Broström AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:17 CET

Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467

• Volatil och svag fraktmarknad under fjärde kvartalet
- Milt väder och relativt få väderstörningar bidrog till en svag fraktmarknad.
- Försvagningen av USD påverkade snittkursen för helåret. Största effekten fick genomslag i det fjärde kvartalets resultat.

• Resultat efter finansnetto helåret MSEK 580 (720)
- Nettoomsättning MSEK 3 386 (3 818, varav 625 avser sålda dotterbolag).
- Resultat efter skatt MSEK 503 (623).
- Resultat per aktie SEK 15,14 (18,89).
- Resultat per aktie motsvarar ett P/E-tal av 10,1 baserat på snittkursen under 2006.
- Avkastning på sysselsatt kapital 11,3 % (15,9).

• Resultat efter finansnetto fjärde kvartalet MSEK 42 (280)
- Nettoomsättning MSEK 802 (1 128, varav 96 avser sålda dotterbolag).
- Resultat efter skatt MSEK 38 (252).
- Resultat per aktie SEK 1,01 (7,64).

• Övervärdet i fartygsflottan, nybyggnadskontrakt och köpoptioner på fartyg utgör ett betydande belopp
- Externa värderingar visar på ett värde som överstiger bokfört värde med i storleksordningen
SEK 2,5 miljarder.

• Kassaflöde och disponibel likviditet
- Kassaflöde per aktie SEK 26,11 (19,15).
- Disponibel likviditet uppgick till MSEK 1 110 (1 295 per 2005-12-31).
- Lämnad utdelning 2006 MSEK 261.

• Föreslagen utdelning SEK 8,00 (8,00) per aktie
- Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 5,3 % baserat på snittkursen under 2006.

• Utökning av transportkapaciteten
- Fartygen GAN-SURE, GAN-SHIELD och GAN-VOYAGER ingår nu i Broströms Asientrafik.
- BRO DEVELOPER levererades den 12 februari 2007.

• Utsikter för 2007
Fraktmarknaden inom Broströms segment har successivt förbättrats under inledningen på 2007. Strukturella förändringar och ökade regionala obalanser bedöms innebära ett fortsatt ökat transportbehov. Genomförda förhandlingar avseende transportkontrakt har fallit väl ut. Utsikterna för 2007 som helhet bedöms som goda.

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.