OEM International AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:46 CET

· Styrelsen föreslår en utdelning om 8,50 kr per aktie (7,00)
· Styrelsen föreslår aktiesplit 4:1 med inlösenaktie värd 20 kr/aktie

FJÄRDE KVARTALET 2006
· Omsättningen ökade med 12 % till 393 MSEK (350)
· Resultat före skatt ökade med 8 % till 34 MSEK (31)
· Orderingången ökade med 4 % till 356 MSEK (343)
· JMS Systemhydraulik avyttrades 30 november

HELÅRET 2006
· Omsättningen ökade med 6 % till 1 450 MSEK (1 366)
· Resultat före skatt ökade med 13 % till 128 MSEK (113)
· Resultat efter skatt ökade med 11 % till 91 MSEK (82)
· Avyttringen av JMS Systemhydraulik tillför ytterliggare 91 MSEK efter skatt
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 105 % till 23:52 kr (11:49)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM
· Förvärv av återstående 50 % av aktierna i Crouzet AB


För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International AB på tel. 0709-760 695.
Jan Cnattingius, ekonomidirektör OEM International AB på tel. 0709-760 682


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system.
Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i tio länder. Bolaget omsatte
1.450 MSEK under 2006. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet
531 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad på Stockholm Small
Cap. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget
kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %.