Megacon AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:18 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44848

MEGACON: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

2006 i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 94,1 MSEK (fg år 76,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (fg år 1,4)
· Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (fg år 0,89)
· Resultat per aktie Q4 uppgick till 0,98 SEK(fg år 0,58)
· Utdelning per aktie föreslås till 0,50 SEK (fg år 0,25)

Utvecklingen under 2006

Under 2006 ökade försäljningen med 17,8 MSEK till 94,1 MSEK. Försäljningsökningen som uppgår till cirka 23% är i huvudsak relaterad till verksamhetsområdet Produktion. För att hantera den ökade omsättningen har kapacitet hyrts in, vilket medfört extra kostnader. Åtgärder har vidtagits för att öka produktionskapaciteten med egna resurser.

Även försäljningen av vissa produkter som kombi/kontrollinstrument har ökat betydligt. Övriga delar av verksamheten har däremot haft i huvudsak oförändrad försäljning.
Exportmarknaden, främst den brittiska, har utvecklats väl.

Moderbolagets resultat före dispositioner och skatt för verksamhetsåret uppgick till -2,5 MSEK (fg år -1,7).

Koncernens resultat före skatt uppgick till 3,9 MSEK (fg år 2,1). Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,70 kronor per aktie (fg år 0,89).

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda var för verksamhetsåret 63 personer (fg år 58).

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar uppgick till 1,5 MSEK (fg år 0,9).Produktutveckling

Framtidssatsningarna har under året fokuserats till utvecklingen av MultiLog G2 samt vidareutveckling och anpassning av Megacons MultiLog Controller. Under året har även ett utvecklingsprojekt avseende jordfelsövervakning till sjukhusens operationssalar påbörjats.

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick vid årsskiftet till 1,7 MSEK (fg år 0,7).

Finansiell ställning

Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid årsskiftet till 3,1 MSEK (fg år 6,8).
Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 47,3 % (fg år 57,3).

IFRS

Megacon publicerar finansiella rapporter för koncernen enligt International Financial Reporting Standards.
I övergångsreglerna vid införandet av IFRS finns undantag tillåtna från fullständig retroaktiv tillämpning. Megacon har inte gjort omräkning av förvärv gjorda före 2004. Några förvärv har ej skett efter 2004.

Goodwill skrivs inte av, utan kommer årligen eller vid indikation på värdenedgång, att testas för eventuellt nedskrivningsbehov.

Miljöaspekter

Megacons produkter inom mätinsamling används för att övervaka och styra energi- och effektförbrukningen, och har därför en framskjuten roll i åtgärderna för att förbättra samhällets energieffektivitet och därmed kontroll av klimateffekterna. Ett exempel är genomförda leveranser till brittiska vindkraftverk

Megacon har för avsikt att miljöcertifiera koncernen under 2007/2008.

Utsikter för 2007

Megacon förväntar sig en fortsatt tillväxt inom system för mätinsamling, avläsning och avräkning av energi. De allt tydligare tecknen på förändringar av klimatet, och alla de kraftfulla åtgärder som planeras för att minska utsläppen av växthusgaser bedöms skapa en långsiktigt stark marknad för teknologiska effektiviseringsföretag som Megacon.

Det brittiska försäljningsbolaget utvecklas väl.
Inriktningen på försäljningsarbetet i England har i likhet med Sverige fokuserats på kommersiella fastighetsbolag och industrin. För att öka marknadsbearbetningen är syftet att etablera strategiska partners i England.

För Produktion fortsätter arbetet med att öka produktiviteten och effektiviteten. En ökad bemanning samt förändring av arbetsmetoder möjliggör ytterligare produktionsvolymer för att möta en förväntad tillväxt.

Utdelning

Styrelsens långsiktiga målsättning är att utdelningen till aktieägarna ska uppgå till 30%av resultatet efter skatt. Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen för verksamhetsåret 2006 skall uppgå till 50 öre per aktie (fg år 25öre) motsvarande cirka 29 % av resultatet efter skatt. Om bolagsstämman bifaller styrelsens förslag blir avstämningsdag för utdelning den 2 maj 2007.

Marknadsnotering

Aktien i Megacon är noterad på NGM Equitys aktielista sedan 17 december, 1997.

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till 335 (fg år 347). Under året 2006 har 277 100 aktier (fg år 247 618) omsatts.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan - mars 26 april 2007
Ordinarie bolagsstämma 26 april 2007
Delårsrapport jan - juni 13 juli 2007
Delårsrapport jan - sept 24 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 27 februari 2008


Megacons årsredovisning beräknas vara klar vecka 12 för distribution till aktieägarna och kommer därefter att finnas tillgänglig på bolagets kontor i Kungsängen. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.megacon.se


Kungsängen 2007-02-23


Styrelsen


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av energidata, optimering av driftsäkerhet samt säkring av elkvalitet