Labs2

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:45 CET

LABS² GROUP AB (publ)

Koncernens verksamhet i sammandrag

För perioden januari – december 2006
• Omsättning: 108,5 MSEK (60,3 MSEK*)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 16,3 MSEK (-28,0 MSEK*)
• Resultat före skatt: 4,0 MSEK (-55,6 MSEK*)
• Resultat per aktie: 0,02 SEK (–0,26 SEK)
• Kassaflöde: +11,8 MSEK (-5,0 MSEK)

För fjärde kvartalet 2006
• Omsättning: 33,8 MSEK (23,7 MSEK*)
• Resultat före av- och nedskrivningar: 5,5 MSEK (-16,6 MSEK*)
• Resultat före skatt: 0,8 MSEK (-36,2 MSEK*)
• Kassaflöde: +1,3 MSEK (-3,6 MSEK)


(*Proforma tal för 2005 [1], vilka även är jämförelsetalen i den löpande texten.)


Resultat
Omsättningen för 2006 uppgick till 108,5 MSEK, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Stark organisk tillväxt i antalet BRIKKS-användare, samt nya intäktsbringande BRIKKS-avtal är en del av förklaringen. Försäljningen av Labs²s operatörsverksamheter Bredband², Digisip och ViaEuropa har i tillägg gett 14,0 MSEK i köpeskilling (se nedan).

Resultatutvecklingen har följt den positiva trenden för koncernen och resultatet före skatt har förbättrats från förlust på – 55,6 MSEK under samma period i fjol till vinst med 4,0 MSEK i 2006.

Labs² Norge ASA har i norsk tingsrätt vunnit en tvist från 2004-2005 mot Telio Holding ASA gällande samtalstrafik. En viss resultateffekt uppnås, men det är framförallt kassaflödet som kommer påverkas positivt med c:a 7,0 MSEK. Det finns dock en tidsfrist för eventuell överklagan, men vi bedömer risken för detta som låg.

Under fjärde kvartalet har förvärvet av SkyCom Drift genomförts. Förvärvet innebär att under minst sex år hantera den löpande driften för SkyComs kunder. Under de närmsta sex månaderna beräknas resultatet före avskrivningar påverkas positivt med minst 1,0 MSEK i månaden och därefter fortsätta öka. Kassaflödet kommer att påverkas positivt med motsvarande belopp.

För att fokusera på kärnverksamheten BRIKKS avyttrades i mars 2006 operatörsverksamheterna Bredband², Digisip och Via Europa till riskkapitalbolaget E-business. Affären innebar att varumärken med kundavtal såldes med ett dotterbolag från Labs² Group AB. Den initiala köpeskillingen var 7,0 MSEK och därefter erhöll Labs² en tilläggsköpeskilling baserad på antalet kunder under perioden 1/4 tom 31/12 2006. Total köpeskilling blev drygt 14,0 MSEK. Köparen av verksamheterna har vidare skrivit ett avtal med Labs² över minst 7 år, som innebär att Labs² kommer att fortsätta fakturera BRIKKS-tjänster under avtalsperioden. Enligt prognos baserad på nuvarande intäkter avseende tjänsterna och bedömd tillväxt beräknas dessa intäkter uppgå till totalt ca 700 MSEK under avtalsperioden. E-business sålde Bredband², ABC bredband och Digisip i januari 2007 till SkyCom, som övertar avtalsrelationen med Labs².

Koncernens balansräkning har stärkts till följd av försäljningen av operatörsverksamheterna och genomförd nyemission i februari. Kassaflödet har under perioden belastats pga. den ökade expansionstakten.

Moderbolaget har belastats med administrativa kostnader under perioden i den förväntade nivån. Under perioden har, som nämns ovan, Labs²s operatörsverksamheter sålts från Moderbolaget.

BRIKKS är idag det helt ledande systemet för att leverera multipla tjänster i öppna nät i Sverige och erbjuder en ”nyckelfärdig lösning” med stor kostnadseffektivitet till andra operatörer, nät - och innehållsägare.

BRIKKS finns numera levererat i över 50 nät där några av de senaste näten är HSB Malmö och Zitius Stockholm.

[1] Stora delar av den norska verksamheten såldes i maj 2005. För att få jämförbara tal mot fjoråret har intäkter och kostnader som är att hänföra till denna försäljning tagits bort från fjorårets tal. Kostnader som är jämförbara med dagens verksamhet ligger kvar.Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Jonas Birgersson, Verkställande direktör
Telefon: 0705-15 27 62
E-mail: jonas.birgersson@labs2.com

Daniel Krook, Finansdirektör
Telefon: 046-540 01 39
E-mail: daniel.krook@labs2.com