Investmentaktiebolaget Latour

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 10:23 CET

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 232 (792) Mkr.
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 119 (709) Mkr, vilket motsvarar 25:61 (16:20) kronor per aktie.
Latouraktiens substansvärde uppgick den 31 december 2006 till 323 (249) kronor, en ökning med 30 %. Den 23 februari 2007 var substansvärdet 330 kronor.
Börsportföljens värde ökade med 21,0 % mot Stockholmsbörsens index 23,6 %.
Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till 5 313 (4 852) Mkr, en ökning med 13 % rensat från köp och försäljningar.
Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 710 (342) Mkr. Rensat från köp och försäljningar uppgick resultatet till 410 Mkr, för jämförbara enheter en ökning med 41 %.
Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 5 528 Mkr, en ökning med 14 % rensat från köp och försäljningar.
Fortsatt fokus på industri- och handelsrörelsernas struktur via ett flertal förvärv och avyttringar.
Utdelningen föreslås till 8:50 (7:00) kronor per aktie.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj, som den 31 december 2006 hade ett marknadsvärde på 11,7 miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag som är organiserade i sju affärsområden. Sammanlagt svarar dessa företag i dess nuvarande struktur för en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor.

Ur börsportföljen har under året försäljning skett av 35 000 aktier i Fagerhult, som gav ett positivt resultat på
4 Mkr. Inlösen av 6 142 568 aktier i Sweco har medfört en realisationsvinst på 54 Mkr. Hela innehavet i NEA har sålts efter ett offentligt uppköpserbjudande från Segulah Alfa. Resultatet från denna försäljning uppgår till 166 Mkr. Köp har skett av 55 000 aktier i Elanders, 250 000 aktier i Munters, 521 000 aktier i OEM och 1 590 000 B-aktier i Securitas. Efter Securitas utdelning av aktier i Securitas Direct och Securitas Systems innehåller börsportföljen samma antal aktier i de båda nya innehaven som i Securitas-innehavet. I börsportföljen ingår enbart innehav där röstandelen överstiger 10 %. Innehavet i Bravida samt innehavet i ProstaLund har avyttrats. På grund av tidigare gjorda nedskrivningar medförde dessa försäljningar en positiv resultateffekt med 2 Mkr.

Antalet utestående aktier uppgick den 31 december 2006 till 43 700 000. Vid årsstämma den 10 maj 2006 fattades beslut om rätt till återköp av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier. Under 2006 har dock inga egna aktier återköpts. En konverteringsklausul finns i bolagsordningen som innebär att ägare av A-aktier har rätt att omvandla dessa till motsvarande antal B-aktier. Under 2006 har 574 430 A-aktier omvandlats.

Inom industri- och handelsrörelsen har förvärv skett av företag inom affärsområdena Automotive, Handverktyg och Verkstadsteknik. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på ca 850 Mkr. Inom affärsområdena Textil och Verkstadsteknik har företag avyttrats som har en sammanlagd årsomsättning på ca 175 Mkr. Dessutom har hela affärsområde Filter med en årsomsättning på ca 200 Mkr och fastighetsbeståndet i Alingsås sålts. Realisationsresultat från de sålda enheterna uppgår till 282 Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 232 (792) Mkr. Efter skatt utgör resultatet 1 119 (709) Mkr, vilket motsvarar 25:61 (16:20) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 166 (138) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 647 (1 565) Mkr. Soliditeten var 78 % (76 %) räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 80 % (78 %).

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 469 (378) Mkr. Moderbolagets synliga soliditet var
84 % (63 %). Inklusive övervärden på börsportföljen uppgick den till 95 % (84 %).
Aktier har köpts för 364 (67) Mkr och sålts för 478 (252) Mkr. Transaktionerna har medfört ett resultat på 225 (203) Mkr. Utdelningar har erhållits med 256 (223) Mkr.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning med 8:50 (7:00) kronor per aktie. Med nuvarande antal utestående aktier uppgår utdelningsbeloppet till 371 (306) Mkr.