NGS Next Generation Systems Sweden AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:03 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44850

NGS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

NGM: NGS· Omsättningen uppgick under året 2006 till 9,4 MSEK (6,2 MSEK), en ökning med 48%.

· Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 2,9 MSEK (1,6 MSEK). Omsättningen ökade med 40% under fjärde kvartalet jämfört med tredje.

· För 2006 blev resultat efter skatt -0,6 MSEK (-4,0 MSEK), och för fjärde kvartalet 0,3 MSEK (-1,2 MSEK).

· För 2006 uppgick rörelseresultatet till -0,4 MSEK (-3,9 MSEK), och för fjärde kvartalet till 0,4 MSEK (-1,3 MSEK). Efter finansnetto blev resultatet för 2006 -0,6 MSEK (-4,0 MSEK), för fjärde kvartalet 0,3 MSEK (-1,2 MSEK).

· Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,00.

· Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 MSEK (0,9 MSEK).

· NGS Group redovisar ett positivt resultat med 0,3 MSEK för fjärde kvartalet

· NGS Group förväntar sig ett positivt resultat och kassaflöde för 2007.

· Bolagsstämma kommer att hållas 26 april 2007.


Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher med spetskompetens inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS har huvudansvaret för verksamheten.

Expansionen skall i första hand ske genom organisk tillväxt, men kan kompletteras med något mindre förvärv.

Varje affärsområde/dotterbolag skall ha en omsättning på mellan 10-40 MSEK.

Omsättning och resultat
Omsättningen 2006 uppgick till 9,4 MSEK (6,2 MSEK). Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 2,9 MSEK (1,6 MSEK).

Resultatet för 2006 blev -0,6 MSEK (-4,0 MSEK), och för det fjärde kvartalet blev det 0,3 MSEK (-1,2 MSEK). Avskrivning av materiella anläggningstillgångar fjärde kvartalet uppgick till 0,05 MSEK (0,06 MSEK).

Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,00 både före och efter utspädning då hänsyn tagits till utestående konvertibla skuldebrev.

(För diagram se bifogad fil)

Redovisningsprinciper

NGS Groups första kvartalsrapport för 2006 är upprättad enligt IAS 34 "Delårsrapportering". Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32, som är tillämplig för svenska juridiska personer som är moderbolag i koncerner som tillämpar IFRS.

Redovisningsprinciperna för delårsrapporten stämmer i övrigt med den årsredovisning som NGS gav ut avseende år 2005. Det finns några förändringar i IFRS sedan årsskiftet, dock inget som påverkar NGS redovisning.

Ändringarna är följande:

IAS 21:
Ändringen innebär att, i det fall monetära poster utgör en del i ett företags investeringar i en utlandsverksamhet skall behandlingen av posterna i koncernredovisningen inte vara beroende av de monetära posternas valuta, och inte heller av vilket företag i koncernen som gör transaktionen med utlandsverksamheten. Detta är inget som påverkar NGS Groups redovisning eftersom inga investeringar i utlandsverksamhet finns.

IAS 39:
Kassaflödessäkring av prognostiserade koncerninterna transaktioner. Ändringen inne-bär att det ges möjlighet att identifiera en prognostiserad intern transaktion i utländsk valuta som en säkrad post i koncern-redovisningen. Ej tillämplig på NGS Group eftersom vi inte hanterar några koncerninterna transaktioner i andar valutor än SEK.

"Verkligt värde optionen", enligt tidigare version var det inte möjligt att tillämpa verkligt värde värdering på egna skulder, men i den ändrade versionen är detta möjligt om två villkor är uppfyllda:

1. Företaget genom tillämpning eliminerar eller i betydande omfattning minskar en bristande överensstämmelse i redovis-ningen.

2. Informationen genom tillämp-ningen blir mer relevant när en grupp finansiella tillgångar eller skulder, eller både och, hanteras utifrån verkligt värde och utfallet bedöms utifrån detta värde.

NGS Group innehar endast finansiella instrument i form av konvertibla skulderbrev. Konvertibla skuldebrev värderas enligt IAS 39 till upplupet anskaffningsvärde och redovisas i balansräkningen som ett sammansatt finansiellt instrument.IFRS 4:
Finansiella garantikontrakt, samtliga finans-iella garantikontrakt redovisas enligt IAS 39 om inte utgivaren explicit har säkerställt att man anser att kontrakten i fråga utgör försäkringsavtal och har tillämpat motsvarande redovisningsprinciper. NGS Group berörs inte av denna ändring eftersom koncernen inte utställer några försäkringsavtal.

Inom principen har även kommit en ny väg-ledning om hur redovisning av finansiella garantier skall ske. NGS Group har inte ställt några finansiella garantier för några dotterbolags räkning så bolaget berörs inte av den nya vägledningen.

Övriga standarder som trätt i kraft men som inte är tillämpliga: -IFRS 6, Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar.
-IFRS 4, Fastställande av huruvida ett avtal innefattar ett leasingavtal.
-IFRS 5, Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställlande och miljöåter-ställandeåtgärder.
- IFRIC 6, Skulder som uppstår vid deltagande i en specifik marknad - Elskrot och elektronik-utrustning.

Kommande standarder 2007
-IAS 1 tillägg, Utformning av finansiella rapporter, Upplysningar om kapital. -IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar. -IFRIC 7, Tillämpning av inflationsjusterings-metoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer. -IFRIC 8, Tillämpningsområde för IFRS 2.
-IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat.
-IFRIC 10,. Delårsrapportering och ned-skrivningar.
-IFRIC 11 IFRS 2, Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag.

Kommande standarder 2008
-IFRIC 12, Service Concession Arrangements.

Kommande standarder 2009
-IFRS 8, Rörelsesegment.
-IAS 34, Delårsrapportering, tillägg för att förbättra upplysningen.
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 65 TSEK (0 TSEK), och för helåret 2006 till 73 TSEK (38 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,4 MSEK (0,9 MSEK).

Aktien
NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market). Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 434 579 677 st och kursen per den 31 december 2006 var SEK 0,05.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 31 december till 7 080 TSEK varav aktiekapitalet utgör 4 345 TSEK.

Teckningsoptioner
Bolaget har ej några utestående tecknings-optioner.

NGS är indelat i följande affärsområden.

· Call X Marketing - telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedel.
· UniMed Care - resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro.

Affärsläge
Omsättningen ökade med 40% jämfört med tredje kvartalet och resultat för fjärde kvartalet blev en vinst med 0,3 MSEK.

Omsättningsökningen har skett utan att kostnaderna ökat i samma omfattning. Kostnaderna ökade bara med 15% under fjärde kvartalet. Det är en medveten återhållsamhet och resultatet av en längre tids kostnadsbesparingar.

UniMed Care redovisar ett resultat före overhead och avskrivningar på 696 TSEK och Call X på 24 TSEK

Call X Marketing
Utfallet i Call X är kraftigt förbättrat under fjärde kvartalet. Omsättningsökningen uppgick till 87% jämfört med tredje kvartalet. Kostnaderna minskade med 8%. Det är främst samarbetet med Vianor som står för ökningen. Under hela hösten har ett intensivt arbete pågått för att reducera personalen och minska kostnaderna. Arbetet är nu slutfört och prognosen för 2007 ser bra ut.

Under fjärde kvartalet erhölls nya uppdrag från Skandia och Allergan. Två betydande kunder som skall vidareutvecklas under 2007. Vianor hade en hög topp under november när det dåliga vädret slog till. Under en vecka tog Call X emot 20 000 samtal för Vianor.

UniMed Care
Omsättningen ökade med 24% jämfört med tredje kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet blev bättre än förväntat. Utvecklingen under 2006 har varit fantastisk och utsikterna för 2007 är minst lika goda.

Personalkostnaderna har ökat med nästan lika mycket som intäkterna och en fortsatt kostnadsmedvetenhet är nödvändig för att hålla kontroll på kostnadsutvecklingen under 2007.

Ett nytt samarbete med en Företagshälsovård har inletts under hösten. Avtal har tecknats med Pfizer som också påbörjat samarbetet. Ovako Steel kopplades på den 1 oktober och fungerar bra. Tyvärr har Svensk Bilprovning beslutat att avveckla tjänsten för sin personal.

Den 1 januari övergick verksamheten till 24 timmars service vilket kommer att påverka personalkostnaderna.

Offertstocken är svag just nu och mer säljinsatser måste till för att öka den under våren.

Totalt sett är utvecklingen i UniMed mycket positiv och UniMed räknar med ett positivt resultat för helåret på 2 MSEK. Visionen om 100 000 anslutna står fast och även delmålet med 50 000 anslutna.

Prognos 2007
Utsikterna för det kommande året ser positivt ut. Både resultatet och kassaflödet kommer att vara positivt för koncernen 2007.

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet av i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär.


Konvertibeln
Konvertibeln uppgår till 3 052 TSEK och teck-ningskursen är SEK 0,20. Det ger en utspäd-ning på 4 % vid en konvertering och antalet aktier ökar då med totalt 15.260.000 aktier.


Nettoomsättning fördelad på geografiskt område
Omsättning i UniMed fjärde kvartalet uppgår till 2 044 TSEK och i Call X till 891 TSEK.


Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

26 april 2007 - Q1 och Bolagsstämma
29 augusti 2007 - Q2
26 oktober 2007 - Q3
22 februari 2007-Bokslutskommuniké 2008

Stockholm 23 februari 2007

NGS Group AB (publ)
Styrelsen/VD

Lästmakargatan 18, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-791 91 00 Fax 08-791 95 30
www.ngsgroup.se


Revisorernas granskningsrapport
Bokslutskommunikén för 2006 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


(För fullständig rapport se bifogad fil)