ICM Kungsholms

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:05 CET

(Aktietorget: ICM)

- Rörelsens intäkter 181,8 (159,5) mkr
- Resultat efter skatt 6,5 (5,1) mkr
- Resultat per aktie 2,53 (2,05) kr
- Totalt kassaflöde 8,9 (-2,5) mkr
- Soliditet 39,7 (35,7)%

Viktiga händelser under räkenskapsåret och andra halvåret

År 2006 inleddes med att ICM vann två viktiga anbud i Stockholm. Båda avtalen gäller fram till våren 2009 och kan generera årliga intäkter på ca tio mkr vardera. Trenden med vunna upphandlingar höll i sig under året, dock förlorades ett avtal med Utrikesdepartementet och en årlig omsättning med ca fyra mkr för utrikesverksamheten. Minskningen av bolagets engagemang i distributionstrafik för DHL fortsatte under året och upphörde helt den sista september 2006 då den kvarvarande trafiken, svarande mot ca fyra mkr i årsomsättning, överläts till en annan DHL transportör.

Förstärkta säljinsatser, starkare fokus på kärnverksamheten och en god konjunktur har medverkat till att både ersätta de ovan nämnda uteblivna affärerna och till att öka den totala omsättningen med 14 % för bolaget. Starkast har ökningen varit i flyttsegmentet där den omsättningsökning på nära 23 % vi hade 2005 förstärkts och segmentet ökade ytterligare med 28 %. Trots kraftigt ökade driftskostnader bl.a. för drivmedel och trängselskatteförsöket i Stockholm har den ökade omsättningen vunnits med - för transportbranschen - goda och bibehållna marginaler. Av omsättningsökningen med 22 mkr beräknas ca åtta mkr genererade från förvärvet av Östra Aros Åkeri AB hösten 2005.

Den påtagliga konjunkturuppgången har lett till att pressen på marknadspriserna minskat något men konkurrensen med pris före service och kvalitet är fortfarande mycket hård i branschen. ICMs arbete med kvalitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan uppskattas av kunderna och har hjälpt oss att trots priskonkurrensen bibehålla en rimlig prisnivå.

Samtliga av bolagets certifieringar för miljöarbete och kvalitet samt Tullverkets Servicetrappa har vid årets revisioner bekräftats och behållits.

Viktiga händelser efter årets utgång

Den 1 januari 2007 övertog ICM tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga. Den på tomten tidigare upprättade fastigheten brandhärjades under sommaren 2006 men på den oskadda bottenplattan har ICM nu möjlighet att uppföra en ny byggnad med upp till 2 000 kvm lageryta. Magasinsytor är trots en väsentlig ökning under 2005 en knapp resurs för ICM och vi beräknar att en ny byggnad skall finnas på plats under 2008.

Under januari 2007 har styrelsen träffat avtal med två investorer om att till dem göra en riktad emission om 250 000 aktier till ett pris av 20 kr per styck. Styrelsens avsikt är dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk.

Intäkter och resultat

Rörelsens intäkter för perioden januari-december uppgick till 181 787 (159 476) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till 9 861 (8 495) tkr och efter finansiella poster till 9 650 (8 238) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 (5,3) procent.

Rörelsens intäkter under andra halvåret ökade jämfört med föregående år och uppgick till 96 347 (86 758) tkr. Resultatet före finansiella poster förbättrades till 7 811 (4 184) tkr och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 (4,8) procent.

Finansiell ställning och kassaflöde

Balansomslutningen per 2006-12-31 uppgick till 63 686 tkr jämfört med 57 415 tkr föregående år och soliditeten till 39,7 procent jämfört med 35,7 procent 2005.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9 318 tkr (9 996) och till 12 299 tkr (-2 830) efter förändring av rörelsekapital. Det totala kassaflödet under året uppgick till 8 905 (-2 458) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 614 tkr jämfört med 1 709 tkr föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till sju miljoner kr.

Bolaget hade vid årsskiftet 2 574 715 aktier och 2 574 715 kr i aktiekapital. Aktiekapitalet kommer att öka med 250 000 kr, till kronor 2 824 715 som följd av den ovan beskrivna emissionen. Aktien är noterad vid AktieTorget sedan 2001 och toppkurs under året nåddes i mars då aktien handlades till 20:50 kronor efter att vid årets inledning handlats runt 13 kronor. Introduktionskursen 2001 var 8 kronor.

Investeringar

Under 2006 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 843 (2 621) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 616 (6 509) tkr.
Under andra halvåret uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 387 (2 349) tkr. Under motsvarande period avyttrades anläggningstillgångar för 191 (469) tkr.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2005.

Framtidsutsikter 2007

Det kan vara något vanskligt att sia om 2007 då flera av ICMs befintliga stora kundavtal åter är uppe till ny upphandling. Även om vi har förtroende för vår egen förmåga finns alltid möjligheten att vi genom taktisk prissättning från konkurrenterna kan förlora viktiga avtal. Å andra sidan bör vår fortsatta inriktning på att stärka försäljning och marknadsföring kunna motverka eventuella förlorade avtal. Fler affärer utanför 08-området bör också som en konsekvens av dessa åtgärder kunna materialiseras under året och särskilt tror vi att ökningen på de internationella uppdragen kan fortsätta. De kvalitetscertifierade leverantörerna av internationella flyttuppdrag i Sverige har under de senaste åren bestått av fyra företag. ICM är ett av dessa företag. Den nyligen aviserade sammanläggningen av två av de övriga innebär att i Sverige finns fr.o.m. 1 mars 2007 endast tre FIDI FAIM-certifierade leverantörer av internationella flyttjänster. Vi arbetar för och beräknar att nå ökad omsättning för helåret 2007 jämfört med 2006. I likhet med de senaste åren kommer dock fokus att vara på resultat före omsättningstillväxt.


Utdelning, årsstämma och nästa rapporttillfälle

Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2007 kl. 18.30 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Årsredovisning för 2006 som offentliggörs under mars kommer att sändas till aktieägarna samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor.

Styrelsen och VD avser att föreslå årsstämman att utdelning lämnas till aktieägarna med 0:85 kr per aktie.

Kommande rapporttillfällen

I linje med AktieTorgets ambition att ändra sitt tillstånd hos Finansinspektionen och bli en vad EU kallar MTF (Multilateral Trading Facility) förenad med önskemål om ökad genomlysning av de bolag som är noterade vid AktieTorget har styrelsen beslutat att fr.o.m. 2007 lämna delårsrapporter kvartalsvis.

Delårsrapport för perioden januari - mars 2007, lämnas den 19 april 2007.
Delårsrapport för perioden januari - juni 2007, lämnas den 23 augusti 2007
Delårsrapport för perioden januari - september 2007, lämnas den 1 november 2007
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2007, lämnas den 21 februari 2008

Thomas Hanbo
Verkställande direktör

Granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ICM Logistik AB (publ), org.nr 556257-2189, för perioden januari - december 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna årsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i all väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 februari 2007
Lindebergs Grant Thornton AB
Lena de Rosche
Auktoriserad revisor

Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering.

För ytterligare information:
ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: 08-445 70 90, mobil: 0733 - 25 77 27, e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se.

ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagstransporter, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för bokslutskommunikén sysselsätter bolaget 130 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 45. Terminaler och kontor finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är noterad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är www.icm.se