Nordic Growth Market NGM AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:27 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44845

NGM HOLDING: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Helår 2006
· Nettoomsättningen ökade med 53 % till 35,3 MSEK (23,0 MSEK)
· Intäkter från börsverksamheten ökade med 62 % till 29,1 MSEK (18,0 MSEK)
· Transaktionsintäkter ökade med 83 % till 13,2 MSEK (7,2 MSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (3,1 MSEK)
· En reservation på 1,1 MSEK är gjord för osäkra kundfordringar
· Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,05 kr)
· Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med 7,1 MSEK (3,8 MSEK)

Fjärde kvartalet 2006
· Nettoomsättningen ökade med 12 % till 8,5 MSEK (7,6 MSEK)
· Intäkter från börsverksamheten ökade med 11 % till 7,0 MSEK (6,3 MSEK)
· Transaktionsintäkter minskade med 23 % till 2,6 MSEK (3,4 MSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (1,5 MSEK)

Viktiga händelser år 2006
· NDX - Vid utgången av året fanns 1 624 (1 148) instrument noterade motsvarande 59 % av utbudet i Sverige.
· NDX Bonds - Vid utgången av året handlades 195 instrument (99) till ett totalt värde om 25,3 miljarder kronor (13,2).
· NGM Equity - Vid utgången av året fanns 43 (45) bolag noterade.
· Nordic OTC - Vid utgången av året fanns 18 (18) bolag listade.
· Förvärv av handelssystemet slutfört december 2006. Förvärvet lägger grunden för ett nytt affärsområde - Teknik- och systemförsäljning
· Etablering i övriga Norden - Föreberedelse av infrastruktur i Finland, Norge och Danmark
· Nytt affärsområde - Teknik- och systemförsäljning
· MiFID - Tekniska och strategiska förberedelser

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
· Lansering av Nordic MTF, f.d. Nordic OTC den 2 januari 2007. Nordic Growth Market ansvarar för övervakningen av bolagen och handeln
· 3 nya bolag har listats på Nordic MTF sedan rapportperiodens utgång.

FINANSIELL INFORMATION
Resultat och omsättning fjärde kvartalet 2006
Nordic Growth Market NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB, där börsverksamheten bedrivs, redovisar för det fjärde kvartalet ett resultat före skatt om -1,4 MSEK (1,5 MSEK motsvarande period föregående år). Skattemässiga förlustavdrag gör att bolagsskatt ej kommer att erläggas de närmaste åren.

Resultatet före avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK (2,4 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 23,5 MSEK (21,7 MSEK) motsvarande 0,40 kr per aktie (0,37 kr per aktie).

Under det fjärde kvartalet har investeringar gjorts om totalt 30,5 MSEK (1,0), framförallt i handelssystemet Tellus om 29,7 MSEK. Den 25 januari informerades att NGM förvärvar handelssystemet från Univits AB. Köpeskillingen uppgick till 30 MSEK och finansierades enligt beslut av extra bolagsstämma den 17 mars 2006 genom emission av ett riktat konvertibelt skuldebrev. Handelssystemet avskrivs på 15 år. Övriga investeringar avsåg i befintliga datasystem samt utveckling av dessa till ett belopp av 0,8 MSEK (0,9 MSEK) med en avskrivningstid om 3 år. Övriga inventarier avskrivs på 5 år.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 8,5 MSEK (7,6 MSEK). Nettoomsättningen fördelade sig på börsverksamhet 7,0 MSEK (6,3 MSEK) varav transaktionsintäkter uppgick till 2,6 MSEK (3,4 MSEK) och informationsverksamhet 1,5 MSEK (1,3 MSEK).

Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (0,5 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 38,2 MSEK (38,9 MSEK) motsvarande 0,65 kr per aktie (0,66 kr per aktie).

Resultat och omsättning 2006
Nordic Growth Market NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB, där börsverksamheten bedrivs, redovisar för 2006 ett resultat före skatt om 1,9 MSEK (3,1 MSEK motsvarande period föregående år). Skattemässiga förlustavdrag gör att bolagsskatt ej kommer att erläggas de närmaste åren.

Resultatet före avskrivningar uppgick till 5,1 MSEK (6,5 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 23,5 MSEK (21,7 MSEK) motsvarande 0,40 kr per aktie (0,37 kr per aktie).

År 2006 har varit ett år av stora investeringar i teknologi och infrastruktur, särskilt i handelssystemet. Som tidigare förutskickats har ökade personal- och teknikkostnader i samband med förvärvet av handelssystemet initialt ej kunnat täckas av förvärvade löpande intäkter, kostnadsreduktioner samt möjligheter till nya löpande intäkter förenade med handelssystemet. Därutöver har kostnader inför den nordiska expansionen samt anpassningar till MiFID (tekniska och organisatoriska) belastat resultatet år 2006.

Under 2006 har investeringar gjorts om totalt 32,1 MSEK (2,4 MSEK), framförallt i handelssystemet Tellus om 29,7 MSEK, i befintliga datasystem samt utveckling av dessa till ett belopp av 2,4 MSEK (2,3 MSEK) med en avskrivningstid om 3 år. Övriga inventarier avskrivs på 5 år.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 35,3 MSEK (23,0 MSEK). Nettoomsättningen fördelade sig på börsverksamhet 29,1 MSEK (18,0 MSEK) varav transaktionsintäkter uppgick till 13,2 MSEK (7,2 MSEK) och informationsverksamhet 6,2 MSEK (5,0 MSEK).

Vid årets utgång fanns 23 (15) anställda i koncernen. Personalkostnaderna har därvid ökat under perioden.

Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (0,5 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 38,2 MSEK (38,9 MSEK) motsvarande 0,65 kr per aktie (0,66 kr per aktie).

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 MSEK (3,8 MSEK). Rörelsekapitalförändringen uppgick till 1,9 MSEK (-2,6 MSEK). Årets kassaflöde uppgick till 2,7 MSEK (1,6 MSEK)

Trots den initiala resultatbelastningen till följd av förvärvet av handelssystemet har koncernens likviditet ändock stärkts under året och förväntas stärkas ytterligare innevarande år, då intäkter förenade med handelssystemet implementerats fr.o.m. januari 2007.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i koncernen uppgår till 32,4 MSEK (32,4 MSEK) och antalet aktier i bolaget är 58 996 977 st (58 996 977 st), fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 st) och 49 924 703 B-aktier (49 924 703 st). Kvotvärde på en aktie är 0,55 kr.

Aktiekursen (senaste betalkurs) den 29 december 2006 för NGM Holding AB var 1,36 kr (1,35 kr).


Utdelningsförslag
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen sant Redovisningsrådets rekommendation 30 Kompletterade redovisningsregler. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport beskrivs i not 1 i årsredovisningen 2005. Där framgår bl a att IFRS tillämpas från och med 1 januari, 2005. De effekter som övergången till IFRS hade på årsredovisning för 2005 framgår av not 1. De nya eller reviderade IFRS standarder och IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan den 1 januari 2006 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.


BÖRSVERKSAMHET OCH UTSIKTER
Nordic Growth Market (NGM) är en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris. NGM kommer att vara en "regulated market" efter det att MiFID direktivet genomförts i Europa. Bolagets börsverksamheter består av Nordic Derivatives Exchange, NDX, för börsnotering av warranter, certifikat och obligationer etc. , NGM Equity, börslistan för noterade aktier, och Nordic MTF (fd. Nordic OTC) som är en inofficiell lista för handel i aktier.

Utvecklingen för NDX var under året fortsatt mycket stark. Ytterligare emittenter har anslutit sig och såväl utbud som omsättning ökade dramatiskt jämfört med föregående år. Under årets sista månad var NDX den största börsen för handel i warranter och certifikat i Norden. Det kan även noteras att intresset för att använda NDX som noteringsplats för investeringsprodukter ökar kontinuerligt och potentialen inom detta område bedöms som stor. Etableringen av NDX har resulterat i en växande marknad med ett bredare utbud till betydligt lägre avgifter än tidigare. NGM:s koncept borde vara möjlig på fler marknader än den svenska. Finland och Norge är närmast förestående och ambitionen är att snabbt bli ett konkurrenskraftigt alternativ i dessa länder.

NGM ansökte om och erhöll under 2006 Finansinspektionens tillstånd att organisera handel i onoterade finansiella instrument. Nordic MTF (Multilateral Trading Facility) har strukturerats efter det kommande EU-direktivet för marknader i finansiella instrument ("MiFID") och är ett av många steg som NGM kommer att ta för att stärka konkurrensen och förverkliga Norden som konkurrenskraftig finansplats. Det är NGM:s lista Nordic OTC som skrudats om för att möta marknadens krav på en trovärdig, effektiv och seriös lista för bolag som vill ha handel i aktien utan att börsnotera sig

Införandet av MiFID runt om i Europa kommer att innebära stora förändringar i den finansiella marknaden under de närmaste åren. Detta tillsammans med förvärvet av handelssystemet öppnar nya affärsmöjligheter förutom den implementering av förvärvade och nya löpande intäkter som ägt rum fr. o m år 2007. NGM kommer att utnyttja tillgången till såväl börsverksamhet som tekniskt plattform för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ för den Europeiska marknadens aktörer.
Teknik kommer i allt högre grad vara ett viktigt affärsområde för NGM framöver då avsikten är att erbjuda handelsplattformen till olika målgrupper inte endast i samband med MiFID utan även som renodlade systemförsäljningar.

NGM Equity
Omsättningen ökade kraftigt under 2006 på aktielistan NGM Equity. Antalet avslut ökade med 55 % till 462 963 st (299 523 st). Handeln omsatte drygt 13,3 miljarder kronor (9,2 miljarder kronor), vilket utgjorde en ökning med 45 %.

Fem bolag har under perioden noterats på NGM Equity och sju bolag har under perioden avnoterats. NGM behandlar för närvarande 4 ansökningar om notering och listning under det första halvåret. NGM arbetar dessutom aktivt med ett antal bolag som visat intresse för en ansökan om börsnotering. Det gäller inte minst bolag i cleantechsektorn där Nordic Growth Market sedan i augusti förra året arbetat för att skapa ett nytt branschforum, CTX.

Per den 31 december 2006 var 43 bolag noterade på NGM Equity (45 bolag).


NDX
Vid utgången av året fanns 1 624 instrument noterade, vilket motsvarar en marknadsandel i Sverige avseende utbud om ca 59 %. Antal avslut för perioden uppgick till 183 377 st (65 588) och handeln omsatte ca 5,8 miljarder kronor (1,6).

Vid utgången av året uppgick antalet emittenter till 5 st (Carnegie, Commerzbank, Handelsbanken, Nordea samt Société Générale). Teknisk integration pågår med ytterligare 2 emittenter.

NDX fortsätter att växa kraftigt och så gör även marknaden som helhet. Investerarna har idag genom tillkomsten av NDX, ett avsevärt bredare utbud av produkter att välja emellan än vad som var fallet innan NDX lanserades. Detta har också speglat av sig i handelsvolymerna. NDX utgör en flexibel och effektiv plattform för produktutveckling vilket har inneburit att emittenter löpande introducerat nya produkter på den svenska derivatmarknaden. Ett exempel på detta är lanseringen av en mängd nya typer av certifikat under år 2006.


NDX Bonds
Vid utgången av året handlades 195 kontrakt inom ramen för NDX Bonds motsvarande ett värde om 25,3 miljarder kronor.

Vid utgången av året uppgick antalet emittenter till 8 st. Det bedöms rimligt att antalet emittenter fortsatt kommer att öka under innevarande år.


Nordic MTF
Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Det är Nordic Growth Markets tidigare lista Nordic OTC som skrudats om för att möta marknadens krav på en trovärdig, effektiv och seriös lista för bolag som vill ha handel i aktien utan att börsnotera sig. På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market för granskningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier. De jävsituationer som kan uppstå på andra inofficiella listor där bolagen granskas av en sponsor eller "certified advisor" undviks och en rättvisande handel utan intressekonflikter skapas.

Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för NGMs börsverksamhet (NGM Equity och NDX). Genom att samla den inofficiella handeln under ett paraply med ökade krav på informationsspridning förenklas handeln samt minskas de risker som är förenade med handel i onoterade bolag.

Den sista handelsdagen i december 2006 handlades 18 (18) bolag inom ramen för Nordic MTF. Fyra bolag har under perioden tillkommit på Nordic MTF och 4 bolag har under perioden lämnat Nordic MTF.

Nordic MTF är förutsättningen för att NGM efter den 1 november 2007, i samband med införandet av MiFID reglerna, ska kunna bedriva handel med andra börsers värdepapper. Detta öppnar nya möjligheter att konkurrera med dagens europeiska börser om handeln i de riktigt stora noterade bolagen.INFORMATIONSVERKSAMHETEN
NG News
NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. Kunderna utgörs av bolagen noterade på NGM Equity, de onoterade bolagen på Nordic MTF, bolag noterade på någon av Stockholmsbörsens listor samt av bolag som handlas inofficiellt på någon av de övriga marknadsplatserna. Under perioden har ytterligare investeringar gjorts för att möta kunders ökade krav på nyhetsdistribution. Med dessa investeringar står NG News väl rustat för att kunna ta ytterligare marknadsandelar och erbjuda kunder nya lösningar och produkter. NG News kommer att följa med övriga affärsområden i samband med den i första hand nordiska expansionen.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Från och med den 2 januari 2007 ansvarar Nordic Growth Market för övervakningen av bolagen och handeln på Nordic MTF, fd. Nordic OTC. På så sätt skapas en trovärdig handelsplats för mindre bolag, utan de intressekonflikter tidigare kännetecknat handeln på inofficiella listor. 3 nya bolag har listats på Nordic MTF sedan rapportperiodens utgång.

Rapportdagar 2007:
Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig från och med 26 april Första kvartal 26 april
Årsstämma 10 maj
Andra kvartal 30 augusti
Tredje kvartal 25 oktoberNordic Growth Market NGM Holding AB

Ulf Cederin
VD

Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisorer.

Kontaktpersoner:
Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00(För fullständig rapport se bifogad fil)

NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.