Heba Fastighets AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:10 CET

• Hyresintäkterna uppgick till 191,6 (204,8) Mkr.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 415,0 (293,4) Mkr. I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 41,5 (1,4) Mkr samt orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet med 298,5 (223,0) Mkr.

• Resultatet efter skatt uppgick till 355,2 (211,4) Mkr, vilket motsvarar 25,81 (15,36) kr per aktie.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 7,70 (3,50) kr per aktie, varav 5,00 (1,00) kr per aktie är en extrautdelning.

Information kan beställas per telefon tel 08-442 44 40 eller per fax 08-442 44 42 eller per e-post; info@hebafast.se