resultat översteg fjolårets rejält och uppgick till 67 MSEK (20).

Koncernens operativa resultat för det fjärde kvartalet ökade med 66 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 69 MSK (3).


Koncernresultat helåret 2006

För helåret sjönk koncernens nettoomsättning med drygt 3 procent och uppgick till 2 252 MSEK (2 334). Minskningen beror på att färre fartyg omfattats av koncernens externa ship management. Nettoomsättningen i koncernens båda affärsområden ökade med sammanlagt 17 procent.

Koncernens operativa resultat för året uppgick till 216 MSEK (100) och resultatet före skatt blev 207 MSEK (314 exklusive resultatet från avyttrad verksamhet). I resultatet ingår realisationsresultatet för avyttrade fartyg under året med -9. MSEK. Föregående års resultat påverkades i stor omfattning av fusionseffekter och avyttring av koncernens Torrlastverksamhet.
Nettoresultatet efter skatt blev 188 MSEK (314).

Koncernens resultat framgår vidare av följande tabell.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)