ENACO

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 10:17 CET

(NGM: ENAC)

Räkenskapsåret 2006
· Nettoomsättningen uppgick till 152,5 Mkr (88,3 Mkr)
· Rörelseresultat 1,3 Mkr (1,7 Mkr)
· Resultat efter skatt 0,8 Mkr (1,0 Mkr)
· Resultat per aktie 0,0 kr (0,0 kr)
· Bolaget har bytt firma från TITE AB till ENACO AB
· Styrelsen föreslår ingen utdelningFjärde kvartalet 2006

· Nettoomsättningen uppgick till 52,8 Mkr (29,2 Mkr)
· Rörelseresultat 2,7 Mkr (1,1Mkr)
· Resultat efter skatt 2,3 Mkr (0,5 Mkr)


Räkenskapsåret 2006

Omsättning och resultat
Under räkenskapsåret ökade omsättningen till 152,5 Mkr (88,3 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Mkr (1,7 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,1 Mkr (1,2 Mkr).
Resultat efter skatt 0,8 Mkr ( 1,0 Mkr)

Ett antal större entreprenader har resultatavräknats till relativt låga marginaler under de tre första kvartalen medan det fjärde kvartalet inte har belastats av denna typ av projekt och därför givit ett bättre resultat.

Serviceverksamheten har fortsatt gett ett gott bidrag till resultatet.

I moderbolaget finns ackumulerade underskottsavdrag om 16,7 Mkr. Dessa omfattas av en så kallad koncernbidragsspärr vilket innebär att de kan användas för kvittning mot överskott i andra bolag inom koncernen tidigast från och med 2009 års taxering. Utöver detta finns det i ett av dotterföretagen spärrade underskottsavdrag om 1,7 Mkr vilka kan utnyttjas tidigast från och med 2013 års taxering. Någon uppskjuten skattefordran avseende dessa underskottsavdrag redovisas ej.

Resultat per aktie
Resultatet för räkenskapsåret 2006 var per aktie 0,00 kr
( 0,00 kr).

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Orderingång
Marknaden har varit relativt stark och orderingången har varit god under hela året. Ett antal order för större projekt har erhållits under året. Under våren och sommaren färdigställdes två större datahallar på Gotland och under hösten färdigställdes ett större Officeprojekt i Solna. Under det fjärde kvartalet har en entreprenadorder på ca 13,5 Mkr erhållits i Danmark för att bygga ett serverrum till ett börsnoterat danskt tillverkande företag.
Till detta har ett antal mindre och medelstora order och avtal tecknats under året varav en del skall färdigställas under 2007.

Under året har orderhanteringen stramats upp och detta har bl.a. haft till följd att en under juni månad aviserad order på ca 10 Mkr avseende ett Officeprojekt ej har kunnat accepteras p.g.a. för dålig lönsamhet.

Affärsområdet service har varit fortsatt framgångsrikt och har bland annat under perioden tecknat nya serviceavtal på tillsammans ca 2 Mkr i avtalsfakturering per år.

Kassaflöde och finansiell ställning
För perioden uppgick kassaflödet till 12,8 Mkr (- 2,0 Mkr) Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till 15,4 Mkr jämfört med 2,5 Mkr vid senaste årsskiftet, exklusive outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder var vid periodens slut 6,7 Mkr (9,0 Mkr). Soliditeten 2006-12-31 uppgick till 38% ( 42%).

Investeringar
Två företag har förvärvats under året. Som en följd av förvärvet av ENACO Teknik AB under 2005 har ENACO A/S i Danmark förvärvats per den 24 april 2006. Investeringen uppgick till 5,6 Mkr, varav 2,5 Mkr betalades kontant på tillträdesdagen.

Den 1 november förvärvades konsultföretaget Sonika AB. Sonika har 11 anställda och visar god lönsamhet. Köpeskillingen för Sonika har dels varit 18,4 miljoner aktier i ENACO AB som emitterades vid köpet, dels 5,4 Mkr kontant varav ca 1,5 Mkr utgör tilläggsköpeskilling som är avhängig av resultatet i Sonika per den 30 augusti 2007.

Under perioden januari-december har 0,2 Mkr (0,3 Mkr) investerats i maskiner och inventarier. Vidare har ett nytt datanätverk med tillhörande IT utrustning installerats vilket kostnadsförts.

Marknaden
Marknaden för affärsområdet entreprenader har under perioden varit god volymmässigt men med delvis pressade marginaler. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög.
För affärsområdet service ser vi en fortsatt positiv trend.

Personal
Antalet anställda var vid utgången av fjärde kvartalet 70 (55) personer.


Verksamheten
ENACO verkar inom tre affärsområden, entreprenader, service och konsultverksamhet. Inom affärsområdet entreprenader konstrueras, levereras och installeras avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, nätverkslösningar, kontor enligt Office konceptet, avbrottsfri kraft och reservkraftanläggningar samt kylinstallationer. Affärsområdet service innebär att ENACO erbjuder kvalificerad service för komplexa installationer. I affärsområdet konsultverksamhet bedrivs projekt- och installationsledning av entreprenader samt utredning, projektering och dokumentation. ENACO opererar från kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Köpenhamn.

ENACO är noterat på NGM Equity sedan 2003 och har ca 2 400 aktieägare.


FJÄRDE KVARTALET 2006

Omsättning och resultat
Under perioden ökade omsättningen till 52,8 Mkr (29,2 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr ( 1,1 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr ( 0,5 Mkr).
Orderingången för affärsområdet entreprenader har under kvartalet varit fortsatt god. Under sommaren tecknades avtal angående ett större Office projekt med Solna Business Park omfattande 1 700 m2 till ett värde av ca 9 Mkr som avslutades under fjärde kvartalet. Under december erhölls en order i Danmark för en större datahalls/serverrumsentreprenad som skall färdigställas under våren 2007. Även inom service- och konsultverksamheten har orderingången varit god.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie för tredje kvartalet var 0,00 kr (0,00 kr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet i fjärde kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (1,3 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens utgång
Arbetet med att fusionera koncernens dotterbolag har avslutats under januari-februari 2007 och i samband med detta har även nya rutiner och förändringar i ekonomisystemen införts.
Detta innebär att koncernen i fortsättningen utöver moderbolaget ENACO AB kommer att ha tre operativa bolag, ENACO Sverige AB (tidigare ENACO Service AB), Sonika AB och ENACO A/S i Danmark.

I samband med förvärvet av Sonika har en ny organisation introducerats där två medarbetare från Sonika tar nyckelroller i ENACO Sverige AB. Dels har Sonika´s VD Daniel Eriksson tagit tjänsten som marknads- och försäljningschef dels har Anders Käck gått in som chef för en nyinrättad avdelning "Produktion" som samlar konstruktion, installation och service i en samlad verksamhet. Den nya organisationen har tagits i drift i sin helhet under januari.


Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma principer och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen.
Från och med 1 januari 2005 tillämpar ENACO AB i koncernredovisningen IFRS (International Financial Reporting Standards).


Årsstämma
Årsstämma hålls den 9 maj 2007.
Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna från och med den 2 maj 2007 hos bolaget.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för 1:a kvartalet 2007 lämnas den 9 maj 2007 Delårsrapport för 2:a kvartalet 2007 lämnas den 27 augusti 2007 Delårsrapport för 3:e kvartalet 2007 lämnas den 29 oktober 2007 Bokslutskommuniké för 2007 lämnas 25 februari 2008.Solna den 26 februari 2007

ENACO AB
Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till Ted Ricksäter, tel 08 514 846 00