Geveko AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:49 CET

ÅRET I SAMMANDRAG

Koncernens resultat efter skatt för 2006 uppgick till 116,3 (162,9) mkr. Det fjärde kvartalet uppgick resultatet till 35,0 (23,9 ) mkr.
Resultatet per aktie uppgick 2006 till 28:20 (37:70) kr. Det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie till 8:50 (5:70) kr.
Aktieportföljens marknadsvärde ökade netto med 21,2% och uppgick till 563 (534) mkr den 31 december 2006. Det fjärde kvartalet ökade Aktieportföljens marknadsvärde med 10,8 (8,1) %.
Industrirörelsens omsättning ökade med 4,4% jämfört med föregående år och uppgick till 1 035,0 (991,2) mkr. Det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 232,8 (197,0) mkr.
Industrirörelsens rörelse­resultat uppgick till 38,6 (51,0) mkr. Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -11,4 (-19,9) mkr. En svag inledning av året till följd av sen säsongstart för vägmarkeringar i Norden och Rumänien resulterade i ett negativt rörelseresultat vid halvårs­skiftet. Andra halvåret uppgick resultatet till 67,4 (49,5) dvs en ökning med 36%.
Avkastningen på Gevekos B-aktie inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick under året till +9,6% att jämföras med SIX Return Index +26,3%. Aktieutdelning om 11 kr per aktie utbetalades under andra kvartalet.
Substansvärdet ökade under året med 12,1% och redovisas den 30 december 2006 till 268 (239) kr per aktie.
2007
Den 15 februari uppgick substansvärdet till 272 kronor per aktie.
Per den 15 februari 2007 har Aktieportföljens marknadsvärde ökat med 5,2% sedan årsskiftet.

Utdelning och inlösen av aktier

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 11 (11) kronor per aktie för år 2006. Den föreslagna utdelningen utgör 4,1% av substansvärdet vid årsskiftet och innebär en direkt­avkastning om 5,0% baserat på Geveko-aktiens betalkurs den 30 december 2006.

Styrelsen föreslår dessutom en aktiesplit 1:1 kombinerat med ett automatiskt inlösenförfarande. Aktieägarna kommer att erhålla en ny aktie, som automatiskt kommer att bli inlöst mot 75 kronor. Förslaget innebär att 316 mkr kommer att, utöver föreslagen ordinarie kontantutdelning, överföras till aktieägarna.

Den totala överföringen till Gevekos aktieägare blir därmed 363 mkr.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se