Hägglunds Drives

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:25 CET

Hägglunds Drives - fortsatta framgångar

• Orderingången steg 27 procent, till 1 735 MSEK (1 366).
• Nettoomsättning 1 547 MSEK (1 176), en ökning med 32 procent.
• Rörelseresultatet (EBITA) steg med 49 procent till 263 MSEK (176).
• Resultat efter skatt 182 MSEK (116).
• Fortsatt stark marknadsutveckling, i synnerhet inom gruv- och
materialhantering, marin och offshore, papper och massa samt socker.
• Tillväxt på samtliga geografiska marknader, betydande ökning i Asien,
Australien, Nordamerika och Norden.
• Leveranser av högeffektsystemet Gemini påbörjad.

Stora order från LKAB i
december.

Världsmarknadens efterfrågan på råvaror har varit mycket stark under året, vilket i kombination
med höga energipriser har lett till en kraftigt ökad avsättning för Hägglunds Drives produkter.
Tillväxten var särskilt god inom koncernens råvarunära verksamheter gruv- och
materialhantering, marin och offshore, papper och massa samt socker.

Nettoomsättningen steg med 32 procent och orderingången med 27 procent. Även resultatet
förbättrades kraftigt, tack vare ökade volymer, bibehållna marginaler och ett högt
resursutnyttjande i produktionen. Rörelseresultatet steg från 176 till 263 MSEK. Kassaflödet
ökade från +62 till +153 MSEK.

Försäljningen steg på alla koncernens geografiska marknader, i synnerhet i Asien, Australien,
Nordamerika och Norden. I linje med målsättningen att ytterligare förstärka Hägglunds Drives
marknadsnärvaro har utbyggnaden av försäljningsnätverket och serviceverkstäderna runt om i
världen fortsatt. För att möta den ökade efterfrågan har även en rad kapacitetsinvesteringar
genomförts.

Intresset på marknaden för koncernens nya högeffektsystem Gemini är stort och de första
leveranserna skedde under hösten. I december erhölls tre order på totalt 50 MSEK med den
internationella mineralkoncernen LKAB som slutkund. Två av beställningarna avser Geminisystem
och bekräftar systemets fördelar inom flera olika applikationsområden.

– Vår starka nischposition tillsammans med en fortsatt god global efterfrågan på råvaror och
energi skapar förutsättningar för en fortsatt mycket positiv utveckling av Hägglunds Drives under
2007, säger VD Per Nordgren.

För mer information:
Per Nordgren, VD, tel 0660 870 01, mobil 070-398 16 06

Bilder
På vår webb, www.hagglunds.com finns det bilder som ni får använda vid reportage om oss.
De ligger under avsnittet Company/Image bank.

Hägglunds Drives är världsledande inom nischen hydrauliska motorer och drivsystem, med inriktning mot
tunga applikationer som kräver höga vridmoment och variabla varvtal. Drivsystemen används inom en
mängd industrier, exempelvis gruv- och materialhantering, marin och offshore, papper och massa, socker,
återvinning, gummi och plast, socker samt den mobila industrin. Produktionen är koncentrerad till Mellansel i
Sverige och bolaget har en global försäljningsorganisation med egna säljbolag i ett femtontal länder.
Hägglunds Drives ägs av det börsnoterade private equity-bolaget Ratos.

Hägglunds Drives AB
890 42 Mellansel, Tel 0660 870 00, Fax 0660 871 60, www.hagglunds.com