Ratos AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:51 CET

Resultat före skatt 3 234 (2 645) Mkr
Vinst per aktie 15,50 kr (12,42)
Föreslagen ordinarie utdelning 5,50 kr/aktie (4,19) samt extra utdelning om 5,50 kr/aktie
Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen
Börsnotering i Lindab har bidragit till exitresultat om 1 678 Mkr
Anticimex, Jøtul, Medifiq Healthcare och RH/RBM nya innehav
Ratos-aktiens totalavkastning +85%
Beslut om en mer tillväxtorienterad strategi


Stockholm den 22 februari 2007
Ratos AB (publ)

Arne Karlsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 070-719 84 43


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 2007 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 2007 9 november 2007