Bure Equity AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:06 CET

Framgångsrik utveckling möjliggör nya satsningar samt utskiftning till aktieägarna

- Moderbolagets resultat efter skatt ökade till 846 MSEK (337) och för det fjärde kvartalet till 209 MSEK (28).
- Det egna kapitalet uppgick till 2,63 SEK (1,90) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).
- Koncernens nettoresultat ökade till 885 MSEK (544) och uppgick för det fjärde kvartalet till 134 MSEK (141). Resultatet per aktie efter full utspädning ökade till 0,72 SEK (0,46) och för det fjärde kvartalet till 0,12 SEK (0,11).
- Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter ökade till 885 MSEK (648) och uppgick för det fjärde kvartalet till 81 MSEK (152). Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick till 140 MSEK (460) för helåret och till 53 MSEK (67) för det fjärde kvartalet.
- Bure sålde under året samtliga aktier i Carl Bro. Affären innebar en realisationsvinst på 618 MSEK och en köpeskilling bestående av 845 MSEK i likvida medel samt 6,1 procent av aktierna i den holländska teknikkonsulten Grontmij.
- Bure förvärvade i oktober samtliga aktier i IT Gymnasiet Sverige och Framtidsgymnasiet för 81 MSEK.
- Under hösten tillkännagavs att Bure avser genomföra en extraordinär kapitalutskiftning om 1 400 MSEK under 2007 och att överföringen skall ske genom ett frivilligt inlösenprogram i kombination med återköp av aktier och teckningsoptioner.
- Energo förvärvades i december och bildar genom samgående med Bureägda Retea en ny stark teknikkonsult.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- Bure genomförde i januari 2007 återköp av 50 000 000 teckningsoptioner till ett värde av 128 MSEK.
- I januari 2007 slutfördes försäljning av Bures innehav i Cygate till TeliaSonera med ett likviditetstillskott om drygt 630 MSEK.
- Försäljning av Bures innehav i Systeam till norska ErgoGroup slutfördes i februari 2007. Försäljningen gav Bure ett likviditetstillskott om cirka 450 MSEK.

Fullständig bokslutskommuniké finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 23 februari 2007
Bure Equity AB (publ)För information kontakta:
Mikael Nachemson, VD, tel. 031-708 64 20
Anders Mörck, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0706-46 52 11
Henrika Ehlinger, Koncernredovisningschef, tel. 031-708 64 42, 0709-69 80 12TELEFONKONFERENS DEN 23 FEBRUARI KL. 10:00
Idag fredagen den 23 februari kl 10:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-566 363 29.


Bure Equity AB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00
fax 031-708 64 80
www.bure.se